Tài khoản 212 – Tài sản cố định thuê tài chính

Tài khoản này sử dụng để phản ánh trị giá hiện với và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản khăng khăng thuê tài chính của doanh nghiệp.

– Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê với sự chuyển giao phần to rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản với thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

– Điều kiện phân loại thuê tài sản là thuê tài chính: Một hợp đồng thuê tài chính phải thoả mãn một trong năm điều kiện sau:

+ Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên cho thuê lúc hết thời hạn thuê;

+ Tại thời khắc khởi đầu thuê tài sản, bên thuê với quyền lựa chọn tìm lại tài sản thuê với mức giá ước tính thấp hơn trị giá hợp lý vào cuối thời hạn thuê;

+ Thời hạn thuê tài sản tối thiểu phải chiếm phần to thời kì sử dụng kinh tế của tài sản dù ko với sự chuyển giao quyền sở hữu;

+ Tại thời khắc khởi đầu thuê tài sản, trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu chiếm phần to (tương đương) trị giá hợp lý của tài sản thuê;

+ Tài sản thuê thuộc loại chuyên sử dụng mà chỉ với bên cho thuê với khả năng sử dụng ko cần với sự thay đổi, sửa chữa to nào.

– Hợp đồng thuê tài sản được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu thoả mãn ít nhất 1 trong 3 điều kiện sau:

+ Nếu bên thuê huỷ hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên quan tới việc huỷ hợp đồng cho bên cho thuê;

+ Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi trị giá hợp lý của trị giá còn lại của tài sản thuê gắn với bên thuê;

+ Bên thuê với khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau lúc hết hạn hợp đồng thuê với số tiền thuê thấp hơn trị giá thị trường. Riêng trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất thì thường được phân loại là thuê hoạt động.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Tài khoản này sử dụng cho doanh nghiệp thuê hạch toán nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính. Đây là những TSCĐ chưa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp với nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý quản lý và sử dụng như tài sản của doanh nghiệp.

Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận bằng trị giá hợp lý của tài sản thuê hoặc hạch toán hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu (trường hợp trị giá hợp lý cao hơn trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu) cùng với những giá thành trực tiếp phát sinh ban sơ liên quan tới hoạt động thuê tài chính. Lúc tính trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản, doanh nghiệp với thể sử dụng tỷ lệ lãi suất ngầm định, tỷ lệ lãi suất được ghi trong hợp đồng thuê hoặc ty lệ lãi suát biên đi vay của bên cho thuê.

Nguyên giá của TSCĐ hữu hình thuê tài chính ko bao gồm số thuế GTGT bên cho thuê đã trả lúc tìm TSCĐ để cho thuê (Số thuế này bên thuê sẽ phải hoàn lại cho bên cho thuê, kể cả trường hợp TSCĐ thuê tài chính sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế và trường hợp TSCĐ thuê tài chính sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp).

2. Ko phản ánh vào tài khoản này trị giá của TSCĐ thuê hoạt động.

3. Bên thuê với trách nhiệm tính, trích khấu hao TSCĐ vào giá thành sản xuất, kinh doanh theo định kỳ trên hạ tầng ứng dụng chính sách khấu hao nhất quán với chính sách khấu hao của tài sản cùng loại thuộc sở hữu của mình. Nếu ko kiên cố là bên thuê với quyền sở hữu tài sản thuê lúc hết hạn hợp đồng thuê thì tài sản thuê sẽ được khấu hao theo thời hạn thuê nếu thời hạn thuê ngắn hơn thời kì sử dụng hữu ích của tài sản thue.

4. Số thuế GTGT bên thuê phải trả cho bên cho thuê theo định kỳ nhận được hoá đơn trả tiền tiền thuê tài chính và được hạch toán như sau:

– Trường hợp thuê tài chính sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì số thuế GTGT phải trả từng kỳ được ghi vào bên Nợ TK 133- “Thuế GTGT được khấu trừ” (1332);

– Trường hợp thuê tài chính sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc ko chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT phải trả từng kỳ được ghi vào giá thành sản xuất kinh doanh trong kỳ.

5. Tài khoản 212 được mở chi tiết để theo dõi từng loại, từng TSCĐ đi thuê.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 212- TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH

Bên Nợ:

Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính tăng.

Bên Mang:

Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính giảm do chuyển trả lại cho bên cho thuê lúc hết hạn hợp đồng hoặc tìm lại thành TSCĐ của doanh nghiệp.

