Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng nhân lực và hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng lao động mang tính so sánh quốc tế

Việc thẩm định chất lượng lao động theo những tiêu chuẩn quốc tế và khu vực là đòn bẩy giúp những cơ sở vật chất huấn luyện tự phải thay đổi và chuyển biến để phục vụ yêu cầu chung, tịnh tiến tới những tiêu chuẩn đảm bảo khả năng khó khăn của sinh viên tốt nghiệp và do đó tăng năng lực khó khăn của LLLĐ của Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu này, cần phải: xây dựng những hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về năng lực nghề nghiệp và yêu cầu chất lượng đối với các đơn vị quản lý, bậc, ngành nghề huấn luyện dạy nghề, trung cấp nhiều năm kinh nghiệm và đại học) cũng như những tiêu chuẩn thiết bị kỹ thuật đối với những cơ sở vật chất giáo dục và huấn luyện nhân lực; thực hiện việc thẩm định và cấp chứng chỉ quốc gia theo tiêu chuẩn quốc gia được xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế hoặc hướng tới những tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đồng thời, chú trọng tới việc hoàn thiện hệ thống giám sát, kiểm định và thẩm định đảm bảo chất lượng, thực hiện giám sát và thẩm định độc lập, xã hội hoá, công khai hoá và sáng tỏ hoá quá trình và kết quả giám sát, kiểm định và thẩm định chất lượng huấn luyện. Trong quá trình này, cần khuyến khích và sở hữu những giải pháp xúc tiến việc tự chuẩn hoá theo tiêu chuẩn quốc tế của những cơ sở vật chất huấn luyện và tham gia vào hệ thống thẩm định khu vực và quốc tế nhằm xác định đúng vị trí và chất lượng huấn luyện và để xây dựng ý thức vươn lên trở thành những cơ sở vật chất huấn luyện sở hữu tên tuổi trong khu vực và trên toàn cầu.

Rate this post

Bình luận