Chuẩn Mực Số 910 – Công Tác Soát Xét Bctc

CHUẨN MỰC SỐ 910
CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BTC
ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định những nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn
thể thức vận dụng những nguyên tắc và thủ tục cơ bản chi phối trách nhiệm nghề nghiệp của
kiểm toán viên và tổ chức kiểm toán trong công việc soát xét BCTC, cũng như
hình thức và nội dung của báo cáo mà kiểm toán viên sẽ lập sau lúc hoàn thành việc soát
xét.
02. Chuẩn mực này vận dụng cho công việc soát xét BCTC và được vận dụng cho
công việc soát xét những thông tin tài chính, kế toán hay những thông tin khác.
Kiểm toán viên và tổ chức kiểm toán phải tuân thủ những quy định của chuẩn mực này
trong quá trình thực hiện công việc soát xét BCTC và những thông tin tài chính, kế
toán hay những thông tin khác.
NỘI DUNG CHUẨN MỰC
Mục tiêu của công việc soát xét BCTC
03. Mục tiêu của công việc soát xét BCTC là tạo điều kiện cho kiểm toán viên và công
ty kiểm toán dựa trên hạ tầng những thủ tục soát xét để đưa ra ý kiến kết luận là ko
(hoặc với) phát hiện ra sự kiện trọng yếu nào làm cho kiểm toán viên cho rằng báo
cáo tài chính đã ko được lập thích hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (hoặc
chuẩn mực kế toán được chấp nhận), xét trên mọi khía cạnh trọng yếu (đảm bảo
vừa phải). Công việc soát xét BCTC ko cung ứng tất cả những bằng
chứng kiểm toán và cũng ko đưa ra sự đảm bảo hợp lý như một cuộc kiểm toán
BCTC.
Nguyên tắc cơ bản chi phối công việc soát xét BCTC
04. Lúc thực hiện công việc soát xét BCTC, kiểm toán viên phải tuân thủ những
nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Chuẩn mực kiểm toán số 200
“Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán BCTC”.
05. Kiểm toán viên và tổ chức kiểm toán phải thực hiện công việc soát xét báo cáo tài
chính theo quy định của chuẩn mực này.
06. Kiểm toán viên phải với thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp trong quá trình
lập kế hoạch và thực hiện công việc soát xét BCTC và phải luôn ý thức
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 9 Đoạn Xá (đối diện Kho Chè Hương) – Đông Hải I – Hải An – Hải Phòng
Tel: 031 3726 859 | Fax: 031 3615 836 | www.vnaahp.vn
rằng với thể tồn tại những tình huống dẫn tới sơ sót trọng yếu trong những báo cáo tài
chính.
07. Để với được ý kiến về sự đảm bảo vừa phải trong báo cáo kết quả công việc soát xét
BCTC, kiểm toán viên phải thu thập đầy đủ chứng cứ thích hợp, bằng
cách dò hỏi, thu thập thông tin và thực hiện những thủ tục phân tích, nhằm với được
căn cứ cho ý kiến của mình.
Phạm vi công việc soát xét BCTC
08. “Phạm vi công việc soát xét” là những công việc và thủ tục cần thiết mà kiểm toán viên
phải xác định và thực hiện trong quá trình soát xét để đạt được mục tiêu công việc soát xét
BCTC. Thủ tục thực hiện công việc soát xét BCTC phải được
xác định trên hạ tầng chuẩn mực này và những chuẩn mực kiểm toán khác, thích hợp quy
định của pháp luật và những thoả thuận trong hợp đồng soát xét.
Đảm bảo vừa phải
09. Công việc soát xét BCTC sẽ cung ứng mức độ đảm bảo vừa phải rằng những thông
tin đã soát xét ko chứa đựng những sơ sót trọng yếu, và thể hiện bởi ý kiến đảm bảo
vừa phải.
Điều khoản của hợp đồng
10. Đơn vị kiểm toán và đơn vị được soát xét BCTC phải thống nhất về những
điều khoản của hợp đồng soát xét BCTC.
11. Hợp đồng sẽ trợ tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch công việc soát xét. Để đảm bảo quyền lợi cho
cả đơn vị được soát xét và tổ chức kiểm toán, hợp đồng soát xét phải nêu rõ những điều
khoản chính của công việc soát xét, tránh những hiểu nhầm về mục tiêu và phạm vi của
công việc soát xét, phạm vi trách nhiệm của tổ chức kiểm toán, của kiểm toán viên và
hình thức báo cáo kết quả soát xét.
12. Những yêu cầu được nhắc trong hợp đồng, gồm:
 Mục tiêu của công việc soát xét.
 Trách nhiệm của Giám đốc (người đứng đầu đơn vị) đối với BCTC.
 Phạm vi của công việc soát xét, trong đó với tham chiếu tới chuẩn mực này.
 Điều khoản cho phép sử dụng tất cả những tài liệu, tư liệu hay tất cả những thông tin cần
thiết cho việc thực hiện công việc soát xét.
