Phân cấp quản lý chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập

Phân cấp quản lý chi NSĐP cho GDCL ở tỉnh Thanh Hóa được thực hiện theo nguyên tắc thích hợp với phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục ở tỉnh Thanh Hóa và năng lực quản lý của mỗi cấp chính quyền địa phương; đảm bảo vai trò của đạo của ngân sách cấp tỉnh trong thực hiện những nhiệm vụ chi NSNN cho giáo dục. Giai đoạn 2011-2017, phân cấp nhiệm vụ chi NSĐP cho GDCL tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo quy định tại Quyết nghị số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 [37] và Quyết nghị số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 [38] của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể như sau:

Đối với chi đầu tư phát triển

Ngân sách cấp tỉnh thực hiện chi đầu tư xây dựng  những dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ko sở hữu khả năng thu hồi vốn do tỉnh quản lý thuộc ngành nghề giáo dục, bao gồm: những trường THPT, phổ thông 02 cấp học; trường DTNT tỉnh; trung tâm GDTX thuộc tỉnh quản lý và những cơ sở vật chất giáo dục khác theo quy định.

Ngân sách cấp quận đầu tư xây dựng những dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ko sở hữu khả năng thu hồi vốn do quận quản lý theo phân cấp đầu tư XDCB hiện hành thuộc ngành nghề giáo dục: những trường măng non công lập, trường tiểu học, THCS.

Ngân sách cấp xã thực hiện tương trợ sửa chữa những  dự án do cấp trên đầu tư: tương trợ đầu tư sửa chữa những trường măng non, trường tiểu học, THCS.

Đối với chi thường xuyên

Ngân sách cấp tỉnh chi cho giáo dục phổ thông trung học, trường phổ thông 02 cấp học, trường DTNT tỉnh và những hoạt động giáo dục khác do cấp tỉnh quản lý.

Ngân sách cấp quận chi cho giáo dục măng non, tiểu học, THCS; trung tâm GDTX do quận quản lý.

Ngân sách cấp xã tương trợ hoạt động vườn trẻ, mẫu giáo; tương trợ những trường THCS, trường tiểu học; tương trợ trung tâm học tập cùng đồng; hội khuyến học.

Trên cơ sở vật chất cơ chế phân cấp đó, các đơn vị quản lý ngân sách căn cứ vào nhiệm vụ phát triển giáo dục thích hợp với cơ chế phân cấp quản lý về giáo dục để phân bổ nguồn lực ngân sách cấp mình. Phân cấp chi NSĐP cho GDCL cho ngân sách các đơn vị quản lý ở tỉnh Thanh Hóa như ở Bảng 2.3

Chi NSĐP cho GDCL tập trung chủ yếu ở ngân sách quận, thị xã, thành xã. Đây là điều kiện quan yếu để thực hiện những mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện ở địa phương. Chi ĐTPT tập trung từ 88-97%, chi thường xuyên tập trung tư 83-88% ở ngân sách quận. Kết quả hoạt động của ngành giáo dục trong giai đoạn vừa qua cho thấy phân cấp quản lý chi NSĐP cho GDCL đã góp phần đảm bảo nguồn lực thực hiện những mục tiêu của ngành giáo dục những quận, thị xã, thành xã và toàn tỉnh. Giai đoạn 2011-2017, cơ bản hoàn thành mục tiêu về duy trì tỷ lệ trẻ tới trường ở các đơn vị quản lý học. Tỷ lệ học trò đi học tiểu học đạt 100%, THCS đạt khoảng 95%, THPT đạt từ 60-69%. Tỷ lệ trẻ em đi học đúng tuổi ở các đơn vị quản lý học cũng cơ bản đạt mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn. Trong đó, tỷ lệ trẻ em đi học đúng tuổi cấp tiểu học đạt trên 98%; cấp THCS đạt từ 93-97%; cấp THPT đạt khoảng 60% (riêng niên học 2016-2017 đạt 85%). Hoàn thành phổ cập giáo dục măng non cho trẻ em 5 tuổi vào tháng 4/2015; Kết phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đúng độ tuổi được duy trì và giữ vững.

