Kinh nghiệm tỉnh Nam Định về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông

Nam Định thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ, phía bắc tiếp giáp với tỉnh Thái Bình, tỉnh Ninh Bình ở phía nam, tỉnh Hà Nam ở phía tây bắc, giáp biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía đông. Diện tích: 1.669 km². Dân số với 1.833.500 người. Trong XDNTM, Nam Định thực hiện chủ trương “lấy gia đình là hạt nhân; thôn, xóm làm đơn vị hạ tầng”  để vận động XDNTM[1]. Phong trào toàn dân thi đua XDNTM được đẩy mạnh; xác định rõ lộ trình XDNTM từng năm, gắn phong trào XDNTM với chính sách thi đua, khen thưởng, tương trợ XDNTM

Một số kinh nghiệm quản lý huy động và sử dụng NLTC rút ra từ quá trình XDNTM ở Nam Định:

Một là, làm tốt công việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục để lực lượng cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức rõ được tầm quan yếu của mục tiêu XDNTM, từ đó hiểu rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng tổ chức và tư nhân trong XDNTM. Xóa bỏ tư tưởng ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Hai là, cách huy động NLTC từ cùng đồng dân cư: Trước tiên, tiến họp dân ở những thôn để “phổ biến cho người dân hiểu rõ mục đích của việc xây dựng những dự án NTM, sau đó để dân bàn, dân quyết định xây dựng như thế nào cho thích hợp với địa phương và với yêu cầu của những tiêu chí.

Ba là, trong xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, ưu tiên đầu tư xây dựng trước những dự án thủy lợi, liên lạc và dự án phúc lợi xã hội. Những xã chú trọng đảm bảo chất lượng dự án, giảm giá thành gián tiếp, hạ giá thành, phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư đầu tư.

Bốn là, cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng về thành tích XDNTM được đặt ra sức khai, sáng tỏ. Ko thưởng đối với những xã với nợ xây dựng cơ bản trên 3 tỷ đồng; nếu với nợ xây dựng cơ bản từ 3 tỷ đồng trở xuống thì phải với phương án trả nợ và nguồn trả tiền cụ thể. Mỗi xã, quận chỉ được thưởng một lần theo mức thưởng gồm: mỗi xã đạt chuẩn NTM được thưởng 1 tỷ đồng; mỗi quận đạt chuẩn NTM được thưởng 3 tỷ đồng. Số tiền khen thưởng đối với cấp quận được sử dụng để thực hiện chương trình XDNTM; ở cấp xã số tiền khen thưởng được sử dụng để duy tu, bảo dưỡng và tăng hiệu quả những dự án NTM đã đạt được.

Rate this post

Bình luận