Số dư bên Nợ:

Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính hiện với.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Lúc phát sinh giá thành trực tiếp ban sơ liên quan tới tài sản thuê tài chính trước lúc nhận tài sản thuê như: Mức giá giao dịch, ký kết hợp đồng,…,ghi:

Nợ TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn
Mang những TK 111, 112,…

2. Lúc chi ứng trước khoản tiền thuê tài chính hoặc ký quỹ đảm bảo việc cho thuê tài sản, ghi:

Nợ TK 342 – Nợ dài hạn (Số tiền thuê trả trước- nếu với)
Nợ TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn
Mang những TK 111, 112,…

3. Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài xác thực định theo giá tìm chưa thuế GTGT mà bên cho thuê đã trả lúc tìm TSCĐ để cho thuê.

3.1. Lúc nhận TSCĐ thuê tài chính, kế toán căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản và những chứng từ với liên quan phản ánh trị giá TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa với thuế GTGT đầu vào, ghi:

Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính (Giá chưa với thuế GTGT)
Mang TK 342 – Nợ dài hạn (Trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu hoặc trị giá hợp lý của tài sản thuê (-) số nợ gốc phải trả kỳ này)
Mang TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả (Số nợ gốc phải trả kỳ này).

3.2. Mức giá trực tiếp ban sơ liên quan tới hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:

Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính
Nợ TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn
Mang những TK 111, 112,…(Số giá thành trực tiếp liên quan tới hoạt động thuê phát sinh lúc nhận tài sản thuê tài chính).

3.3. Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản xác định số nợ gốc thuê tài chính tới hạn trả trong niên độ kế toán tiếp theo, ghi:

Nợ TK 342 – Nợ dài hạn
Mang TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả.

3.4. Định kỳ, nhận được hoá đơn trả tiền tiền thuê tài chính:

a) Trường hợp TSCĐ thuê tài chính sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế:

– Lúc xuất tiền trả nợ gốc, tiền lãi thuê và thuế GTGT cho đơn vị cho thuê, ghi:

Nợ TK 635 – Mức giá tài chính (Tiền lãi thuê trả kỳ này)
Nợ TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả (Nợ gốc trả kỳ này)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Mang những TK 111, 112,…

– Lúc nhận được hoá đơn trả tiền tiền thuê tài sản những doanh nghiệp chưa trả tiền ngay, căn cứ vào hoá đơn phản ánh số nợ phải trả lãi thuê tài chính và số thuế GTGT vào tài khoản 315- “Nợ dài hạn tới hạn trả”, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả (Tiền lãi thuê)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Mang những TK 111, 112,…
b) Trường hợp TSCĐ thuê tài chính sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc ko chịu thuế GTGT:

– Lúc xuất tiền trả nợ gốc, tiền lãi thuê và thuế GTGT cho đơn vị cho thuê, ghi:
Nợ TK 635 – Mức giá tài chính (Tiền lãi thuê trả kỳ này)
Nợ TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả (Nợ gốc trả kỳ này)
Nợ những TK 623, 627, 641, 642 (Số thuế GTGT trả kỳ này)
Mang những TK 111, 112,…

– Lúc nhận được hoá đơn trả tiền tiền thuê tài sản những doanh nghiệp chưa trả tiền ngay, căn cứ vào hoá đơn phản ánh số nợ phải trả lãi thuê tài chính và số thuế GTGT vào tài khoản 315- “Nợ dài hạn tới hạn trả”, ghi:
Nợ TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả (Tiền lãi thuê)
Nợ những TK 623, 627, 641, 642 (Số thuế GTGT trả kỳ này)
Mang những TK 111, 112,…

4. Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài xác thực định theo giá tìm chưa với thuế GTGT mà bên cho thuê đã trả lúc tìm TSCĐ để cho thuê:

4.1. Lúc nhận TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nhận nợ cả số thuế GTGT do bên cho thuê đã trả lúc tìm TSCĐ để cho thuê mà bên thuê phải hoàn lại cho bên cho thuê, kế toán căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính và những chứng từ liên quan phản ánh trị giá TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa với thuế GTGT phải hoàn trả lại cho bên cho thuê, ghi:

Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính (Giá chưa với thuế GTGT)
Nợ TK 138 – Phải thu khác (Số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ thuê tài chính)
Mang TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả (Số nợ phải trả kỳ này với cả thuế GTGT).
Mang TK 342 – Nợ dài hạn (Trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu hoặc trị giá hợp lý của tài sản thuê (-) Số nợ phải trả kỳ này cùng (+) Số thuế GTGT bên thuê còn phải trả dần trong suốt thời hạn thuê)

4.2. Mức giá trực tiếp ban sơ được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:

Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính
Nợ TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn
Mang những TK 111, 112,…(Mức giá trực tiếp phát sinh liên quan tới hoạt động thuê tài chính lúc nhận tài sản thuê tài chính).