 Mẫu báo cáo kết quả soát xét sẽ phát hành.
 Những hạn chế trong công việc soát xét đối với việc phát hiện ra những sơ sót, hành vi
vi phạm pháp luật hay những hành động ko tuân thủ khác, ví dụ như gian lận hoặc
thụt két.
 Do ko thực hiện công việc kiểm toán, nên ko đưa ra ý kiến kiểm toán. Để nhấn
mạnh điểm này và tránh những nhầm lẫn, kiểm toán viên với thể nêu rõ rằng công việc
soát xét ko nhằm mục tiêu thỏa mãn những yêu cầu của pháp luật hay của bên thứ
ba đối với một cuộc kiểm toán.
Phụ lục số 01 đưa ra một mẫu hợp đồng công việc soát xét BCTC.
Lập kế hoạch
13. Kiểm toán viên phải lập kế hoạch công việc soát xét để thực hiện một cách với hiệu
quả.
14. Để lập kế hoạch công việc soát xét BCTC, kiểm toán viên phải thu thập và
cập nhật hiểu biết về đơn vị, bao gồm: giám định về tổ chức, hệ thống kế toán, đặc
điểm kinh doanh, tính chất của tài sản, nợ phải trả,vốn đầu tư chủ sở hữu, doanh
thu và giá tiền của đơn vị.
15. Hiểu biết về những vấn đề trên và những vấn đề khác liên quan tới BCTC là cần
thiết đối với kiểm toán viên; Ví dụ: hiểu về đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh, về
dây chuyền kỹ thuật sản xuất, vị trí của nhà máy và các đối tác liên quan. Những hiểu biết
này cho phép kiểm toán viên thực hiện những dò hỏi và thiết lập những thủ tục thích hợp,
cũng như giám định những câu trả lời, những giảng giải và những thông tin khác thu nhận được.
Công việc do chuyên gia khác thực hiện
16. Trong trường hợp kiểm toán viên sử dụng kết quả do kiểm toán viên khác hoặc
chuyên gia khác thực hiện, kiểm toán viên phải đảm bảo rằng những kết quả này đáp
ứng được những mục tiêu của công việc soát xét.
Hồ sơ
17. Kiểm toán viên phải lưu vào hồ sơ những vấn đề quan yếu với thể cung ứng bằng
chứng cho những kết luận trong báo cáo kết quả công việc soát xét và để chứng minh
rằng công việc soát xét đã được thực hiện theo chuẩn mực này.
Thủ tục và chứng cứ soát xét
18. Kiểm toán viên phải sử dụng xét đoán của mình để xác định nội dung, lộ trình và
phạm vi của những thủ tục soát xét, dựa trên những yếu tố sau:
 Những hiểu biết với được lúc kiểm toán hay thực hiện công việc soát xét báo cáo tài
chính của những niên độ trước;
 Hiểu biết về hoạt động của đơn vị, những nguyên tắc và phương pháp kế toán vận dụng
trong ngành hoạt động của đơn vị;
 Hệ thống kế toán của đơn vị;
 Phạm vi tác động của những giám định của Ban Giám đốc trên một vấn đề cụ thể.
 Mức trọng yếu của những giao dịch và số dư tài khoản.

19. Về mức độ trọng yếu, kiểm toán viên phải vận dụng cùng một nguyên tắc như trường
hợp kiểm toán BCTC. Mặc dù rủi ro ko phát hiện ra sơ sót trong công
tác soát xét là to hơn so với công việc kiểm toán, nhưng mức độ trọng yếu lại xác định
theo những thông tin là đối tượng lập báo cáo của tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên
và theo nhu cầu của người sử dụng những thông tin đó, chứ ko theo mức độ đảm bảo với
được của công việc kiểm toán.
20. Thủ tục công việc soát xét BCTC thường bao gồm những bước sau:
 Tìm hiểu hoạt động của đơn vị và của ngành kinh doanh, ngành nghề mà đơn vị
hoạt động.
 Xem xét lại những nguyên tắc và phương pháp kế toán mà đơn vị vận dụng.
 Phân tích những thủ tục vận dụng trong việc hạch toán, phân loại và lập những tài liệu tổng
kết, tổng hợp những thông tin sẽ được đưa vào thuyết minh BCTC và lập báo
cáo tài chính.
 Trao đổi về những hạ tầng dẫn liệu quan yếu của BCTC.
 Thực hiện những thủ tục phân tích nhằm phát hiện những biến động và những yếu tố đơn lẻ với
tín hiệu thất thường, chủ yếu là:
– So sánh BCTC niên độ này với niên độ trước;
– So sánh BCTC với số liệu dự toán;
– Xem xét mối quan hệ giữa những yếu tố của BCTC và số liệu dự đoán của
kiểm toán viên, trong đó tính tới kinh nghiệm của đơn vị và tình hình thực tế của
ngành.
Lúc vận dụng những thủ tục này, kiểm toán viên phải xác định những yếu tố được điều chỉnh
ở niên độ trước.
