Hệ thống các chỉ tiêu đo lường cấu trúc vốn

Sự kết hợp giữa nợ và VCSH trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp được đo lường thông qua một trong những hệ số tài chính sau: tỷ số nợ, tỷ số VCSH, hệ số nợ trên VCSH và hệ số đòn bẩy tài chính. Những mục tiêu này thể hiện mức độ đóng góp của những chủ thể tài trợ khác nhau trong tổng vốn đầu tư, cho biết mức độ sử dụng nợ và khả năng đảm bảo tự chủ tài chính của doanh nghiệp (được trình bày chi tiết Bảng 2.2). Một doanh nghiệp sở hữu tài sản được tài trợ chủ yếu bằng VCSH thì tỷ số VCSH cao, tỷ số nợ thấp, hệ số đòn bẩy tài chính thấp, theo đó hệ số nợ trên VCSH cũng thấp và trái lại (Ngô Kim Phượng, 2013).
Căn cứ thời hạn hoàn trả, tài chính là sự kết hợp giữa NVNH và NVDH được đo lường qua tỷ lệ NVNH trên TTS và tỷ lệ NVDH trên TTS. Nội dung chi tiết về cách tính và ý nghĩa của những mục tiêu đo lường CTV ở khía cạnh này được thể hiện trong bảng

Những mục tiêu đo lường CTV căn cứ theo chủ thể tài trợ

Tiêu chí

Ý nghĩa

Tỷ số nợ = Nợ x 100%

TTS

Trong 100 đồng tổng vốn sở hữu bao nhiêu đồng là nợ, hay nói cách khác là sở hữu bao nhiêu % tài sản được tài trợ bởi nợ.

Tỷ số nợ to hơn 50% cho biết cơ cấu vốn nghiêng về nợ.

Tỷ số VCSH = VCSH x

TTS

100%

Trong 100 đồng tổng vốn sở hữu bao nhiêu đồng là VCSH, hay nói cách khác là sở hữu bao nhiêu % tài sản được tài trợ bởi VCSH.

Tỷ số tự tài trợ to hơn 50% cho biết cơ cấu vốn nghiêng

về VCSH.

Hệ số nợ trên VCSH =

Nợ x 100%

VCSH

Một đồng VCSH thì “gánh” bao nhiêu đồng nợ. Hệ số nợ trên VCSH to hơn 1 cho biết cơ cấu vốn nghiêng về nợ,

khả năng trả tiền nợ thấp và trái lại.

Hệ số đòn bẩy tài

chính = TTS x 100%

VCSH

Tổng số vốn của DN gấp bao nhiêu lần so với VCSH. Hệ số đòn bẩy tài chính to hơn 2 cho biết cơ cấu nghiêng về nợ.

Những mục tiêu đo lường CTV căn cứ theo thời hạn hoàn trả

Tiêu chí

Ý nghĩa

Tỷ lệ NVNH trên TNV =

NNH x 100%

TTS

DN sở hữu bao nhiêu % tài sản được tài trợ bởi NVNH (NVNH chiếm bao nhiêu % trong TNV).

Tỷ lệ NVDH trên TNV =

VCSH+NDH x 100%

TTS

DN sở hữu bao nhiêu % tài sản được tài trợ bởi NVDH (NVDH chiếm bao nhiêu % trong TNV).

Tiếp cận CTV theo thời hạn hoàn trả thông qua hai mục tiêu trên là hạ tầng để giám định mối quan hệ giữa cơ cấu vốn và cơ cấu tài sản. Doanh nghiệp sở hữu tỷ trọng tài sản nhất quyết trong TTS cao thì tỷ lệ NVDH trên TTS cũng phải cao, thậm chí phải cao hơn nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro trong cơ cấu tài chính. Nếu doanh nghiệp sở hữu tỷ lệ NVNH trên TTS to hơn tỷ trọng TSNH trong TTS, điều này cho thấy, cơ cấu tài chính đang bị mất cân đối – vốn lưu động ròng rã âm, rủi ro trả tiền cao.

Rate this post

Bình luận