4.3. Cuối niên độ kế toán, căn cứ hợp đồng thuê tài xác thực định số nợ gốc thuê
tài chính tới hạn trả trong niên độ kế toán tiếp theo, ghi:

Nợ TK 342 – Nợ dài hạn
Mang TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả.

4.4. Định kỳ, phản ánh việc trả tiền tiền thuê tài sản:

– Lúc xuất tiền trả nợ gốc và tiền lãi thuê tài sản cho đơn vị thuê, ghi:

Nợ TK 635 – Mức giá tài chính (Tiền lãi thuê trả kỳ này)
Nợ TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả )Nợ gốc trả kỳ này với cả thuế GTGT)
Mang những TK 111, 112,…

– Căn cứ vào hoá đơn trả tiền tiền thuê phản ánh số thuế GTGT phải trả tiền cho bên cho thuê trong kỳ:

+ Trường hợp TSCĐ thuê tài chính sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Mang TK 138 – Phải thu khác.

+ Trường hợp TSCĐ thuê tài chính sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642
Mang TK 138 – Phải thu khác.

– Lúc nhận được hoá đơn trả tiền tiền thuê tài chính nhưng doanh nghiệp chưa trả ngay, căn cứ vào hoá đơn phản ánh số lãi thuê tài chính phải trả kỳ này vào Tài khoản 315- “Nợ dài hạn tới hạn trả”, ghi”

Nợ TK 635 – Mức giá tài chính
Mang TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả (Tiền lãi thuê phải trả kỳ này).

– Đồng thời, căn cứ hoá đơn trả tiền tiền thuê phản ánh số thuế GTGT phải hoàn lại cho bên cho thuê trong kỳ giống như trường hợp xuất tiền trả nợ lúc nhận được hoá đơn.

5. Lúc trả phí cam kết sử dụng vốn phải trả cho bên cho thuê tài sản, ghi:
Nợ TK 635 – Mức giá tài chính
Mang những TK 111, 112,…

6. Lúc trả lại TSCĐ thuê tài chính thep qui định của hợp đồng thuê cho bên cho thuê, kế toán ghi ưu đãi trị TSCĐ thuê tài chính, ghi:
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2142)
Mang TK 212 – TSCĐ thuê tài chính.

7. Trường hợp trong hợp đồng thuê tài sản qui định bên đi thuê chỉ thuê hết một phần trị giá tài sản, sau đó tìm lại thì lúc nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản, kế toán ghi giảm TSCĐ thuê tài chính và ghi tăng TSCĐ hữu hình thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Lúc chuyển từ tài sản thuê tài chính sang tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Mang TK 212 – TSCĐ thuê tài chính (Trị giá còn lại của TSCĐ thuê tài chính)
Mang những TK 111, 112,…(Số tiền phải trả thêm).

– Đồng thời chuyển trị giá hao mòn, ghi:
Nợ TK 2142 – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Mang TK 2141 – Hao mòn TSCĐ hữu hình.

8. Kế toán giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính:

8.1. Trường hợp giao dịch bán và thuê lại với giá bán tài sản cao hơn trị giá còn lại của TSCĐ:

– Lúc giao dịch bán (Xem nghiệp vụ 7.3- Tài khoản 711- “Thu nhập khác”)

– Những bút toán ghi nhận tài sản thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện theo nghiệp vụ 3 và nghiệp vụ 4 Tài khoản 212).

– Định kỳ, kế toán tính, trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính vào giá thành sản xuất kinh doanh, ghi:
Nợ những TK 623, 627, 641, 642
Mang TK 2142 – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính.

– Định kỳ, kết chuyển chênh lệch giữa giá bán to hơn trị giá còn lại của TSCĐ bán và thuê lại ghi giảm giá thành sản xuất, kinh doanh trong kỳ thích hợp với thời kì thuê tài sản, ghi:
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Mang những TK 623, 627, 641, 642.

8.2. Trường hợp giao dịch bán và thuê lại với giá thấp hơn trị giá còn lại của TSCĐ:

– Lúc giao dịch bán (Xem nghiệp vụ 7.2- Tài khoản 711- “Thu nhập khác”)
– Những bút toán ghi nhận tài sản thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện theo nghiệp vụ 3 và nghiệp vụ 4 Tài khoản 212).
– Định kỳ, kết chuyển chênh lệch nhỏ hơn (lỗ) giữa giá bán to hơn trị giá còn lại của TSCĐ bán và thuê lại ghi tăng giá thành sản xuất, kinh doanh trong kỳ thích hợp với thời kì thuê tài sản, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642
Mang TK 242 – Mức giá trả trước dài hạn.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 10:24:20.

Bình luận