 Yêu cầu thông tin về những quyết định của đại hội cổ đông, của những cuộc họp Hội đồng
quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát hoặc những cuộc họp khác với thể với tác động
tới BCTC.
 Đọc BCTC để xác định xem BCTC với được lập thích hợp với
chuẩn mực kế toán quy định hay ko, trên cở sở những thông tin mà kiểm toán viên
biết.
 Nếu cần, thu thập báo cáo của những kiểm toán viên khác đã kiểm toán hoặc công việc
soát xét BCTC của đơn vị cấp dưới.
 Thu thập thông tin từ những tư nhân chịu trách nhiệm kế toán hay tài chính, về:
– Việc ghi chép đầy đủ những nghiệp vụ;
– Việc lập BCTC tuân theo chuẩn mực kế toán xác định;
– Những thay đổi trong hoạt động và thực hiện công việc kế toán của đơn vị;
– Những yếu tố với thể gây nên khó khăn lúc vận dụng những thủ tục;
– Yêu cầu một thư giải trình của Ban Giám đốc, nếu cần.
Phụ lục số 02 đưa ra danh mục những thủ tục thường được vận dụng. Danh mục này ko
đầy đủ và ko phải tất cả những thủ tục đều được vận dụng ở mọi công việc soát xét.

21. Kiểm toán viên phải dò hỏi về những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế
toán với thể dẫn tới những điều chỉnh hay những thông tin cần nêu trong báo cáo
tài chính. Kiểm toán viên ko đề nghị phải vận dụng những thủ tục nhằm xác định những sự
kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo kết quả công việc soát xét.
22. Nếu xét thấy những thông tin được soát xét với thể chứa đựng sơ sót trọng yếu, kiểm
toán viên phải thực hiện những thủ tục soát xét bổ sung hoặc mở rộng thủ tục soát xét
để đưa ra sự đảm bảo vừa phải hay khẳng định lại sự cần thiết phải đưa ra báo cáo
dạng sửa đổi.
Kết luận và báo cáo
23. Thống kê kết quả công việc soát xét phải với ý kiến rõ ràng thể hiện dưới hình thức
đảm bảo vừa phải. Kiểm toán viên phải xem xét và giám định những kết luận thu được
từ những chứng cứ là hạ tầng của sự đảm bảo vừa phải này.
24. Từ kết quả công việc soát xét, kiểm toán viên phải giám định xem những thông tin thu
thập được với thể hiện là “BCTC ko phản ánh trung thực và hợp lý
trên những khía cạnh trọng yếu theo quy định của chuẩn mực kế toán”.
25. Thống kê kết quả công việc soát xét BCTC cần mô tả phạm vi soát xét để người
đọc hiểu được tính chất công việc đã thực hiện và khẳng định đó ko phải là công việc
kiểm toán nên ko đưa ra ý kiến kiểm toán.
26. Thống kê kết quả công việc soát xét BCTC phải bao gồm những yếu tố cơ bản
dưới đây:
a) Tên và liên hệ của tổ chức kiểm toán;
b) Số hiệu báo cáo;
c) Tiêu đề báo cáo;
d) Người nhận báo cáo;
e) Mở đầu của báo cáo:
– Đối tượng của công việc soát xét BCTC;
– Nêu trách nhiệm của Giám đốc (người đứng đầu) đơn vị và trách nhiệm của kiểm
toán viên và tổ chức kiểm toán;
f) Đoạn phạm vi nêu rõ nội dung của công việc soát xét:
– Tham chiếu tới chuẩn mực kiểm toán về công việc soát xét được vận dụng;
– Nêu lên rằng công việc soát xét chỉ giới hạn ở việc dò hỏi và vận dụng thủ tục phân tích;

– Nêu rõ rằng công việc soát xét ko phải là kiểm toán nên những thủ tục thực hiện chỉ
cung ứng một mức độ đảm bảo vừa phải thấp hơn so với một cuộc kiểm toán và
ko đưa ra bất kỳ ý kiến kiểm toán nào;
g) Nêu sự đảm bảo vừa phải;

h) Địa điểm và thời kì lập báo cáo;
i) Chữ ký và đóng dấu.
Phụ lục số 03 và số 04 đưa ra những mẫu báo cáo kết quả công việc soát xét.
