Chuẩn mực kiểm toán số 720

Chuẩn mực kiểm toán số 720: Những thông tin khác trong tài liệu sở hữu BCTC đã được kiểm toán

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC

 ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi vận dụng 

01. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) liên quan tới những thông tin khác trong tài liệu sở hữu BCTC đã được kiểm toán và báo cáo kiểm toán. Nếu ko sở hữu yêu cầu cụ thể nào khác nêu trong hợp đồng kiểm toán thì kiểm toán viên ko phải đưa ra ý kiến về những thông tin khác và kiểm toán viên cũng ko sở hữu trách nhiệm phải xác định liệu những thông tin khác trong tài liệu sở hữu BCTC đã kiểm toán đã được trình bày đúng hay chưa. Tuy nhiên, kiểm toán viên cần xem xét những thông tin khác này vì tính tin cậy của BCTC đã được kiểm toán sở hữu thể bị suy giảm do sở hữu thể tồn tại những điểm ko nhất quán trọng yếu giữa BCTC đã được kiểm toán và những thông tin khác (xem hướng dẫn tại đoạn A1 Chuẩn mực này).

02. Trong Chuẩn mực này, “Tài liệu sở hữu BCTC đã được kiểm toán” được hiểu là những báo cáo thường niên (hay những tài liệu tương tự) được phát hành cho những chủ sở hữu (hoặc các đối tác thứ ba như nhà băng, nhà cung ứng, khách hàng, cơ thuế quan, nhà đầu tư tương lai …), trong đó sở hữu BCTC đã được kiểm toán và báo cáo kiểm toán kèm theo. Chuẩn mực này cũng sở hữu thể được vận dụng cho những tài liệu khác như bản thông tin công bố lúc phát hành chứng khoán (bản cáo bạch) như quy định tại đoạn 02 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 (xem hướng dẫn tại đoạn A2 Chuẩn mực này).

03. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này trong quá trình kiểm toán.

Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và các đối tác sử dụng kết quả kiểm toán phải sở hữu những hiểu biết cần thiết về những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để phối hợp công việc với kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán xử lý những mối quan hệ liên quan tới quá trình kiểm toán.

Mục tiêu

04. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện những giải pháp thích hợp trong trường hợp tài liệu sở hữu BCTC đã được kiểm toán và báo cáo kiểm toán còn chứa đựng những thông tin khác sở hữu thể làm giảm độ tin cậy của BCTC và báo cáo kiểm toán.

 

Giảng giải thuật ngữ

05. Trong những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

(a) Những thông tin khác: Là những thông tin tài chính hoặc phi tài chính (ngoài BCTC và báo cáo kiểm toán), theo luật hoặc thông lệ, được trình bày trong tài liệu sở hữu BCTC và báo cáo kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A3 – A4 Chuẩn mực này);

(b) Điểm ko nhất quán: Là tranh chấp giữa thông tin khác với thông tin trong BCTC đã được kiểm toán. Điểm ko nhất quán trọng yếu sở hữu thể làm phát sinh nghi ngờ về kết luận kiểm toán từ những bằng cớ kiểm toán đã thu thập được và sở hữu thể còn làm phát sinh nghi ngờ về hạ tầng để kiểm toán viên đưa ra ý kiến về BCTC;

(c) Thông tin sai lệch: Là những thông tin khác ko liên quan tới những vấn đề được nêu trong BCTC đã được kiểm toán và những thông tin này được trình bày hoặc công bố ko chuẩn xác. Thông tin sai lệch trọng yếu sở hữu thể làm giảm độ tin cậy của tài liệu sở hữu BCTC đã được kiểm toán.

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

Xem xét những thông tin khác

06.   Kiểm toán viên phải xem xét những thông tin khác để xác định những điểm ko nhất quán trọng yếu so với BCTC đã được kiểm toán (nếu sở hữu).

07.   Kiểm toán viên phải thực hiện những giải pháp tiếp cận thích hợp với Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị đơn vị được kiểm toán để sở hữu được những thông tin khác trước ngày lập báo cáo kiểm toán. Nếu ko thể thu thập những thông tin khác trước ngày lập báo cáo kiểm toán thì kiểm toán viên cần xem xét những thông tin khác ngay lúc sở hữu thể (xem hướng dẫn tại đoạn A5 Chuẩn mực này).

Điểm ko nhất quán trọng yếu

08.   Lúc xem xét những thông tin khác, nếu kiểm toán viên phát hiện ra điểm ko nhất quán trọng yếu thì kiểm toán viên phải xác định xem liệu sở hữu cần sửa đổi BCTC đã được kiểm toán hoặc sửa đổi những thông tin khác hay ko.

