Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành Chi phí

– Hạch toán những tầm giá chưa phát sinh vào tầm giá sản xuất kinh doanh trong kì lúc chưa mang bằng cớ hợp lí, đáng tin cậy về những khoản tầm giá phải trích trước trong kì: chưa mang hợp đồng vay, kế hoạch lương nghỉ phép, kế hoạch sửa chữa to TSCĐ.
– Trích trước vào tầm giá những nội dung ko được tính vào tầm giá sản xuất, kinh doanh hoặc ko trích trước tầm giá lãi vay dài hạn trong kì,tầm giá sửa chữa to TSCĐ, tiền lương nghỉ phép của người lao động sản xuất, tầm giá bảo hành sản phẩm, hàng hóa vào tầm giá phải trả trong kì.
– Chưa mang quy định về trích trước vào tầm giá phải trả hay kết chuyển những khoản này vào tầm giá trong kì.
– Ghi nhận tầm giá phải trả vào tầm giá sản xuất kinh doanh trong kì ko tương ứng với doanh thu. Chưa quyết toán những khoản tầm giá phải trả với số tầm giá thực tế phát sinh cuối niên độ kế toán, chưa xử lí số chênh lệch.
– Hạch toán vào TK này những nghiệp vụ ko đúng nội dung tính chất của TK theo quy định. Hạch toán treo tầm giá vào tầm giá phải trả nhằm giảm tầm giá trong năm để giấu lỗ.
– Chưa tiến hành trích quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc làm đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ tài chính về trích lập, quản lí, sử dụng và hạch toán quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc làm.
– Số dư mang biến động to qua những năm kề nhau mà ko giảng giải được nguyên nhân.
– Ko kết chuyển phần chênh lệch đã trích vào tầm giá sản xuất kinh doanh trong kì nhưng ko chi hết để giảm tầm giá phải trả.
– Ko thẩm định lại chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đối với tầm giá phải trả mang gốc ngoại tệ theo tỷ giá bình quân liên nhà băng tại thời khắc cuối năm.

1/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 16:54:52.

Bình luận