27. Thống kê kết quả công việc soát xét phải:
a) Đưa ra sự đảm bảo vừa phải trong đó nêu rõ rằng lúc thực hiện công việc soát xét,
kiểm toán viên đã ko phát hiện ra những sự kiện nào làm cho kiểm toán
viên cho rằng BCTC ko phản ánh trung thực và hợp lý trên những
khía cạnh trọng yếu thích hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực
kế toán được Việt Nam chấp nhận); hoặc
b) Nếu kiểm toán viên đã phát hiện ra những sự kiện làm cho kiểm toán viên cho
rằng BCTC ko phản ánh trung thực và hợp lý trên những khía cạnh
trọng yếu thích hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kế toán
được Việt Nam chấp nhận) thì cần mô tả những sự kiện này và nếu với thể, định
lượng những tác động tới BCTC, và:
– Đưa ra ý kiến ngoại trừ cho sự đảm bảo vừa phải; hoặc
– Trong trường hợp những sự kiện trên là trọng yếu đối với BCTC và liên
quan tới một số lượng to những khoản mục tới mức mà kiểm toán viên kết luận
rằng ý kiến ngoại trừ là chưa đủ để thể hiện tính ko đầy đủ và sai lệch của
BCTC, thì kiểm toán viên đưa ra kết luận ko chấp nhận, trong đó
nêu rõ rằng BCTC ko phản ánh trung thực và hợp lý trên những khía
cạnh trọng yếu thích hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kế
toán được Việt Nam chấp nhận);
c) Nếu với tồn tại giới hạn trọng yếu trong phạm vi công việc soát xét, thì kiểm toán
viên cần mô tả giới hạn này và:
– Đưa ra ý kiến ngoại trừ cho sự đảm bảo vừa phải đối với những khoản điều
chỉnh với thể với nếu ko bị giới hạn trong công việc soát xét; hoặc
– Nếu tác động với thể của những giới hạn trong công việc soát xét là trọng yếu và
liên quan tới nhiều khoản mục tới mức mà kiểm toán viên kết luận rằng ko
thể đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào, thì đưa ra ý kiến ko chấp nhận.
28. Kiểm toán viên phải ghi ngày lập Thống kê kết quả công việc soát xét là ngày những công
việc được hoàn thành, kể cả việc thực hiện những thủ tục liên quan tới những sự kiện
phát sinh sau ngày kết thúc niên độ cho tới ngày lập báo cáo kết quả soát xét. Tuy
nhiên, kiểm toán viên ko được ghi ngày lập báo cáo kết quả soát xét của mình
trước ngày Giám đốc ký BCTC.
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 9 Đoạn Xá (đối diện Kho Chè Hương) – Đông Hải I – Hải An – Hải Phòng
Tel: 031 3726 859 | Fax: 031 3615 836 | www.vnaahp.vn
Phụ lục số 01
Một số nội dung liên quan tới hợp đồng về công việc soát xét
BCTC
Hợp đồng về công việc soát xét BCTC phải theo quy định của Chuẩn mực kiểm
toán số 210 “Hợp đồng kiểm toán”. Ngoài ra cần nêu rõ những điều khoản và mục tiêu của
công việc mà khách hàng yêu cầu tổ chức kiểm toán cũng như tính chất và giới hạn của công
việc soát xét theo quy định của Chuẩn mực này. Ví dụ:
– Công việc của chúng tôi là soát xét Bảng cân đối kế toán của tổ chức ABC lập tại
ngày 31/12/20X1, cũng như Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh và Thống kê lưu
chuyển tiền tệ của niên độ kết thúc vào ngày trên, theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
đối với công việc soát xét. Chúng tôi ko thực hiện kiểm toán BCTC này và
do đó, chúng tôi ko đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC. Chúng tôi sẽ đưa
ra một báo cáo với dạng sau: (Xem Phụ lục số 03).
– Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm lập và trình bày BCTC. Trách nhiệm này
yêu cầu đơn vị phải tổ chức thực hiện công việc kế toán và thực hiện những thủ tục kiểm
soát nội bộ thích hợp, cũng như việc chọn và vận dụng những chính sách kế toán. Trong
phạm vi công việc soát xét, chúng tôi sẽ yêu cầu Giám đốc giải trình về những hạ tầng dẫn
liệu của BCTC và những vấn đề quan yếu khác.
– Hợp đồng này với hiệu lực cho năm tài chính tiếp theo, trừ lúc với thay đổi hoặc bị huỷ
bỏ được 2 bên chấp thuận.
– Công việc soát xét BCTC của chúng tôi ko nhằm phát hiện những gian lận,
sơ sót hay những hành vi ko tuân thủ pháp luật và những quy định với liên quan. Tuy
nhiên, chúng tôi sẽ thông tin cho Giám đốc đơn vị về những sự kiện quan yếu mà chúng
tôi biết.

Phụ lục số 02
Ví dụ: Danh mục những thủ tục với thể được vận dụng
trong công việc soát xét Thống kê tài chính
1. Việc hỏi thông tin, yêu cầu giảng giải cũng như những thủ tục phân tích sử dụng trong công
tác soát xét BCTC hoàn toàn tuỳ thuộc sự xét đoán của kiểm toán viên. Những
thủ tục dưới đây chỉ đưa ra dưới hình thức hướng dẫn. Ko phải công việc soát xét nào
cũng vận dụng toàn bộ những thủ tục này. Tương tự, phụ lục này ko được sử dụng như
một chương trình làm việc hoặc bản thắc mắc rà soát trong công việc soát xét.
Tổng quan
2. Trao đổi về mục tiêu và phạm vi của công việc xét Thống kê tài chính với khách hàng và
những cùng sự.
3. Soạn thảo hợp đồng nêu rõ mục tiêu và phạm vi và những điều khoản của công việc soát
xét.