Điểm ko nhất quán trọng yếu được xác định trong những thông tin khác thu thập trước ngày lập báo cáo kiểm toán

09.   Nếu việc sửa đổi BCTC đã được kiểm toán là cần thiết nhưng Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán ko chấp nhận sửa đổi thì kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 705.

10.   Nếu việc sửa đổi những thông tin khác là cần thiết nhưng Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán ko chấp nhận sửa đổi thì kiểm toán viên phải trao đổi vấn đề này với Ban quản trị (trừ lúc tất cả thành viên Ban quản trị đều là thành viên Ban Giám đốc) theo quy định tại đoạn 13 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 260, và:

(a)     Trình bày trong báo cáo kiểm toán đoạn “Vấn đề khác” mô tả những điểm ko nhất quán trọng yếu theo quy định tại đoạn 08 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 706; hoặc

(b)    Ko phát hành báo cáo kiểm toán; hoặc

(c)     Rút khỏi hợp đồng kiểm toán – nếu pháp luật và những quy định cho phép (xem hướng dẫn tại đoạn A6 – A7 Chuẩn mực này).

Điểm ko nhất quán trọng yếu được xác định trong những thông tin khác thu thập sau ngày lập báo cáo kiểm toán

11.        Nếu việc sửa đổi BCTC đã được kiểm toán là cần thiết thì kiểm toán viên phải thực hiện những quy định sở hữu liên quan trong đoạn 10 – 17 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 560.

12.        Nếu việc sửa đổi những thông tin khác là cần thiết và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đồng ý sửa đổi thì kiểm toán viên phải tiến hành thêm một số thủ tục cần thiết tùy từng trường hợp (xem hướng dẫn tại đoạn A8 Chuẩn mực này).

13.        Nếu việc sửa đổi những thông tin khác là cần thiết nhưng Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán ko đồng ý sửa đổi thì kiểm toán viên phải thông tin với Ban quản trị những lưu ý của kiểm toán viên về những thông tin khác (trừ lúc tất cả thành viên Ban quản trị đều là thành viên Ban Giám đốc) và tiến hành thêm những giải pháp thích hợp khác (xem hướng dẫn tại đoạn A9 Chuẩn mực này).

Thông tin sai lệch trọng yếu

14.        Lúc xem xét những thông tin khác để xác định những điểm ko nhất quán trọng yếu, nếu phát hiện ra thông tin sai lệch trọng yếu thì kiểm toán viên phải trao đổi vấn đề này với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A10 Chuẩn mực này).

15.        Sau lúc trao đổi, nếu xét thấy chưa thỏa đáng, kiểm toán viên phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán tham khảo ý kiến của bên thứ ba sở hữu đủ năng lực, như chuyên gia tư vấn pháp luật của đơn vị và kiểm toán viên phải xem xét những ý kiến này.

16.        Nếu kiểm toán viên kết luận sở hữu điểm sai lệch trọng yếu trong những thông tin khác nhưng Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán ko chấp nhận sửa đổi thì kiểm toán viên phải thông tin với Ban quản trị những lưu ý của kiểm toán viên về những thông tin khác (trừ lúc tất cả thành viên Ban quản trị đều là thành viên Ban Giám đốc) và tiến hành thêm những giải pháp thích hợp khác (xem hướng dẫn tại đoạn A11 Chuẩn mực này).

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Lúc thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200.

Phạm vi vận dụng

Những trách nhiệm bổ sung theo yêu cầu của pháp luật và những quy định đối với những thông tin khác (hướng dẫn đoạn 01 Chuẩn mực này)

A1.   Theo yêu cầu của pháp luật và những quy định, kiểm toán viên sở hữu thể sở hữu thêm một số trách nhiệm đối với những thông tin khác ko thuộc phạm vi của Chuẩn mực này. Ví dụ, pháp luật sở hữu thể yêu cầu kiểm toán viên phải thực hiện một số thủ tục để xác định những thông tin khác như những dữ liệu bổ sung buộc phải hoặc phải đưa ý kiến về độ tin cậy của những mục tiêu trình bày trong những thông tin khác. Lúc sở hữu những nghĩa vụ tương tự thì những trách nhiệm bổ sung của kiểm toán viên được xác định theo tính chất của cuộc kiểm toán hoặc được quy định bởi pháp luật, những quy định và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Nếu những thông tin khác này bị bỏ sót hoặc trình bày sai lệch thì kiểm toán viên sở hữu thể phải nêu rõ vấn đề này trong báo cáo kiểm toán theo yêu cầu của pháp luật và những quy định khác.