4. Tìm hiểu hoạt động của đơn vị, hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và quá
trình lập BCTC.
5. Xem công việc kế toán với được ghi chép:
a) Đầy đủ;
b) Kịp thời; và
c) Sau lúc đã được duyệt.
6. Xem xét Bảng cân đối số phát sinh và xác định xem những số liệu trong bảng này với phù
hợp với số dư trên Sổ Loại và trên BCTC hay ko.
7. Xem lại kết quả kiểm toán và công việc soát xét ở những kỳ trước, kể cả những điều chỉnh đã
đề xuất.
8. Liệu với những thay đổi đáng kể về vốn và cơ cấu vốn trong đơn vị kể từ niên độ trước.
9. Hỏi về chính sách kế toán:
a) Những chính sách này với thích hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hoặc chuẩn mực
kế toán khác được Việt Nam chấp thuận;
b) Những chính sách này với được vận dụng đúng; và
c) Những chính sách này với được vận dụng một cách nhất quán hay ko; và nếu ko,
thì những thông tin về sự thay đổi chính sách kế toán với được trình bày trong thuyết
minh BCTC hay ko.
10. Xem biên bản họp Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông, Ban Giám đốc, Ban kiểm
soát để xác định những vấn đề cần phải xem xét trong công việc soát xét.
11. Tìm hiểu xem những quyết định trong đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị hay những
quyết định của Ban Giám đốc với tác động tới BCTC.
12. Phỏng vấn về sự tồn tại của những giao dịch với các đối tác liên quan, về phương pháp kế
toán những giao dịch này và những thông tin về các đối tác liên quan với được trình bày đúng
trong Thuyết minh BCTC.
13. Sự tồn tại của những sự kiện với thể xảy ra và những cam kết.
14. Kế hoạch bán tài sản quan yếu và với trị giá to hoặc thu hẹp thị trường.
15. Thu thập BCTC và trao đổi với Ban Giám đốc.
16. Nhận định hạ tầng của những thông tin đưa ra trong thuyết minh BCTC, cách
phân loại và trình bày những thông tin này.
17. So sánh kết quả trong BCTC của niên độ hiện tại với kết quả của niên độ
trước và với kế hoạch, nếu với.

18. Mang được những giảng giải của Ban Giám đốc về tất cả những biến động hoặc chênh lệch bất
thường rút ra từ so sánh trên.
19. Nhận định tác động của những sơ sót ko được điều chỉnh, xét riêng biệt hoặc gộp.
Thông tin với Ban Giám đốc về những điều chỉnh và xác định mức độ tác động của
chúng lên báo cáo kết quả công việc soát xét.
20. Nếu cần thì yêu cầu Giám đốc viết giải trình.
Vốn bằng tiền
21. Thu thập những bảng đối chiếu số dư nhà băng. Hỏi viên chức kế toán của đơn vị về
những mục điều chỉnh trước đây hoặc thất thường trên bảng đối chiếu nhà băng.
22. Hỏi về những nghiệp vụ chuyển tiền giữa những tài khoản tiền trong kỳ trước và sau ngày
soát xét với bảng đối chiếu nhà băng.
23. Xác định xem với hạn chế gì liên quan tới những tài khoản tiền ko.
Phải thu khách hàng
24. Nguyên tắc kế toán vận dụng để ghi chép những khoản nợ phải thu và xác định xem những
khoản chiết khấu trả tiền, chiết khấu thương nghiệp, ưu đãi phát sinh trong những
giao dịch đó.
25. Danh sách khách hàng phải thu và tổng số dư với thích hợp với số dư trong Bảng cân
đối số phát sinh.
26. Phân tích những biến động to của số dư tài khoản khách hàng với số dư của niên độ
trước và với số dự kiến.
27. Danh sách khách hàng phân theo tuổi nợ. Lý do những khoản nợ to, nợ dài hạn, quá
hạn và những số dư thất thường khác, khả năng thu hồi những khoản phải thu.
28. Trao đổi với Ban Giám đốc về việc phân loại những khoản phải thu trên báo cáo tài
chính, bao gồm số dư những khoản phải thu dài hạn, những số dư với thuần, những khoản
phải thu cổ đông, Hội đồng quản trị và các đối tác liên quan khác.
29. Phương pháp xác định những khoản quá hạn trả tiền và giám định dự phòng phải thu
khó đòi; xác định xem những phương pháp này với thích hợp và được vận dụng đúng hay
ko.
30. Những khoản phải thu với đem cầm cố, chuyển nhượng hay chiết khấu ko.
31. Những thủ tục chia cắt niên độ giữa doanh thu và phần hàng bán bị trả lại ứng với
doanh thu.
32. Mang tồn tại hay ko nghiệp vụ bán hàng nhưng chưa lập hoá đơn nếu với, thì cách
điều chỉnh để phản ánh đúng hàng tồn kho.
33. Xem với khoản nợ phải thu to nào đã được trả tiền vào sau ngày kết thúc năm tài
chính ko.
Hàng tồn kho
34. Danh mục hàng tồn kho được kiểm kê và xác định xem:
a) Mang chênh lệch giữa kết quả kiểm kê với số dư tồn kho trên bảng BCTC;
b) Kết quả kiểm kê với dựa trên việc cân, đong, đo, đếm,… hiện vật tồn kho hay
ko.
35. Phương pháp kiểm kê hiện vật hàng tồn kho.
36. Trong trường hợp đơn vị ko thực hiện bất kỳ thủ tục kiểm kê hiện vật nào tại
ngày lập Bảng cân đối kế toán thì phải xác định xem:
a) Đơn vị vận dụng hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
hay kiểm kê định kỳ, với so sánh với số liệu thực tế với trong kho hay ko; và

b) Phương pháp xác định sản phẩm dở và phương pháp tính giá thành của đơn vị với cung ứng
được những thông tin đáng tin cậy trong quá khứ hay ko.
37. Những điều chỉnh đã thực hiện sau lúc hoàn thành kiểm kê.
38. Thủ tục chia cắt niên độ, những hoạt động luân chuyển hàng tồn kho.
39. Những phương pháp giám định hàng tồn kho, đặc thù là việc loại trừ lãi nội bộ lúc hợp
nhất BCTC. Xem hàng tồn kho với được giám định ở mức thấp nhất giữa
giá phí và trị giá thuần với thể thực hiện được.
40. Tính nhất quán trong phương pháp giám định hàng tồn kho, trong đó với tính tới những
yếu tố giá tiền: nguyên vật liệu trực tiếp, giá tiền nhân lực trực tiếp và giá tiền sản
xuất chung.
41. So sánh trị giá của những nhóm hàng tồn kho chính với trị giá ở những niên độ trước và
với trị giá dự kiến của niên độ hiện tại. Trao đổi về những biến động và chênh lệch
quan yếu.
42. So sánh tốc độ luân chuyển kho của niên độ này với những niên độ trước.
43. Phương pháp xác định trị giá hàng tồn kho luân chuyển chậm và lỗi thời, xác định
xem phần tồn kho này với được hạch toán theo trị giá thuần với thể thực hiện được
hay ko.
44. Xem với hàng ký gửi hay ko, và nếu với thì số hàng này với loại ra khỏi kết quả
kiểm kê hay ko.
45. Xem hàng tồn kho với đem cầm cố, thuê ngoài bảo quản hay ký gửi ở bên thứ ba, và
xem những giao dịch này với được ghi chép đúng đắn ko.
Chứng khoán đầu tư (kể cả những tổ chức liên quan và những chứng khoán đầu tư)
46. Danh sách chứng khoán đầu tư tại thời khắc lập Bảng cân đối kế toán và xác định
xem số liệu này với thích hợp với số dư phần chứng khoán trong bảng cân đối số phát
sinh.
47. Phương pháp giám định chứng khoán tại ngày lập Bảng cân đối kế toán.
48. So sánh trị giá ghi sổ kế toán với trị giá thuần với thể thực hiện được của những chứng
khoán.
49. Những khoản lãi, lỗ và thu nhập trên chứng khoán đầu tư với được hạch toán đúng hay
ko.
50. Cách phân loại những khoản chứng khoán đầu tư dài hạn và chứng khoán ngắn hạn.
Tài sản nhất thiết và khấu hao
51. Danh mục những tài sản nhất thiết theo nguyên giá và hao mòn luỹ kế; Đối chiếu với
Bảng cân đối số phát sinh.
52. Phương pháp khấu hao và thời kì sử dụng hữu ích của TSCĐ.
53. Nghiệp vụ tìm và thanh lý, nhượng bán TSCĐ và việc hạch toán những khoản lãi, lỗ
lúc thanh lý, nhượng bán TSCĐ.
54. Tính nhất quán của phương pháp và tỉ lệ khấu hao đã vận dụng; so sánh giá tiền khấu
hao của niên độ kế toán này với những niên độ trước.
55. TSCĐ với bị đem thế chấp ko.
56. Xác định xem những hợp đồng thuê tài sản với được hạch toán đúng trong báo cáo tài
chính và thích hợp với chuẩn mực kế toán và những quy định hiện hành ko.
Giá bán trả trước, tài sản nhất thiết vô hình và những tài sản khác
57. Thu thập và phân tích số dư những tài khoản trên và trao đổi về khả năng thu hồi những tài
sản này.

58. Hạ tầng hạch toán những tài sản này và phương pháp phân bổ hoặc khấu hao những tài
sản trên.
59. So sánh số dư những tài khoản này với số dư của những niên độ trước và trao đổi về những
chênh lệch to.
60. Cách phân loại những tài sản này thành ngắn hạn và dài hạn.
Vay
61. Tình hình vay nợ của đơn vị và đối chiếu với số dư trong Bảng cân đối số phát sinh.
62. Xem với khoản vay nào ko tuân thủ những điều khoản của hợp đồng vay, và nếu với
thì với phải điều chỉnh hay ko.