Tài liệu sở hữu BCTC đã được kiểm toán (hướng dẫn đoạn 02 Chuẩn mực này)

Lưu ý lúc kiểm toán những đơn vị nhỏ

A2.   Nếu pháp luật hoặc những quy định ko yêu cầu thì những đơn vị nhỏ thường ko phát hành những tài liệu sở hữu BCTC đã được kiểm toán. Tuy nhiên, pháp luật và những quy định sở hữu thể yêu cầu Ban quản trị đơn vị được kiểm toán lập những tài liệu sở hữu BCTC đã được kiểm toán. Ví dụ về những thông tin khác trong tài liệu sở hữu BCTC đã được kiểm toán của những đơn vị nhỏ là báo cáo lãi lỗ chi tiết và báo cáo KTQT.

Khái niệm về những thông tin khác (hướng dẫn đoạn 05(a) Chuẩn mực này)

A3.   Những thông tin khác sở hữu thể bao gồm:

(1)         Thống kê của Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về những hoạt động của đơn vị;

(2)         Bản tổng hợp thông tin tài chính hoặc những điểm lưu ý;

(3)         Những thông tin về nhân sự;

(4)         Kế hoạch sử dụng vốn;

(5)         Mục tiêu tài chính;

(6)         Danh sách nhân sự cốt lõi (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc…);

(7)         Những thông tin được lựa chọn khác.

A4.   Theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, những thông tin khác ko bao gồm:

(1)         Một bài báo hoặc thông tin, như thư giới thiệu kèm theo tài liệu sở hữu BCTC đã được kiểm toán và báo cáo kiểm toán;

(2)         Thông tin nằm trong những phân tích, hướng dẫn;

(3)         Thông tin trên những trang net của đơn vị được kiểm toán (trừ Thống kê thường niên).

Xem xét những thông tin khác (hướng dẫn đoạn 07 Chuẩn mực này)

A5.   Việc thu thập những thông tin khác trước ngày lập báo cáo kiểm toán cho phép kiểm toán viên sở hữu thể cùng Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán khắc phục một cách kịp thời những điểm ko nhất quán trọng yếu và những thông tin sai lệch trọng yếu. Kiểm toán viên và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán cần thỏa thuận về việc thông tin kịp thời những thông tin khác cho kiểm toán viên ngay lúc những thông tin này phát sinh.

Điểm ko nhất quán trọng yếu

Điểm ko nhất quán trọng yếu được xác định trong những thông tin khác thu thập trước ngày lập báo cáo kiểm toán (hướng dẫn đoạn 10 Chuẩn mực này)

A6.   Nếu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán ko chấp nhận sửa đổi những thông tin khác thì kiểm toán viên sở hữu thể cân nhắc sự cần thiết phải thực hiện những giải pháp bổ sung trên hạ tầng ý kiến tư vấn của chuyên gia tư vấn pháp luật.

Lưu ý lúc kiểm toán những đơn vị trong ngành nghề công

A7.   Lúc kiểm toán những đơn vị trong ngành nghề công, kiểm toán viên sở hữu thể ko được phép rút khỏi hợp đồng kiểm toán hoặc ko được phép ko phát hành báo cáo kiểm toán. Trong trường hợp tương tự, kiểm toán viên sở hữu thể gửi báo cáo tới cơ quan chức năng thích hợp để trình bày về những điểm ko nhất quán trọng yếu đó.

Điểm ko nhất quán trọng yếu được xác định trong những thông tin khác thu thập sau ngày lập báo cáo kiểm toán (hướng dẫn đoạn 12 – 13 Chuẩn mực này)

A8.   Nếu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đồng ý sửa đổi những thông tin khác, kiểm toán viên sở hữu thể tiến hành những bước, bao gồm xem xét lại những công việc của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán để đảm bảo những người nhận được BCTC, báo cáo kiểm toán phát hành trước đây và những thông tin khác đã được thông tin đầy đủ về việc sửa đổi này.

A9.   Nếu việc sửa đổi những thông tin khác là cần thiết nhưng Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán ko đồng ý sửa đổi, kiểm toán viên cần tiến hành thêm những giải pháp thích hợp, như tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn pháp luật.

Thông tin sai lệch trọng yếu (hướng dẫn đoạn 14 – 16 Chuẩn mực này)

A10. Lúc thảo luận với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về những thông tin sai lệch trọng yếu, kiểm toán viên sở hữu thể vẫn ko giám định được tính chuẩn xác của một số thuyết minh trong những thông tin khác và câu trả lời của Ban Giám đốc đơn vị đối với những nghi vấn của kiểm toán viên, và kiểm toán viên sở hữu thể kết luận rằng cứng cáp vẫn sở hữu những khác biệt trong xét đoán hoặc ý kiến của kiểm toán viên và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán.

A11. Nếu kiểm toán viên kết luận là sở hữu thông tin sai lệch trọng yếu nhưng Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán từ chối sửa đổi thì kiểm toán viên cần tiến hành thêm những giải pháp thích hợp, như tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn pháp luật./.

 

*****

Rate this post

Originally posted 2019-01-08 01:48:16.

Bình luận