63. Xem giá tiền đi vay với hợp lý so với khoản vay ko.
64. Những bảo lãnh đã cam kết.
65. Cách phân loại ngắn hạn và dài hạn những khoản nợ vay.
Nợ phải trả người bán
66. Nguyên tắc hạch toán hàng tìm và xác định xem những nghiệp vụ tìm hàng với được
ưu đãi hay ko.
67. Phân tích biến động số dư nợ người bán so với niên độ trước.
68. Danh sách những khoản phải trả người bán và xác định xem tổng những số dư với khớp với
số dư trong Bảng cân đối số phát sinh.
69. So sánh với số dư nợ phải trả người bán của kỳ trước xem với tương ứng với lượng
hàng tìm ở kỳ này ko.
70. Sự tồn tại những khoản nợ to chưa được ghi.
71. Xác định xem với những khoản nợ cổ đông, Hội đồng quản trị và các đối tác liên quan với
được trình bày riêng hay ko.
Giá bán phải trả và nợ tiềm tàng
72. Danh sách những khoản giá tiền phải trả và xác định xem tổng số với khớp với số dư
trong BCTC ko?
73. So sánh số dư của những khoản mục chính với số dư tương ứng của những niên độ trước.
74. Thủ tục hạch toán giá tiền phải trả, thời hạn trả tiền, việc tuân thủ, bảo lãnh cam
kết và cách phân loại.
75. Phương pháp tính giá tiền phải trả.
76. Tính chất của những khoản nợ tiềm tàng hoặc những cam kết ngoài BCTC.
77. Những khoản nợ với thực hoặc tiềm tàng chưa được hạch toán, nếu với, xác định xem với
cần lập dự phòng nợ phải trả hoặc cần thuyết minh trong BCTC.
Thuế TNDN và những khoản thuế khác
78. Cách hạch toán và sự khác nhau giữa lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế thu
nhập doanh nghiệp và những tranh chấp về thuế, với thể với tác động đáng kể tới số
thuế phải nộp.
79. So sánh dự phòng thuế phải trả với kết quả của niên độ.
80. Hạ tầng của những giá tiền thuế thực tế, thuế hoãn lại, và những khoản nợ dự phòng thuế; so
sánh với những niên độ trước.
Sự kiện phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán
81. Xem Thống kê tài chính kỳ cuối cùng và so sánh báo cáo này với BCTC
được soát xét hoặc với BCTC của những kỳ tương ứng trước đó.

82. Nếu những sự kiện phát sinh sau ngày lập BCTC với tác động đáng kể thì
phải soát xét lại BCTC và xác định xem:
a) Những cam kết quan yếu với được thực hiện và những tình huống ko cứng cáp với
xảy ra sau ngày lập Bảng cân đối kế toán hay ko;
b) Mang những thay đổi to về cơ cấu vốn điều lệ, nợ dài hạn hoặc vốn lưu động xảy
ra cho tới ngày kết thúc công việc soát xét BCTC hay ko;
c) Mang những điều quan yếu thất thường xảy ra từ thời kì giữa ngày lập
Bảng cân đối kế toán và ngày kết thúc công việc soát xét BCTC hay
ko.
d) Mang cần điều chỉnh hoặc đưa thêm thông tin trong thuyết minh BCTC
hay ko.
83. Tham khảo những biên bản họp sau ngày lập Bảng cân đối kế toán của đại hội cổ đông,
Hội đồng quản trị và của Ban Giám đốc.
Tranh chấp
84. Hỏi Ban Giám đốc xem đơn vị với đang là đối tượng của một vụ việc pháp lý (tiềm
tàng, dự kiến hoặc đang diễn ra). Nhận định tác động của những vụ việc này lên
BCTC.
Tài chính chủ sở hữu
85. Thu thập và phân tích những nghiệp vụ tác động tới vốn chủ sở hữu, nhất là những nghiệp
vụ phát hành cổ phiếu mới, tìm lại cổ phiếu và chia cổ tức.
86. Tìm hiểu những hạn chế tạo động tới việc phân chia lãi chưa chia hoặc những tài khoản
khác thuộc vốn đầu tư chủ sở hữu.
Hoạt động kinh doanh
87. So sánh kết quả của kỳ này với những kỳ trước và với số dự kiến. Trao đổi về những chênh
lệch đáng kể (nếu với).
88. Xác định xem những khoản doanh thu, thu nhập khác và giá tiền với trị giá to với được
hạch toán vào đúng kỳ.
89. Phân tích những yếu tố của kết quả thất thường.
90. Phân tích và trao đổi về mối liên hệ giữa những yếu tố với cùng tính chất trong phần kết
quả hoạt động kinh doanh và giám định hạ tầng của mối liên hệ này với những kỳ trước và
với những thông tin khác.

Phụ lục số 03
Ví dụ Thống kê kết quả công việc soát xét BCTC
với ý kiến chấp nhận toàn bộ
Đơn vị Kiểm toán XYZ
Liên hệ, điện thoại, fax…
Số :…………..
BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kính gửi: Hội đồng quản trị và Giám đốc Đơn vị ABC
Chúng tôi (*) đã thực hiện công việc soát xét Bảng cân đối kế toán của tổ chức ABC lập tại
ngày 31/12/20X1, Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh và Thống kê lưu chuyển tiền tệ của
niên độ kế toán kết thúc vào ngày trên. Việc lập và trình bày BCTC này thuộc
trách nhiệm của Giám đốc đơn vị. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra Thống kê nhận xét về
BCTC này trên hạ tầng công việc soát xét của chúng tôi.
Chúng tôi đã thực hiện công việc soát xét BCTC theo Chuẩn mực kiểm toán Việt
Nam về công việc soát xét. Chuẩn mực này yêu cầu công việc soát xét phải lập kế hoạch và
thực hiện để với sự đảm bảo vừa phải rằng BCTC ko chứa đựng những sơ sót
trọng yếu. Công việc soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của tổ chức và áp
dụng những thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính; công việc này cung ứng một mức độ
đảm bảo thấp hơn công việc kiểm toán. Chúng tôi ko thực hiện công việc kiểm toán nên
cũng ko đưa ra ý kiến kiểm toán.
Trên hạ tầng công việc soát xét của chúng tôi, chúng tôi ko thấy với sự kiện nào để chúng tôi
cho rằng BCTC kèm theo đây ko phản ánh trung thực và hợp lý trên những khía
cạnh trọng yếu thích hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kế toán khác
được Việt Nam chấp nhận) và những quy định pháp lý với liên quan.
CÔNG TY KIỂM TOÁN
XYZ
Giám đốc Kiểm toán viên
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) (Họ và tên, chữ ký)
Số Chứng chỉ KTV… Số Chứng chỉ KTV…
(*): Mang thể ghi rõ tên tổ chức kiểm toán XYZ.
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 9 Đoạn Xá (đối diện Kho Chè Hương) – Đông Hải I – Hải An – Hải Phòng
Tel: 031 3726 859 | Fax: 031 3615 836 | www.vnaahp.vn
Phụ lục số 04
Ví dụ Thống kê kết quả công việc soát xét BCTC với dạng khác
với dạng chấp nhận toàn bộ
Mẫu 01
Trường hợp 1: Ý kiến với giới hạn do ko
tuân thủ những Chuẩn mực kế toán
Đơn vị Kiểm toán XYZ
Liên hệ, điện thoại, fax…
Số :…………..
BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kính gửi: Hội đồng quản trị và Giám đốc Đơn vị ABC
Chúng tôi (*) đã thực hiện công việc soát xét Bảng cân đối kế toán của tổ chức ABC lập
tại ngày 31/12/20X1, Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh và Thống kê lưu chuyển
tiền tệ của niên độ kế toán kết thúc vào ngày trên. Việc lập và trình bày báo cáo tài
chính thuộc trách nhiệm của Giám đốc đơn vị. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra
Thống kê kết quả công việc soát xét về BCTC này trên hạ tầng công việc soát
xét của chúng tôi.
Chúng tôi đã thực hiện công việc soát xét BCTC theo Chuẩn mực kiểm toán Việt
Nam về công việc soát xét. Chuẩn mực này yêu cầu công việc soát xét phải lập kế hoạch và
thực hiện để với sự đảm bảo vừa phải rằng BCTC ko chứa đựng những sơ sót
trọng yếu. Công việc soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của tổ chức và áp
dụng những thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính; công việc này cung ứng một mức độ
đảm bảo thấp hơn công việc kiểm toán. Chúng tôi ko thực hiện công việc kiểm toán nên
ko đưa ra ý kiến kiểm toán.
Giám đốc đơn vị đã thông tin cho chúng tôi là hàng tồn kho đã được giám định theo giá gốc,
vượt quá trị giá thuần với thể thực hiện được. Theo giám định của Giám đốc và rà soát của
chúng tôi, nếu hàng tồn kho được giám định theo giá thấp hơn giữa giá gốc và trị giá thuần với
thể thực hiện được như yêu cầu của Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho thì trị giá hàng tồn kho
sẽ nhỏ hơn là XXX, thu nhập thuần và vốn đầu tư chủ sở hữu sẽ bị giảm đi YYY.
Trên hạ tầng công việc soát xét của chúng tôi, ngoại trừ tác động của việc giám định quá cao
trị giá hàng tồn kho như mô tả ở đoạn trên, chúng tôi ko thấy với sự kiện nào để chúng tôi
cho rằng BCTC kèm theo đây ko phản ánh trung thực và hợp lý trên những khía
cạnh trọng yếu thích hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kế toán khác
được Việt Nam chấp nhận) và những quy định pháp lý với liên quan.
CÔNG TY KIỂM TOÁN
XYZ
Giám đốc Kiểm toán viên
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) (Họ và tên, chữ ký)
Số Chứng chỉ KTV… Số Chứng chỉ KTV…

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 15:25:57.

Bình luận