Với cơ chế phân cấp này, nhiệm vụ chi của các đơn vị quản lý NSĐP cho GDCL đã khá rõ ràng. Phần đông những cán bộ quản lý tài chính giáo dục tại những đơn vị, địa phương được phỏng vấn đều cho rằng, cơ chế phân cấp nhiệm vụ chi hiện hay đã rõ ràng, sáng tỏ, nhiệm vụ của các đơn vị quản lý ngân sách được xác định rõ. Sở Tài chính, Sở GD&ĐT là cơ quan giúp việc cho UBND tỉnh Thanh Hóa trong quản lý tài chính đối với những đơn vị dự toán cấp tỉnh ngành giáo dục. Phòng Tài chính kế hoạch, phòng GD&ĐT những quận, thị xã, thành xã là cơ quan giúp việc cho UBND những quận, thị xã, thành xã quản lý chi ngân sách quận cho những trường măng non, tiểu học, THCS, và những cơ sở vật chất giáo dục khác thuộc quận quản lý.

Phân cấp mạnh mẽ nguồn lực tạo tính chủ động cho chính quyền cấp dưới trong khâu lập kế hoạch phát triển giáo dục nói riêng và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội nói chung. Nhiệm vụ chi được giao cụ thể cho các đơn vị quản lý đòi hỏi các đơn vị quản lý chính quyền địa phương phải chủ động sắp xếp, xếp đặt nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao và tăng cường tính trách nhiệm của chính quyền cấp dưới (quận, thị xã, thành xã) đối với sự phát triển của giáo dục măng non, tiểu học, THCS.

Cơ chế phân cấp tương tự giảm tải khối lượng công việc cho Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT chỉ phối hợp với Sở Tài chính trong việc xây dựng dự toán và quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho những trường THPT và những cơ sở vật chất giáo dục thuộc cấp tỉnh quản lý. Do đó, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ quản lý nhà nước về chuyên môn đối với ngành nghề giáo dục tập huấn trên khu vực tỉnh.

Tuy nhiên, cơ chế phân cấp như hiện nay dẫn tới tình trạng ko sở hữu cơ quan tổng hợp để theo dõi, rà soát, sắp xếp và xác định thứ tự ưu tiên theo mục tiêu phát triển ngành trong từng giai đoạn, từ đó, dẫn tới tình trạng phân tán nguồn lực, hiệu quả thực hiện những mục tiêu ko cao. Mặc dù chi thường xuyên được phân cấp mạnh mẽ và ưu tiên nguồn lực thông qua bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách quận nhưng chủ yếu những khoản chi ĐTPT cho ngành nghề giáo dục ở những quận, thị xã, thành xã lại từ khai thác nguồn thu sử dụng đất. Trong lúc nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất vật chất to, số đông những địa phương còn nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách tỉnh và nguồn thu sử dụng đất còn hạn chế và ko ổn định nên những quận, thị xã, thành xã ko đảm bảo được kinh phí đáp ứng nhu cầu ĐTPT để tăng cường cơ sở vật chất vật chất cho những trường măng non, tiểu học, THCS công lập do cấp quận quản lý. Nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất vật chất những trường măng non, tiểu học, THCS trên khu vực những quận thường dựa vào nguồn kinh phí thực hiện những chương trình của Trung ương và của tỉnh (Chương trình mục tiêu giáo dục; Kiên cố hóa trường lớp học; Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông DTNT; Mở rộng, nâng cấp khu nhà ở nội trú cho học trò trường THCS và THPT những quận miền núi cao) và những nguồn kinh phí tương trợ sở hữu mục tiêu để thực hiện một số dự án nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất vật chất những trường theo đề nghị của những quận, thị xã, thành xã. Tương tự, những dự án đầu tư cơ sở vật chất vật chất trên khu vực những quận sở hữu thể được thực hiện từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, do nhiều cơ quan làm chủ chương trình.

Sở GD&ĐT là cơ quan quản lý ngành giáo dục ở địa phương nhưng chủ yếu chỉ thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở tài chính trong phân bổ nguồn lực cho giáo dục thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh. Đối với những nguồn lực phân bổ cho những quận, thị xã, thành xã, sau lúc phân cấp, Sở GD&ĐT ko sở hữu tác động gì tới chi tiêu ngân sách cho giáo dục ở những địa phương. Do đó, họ nắm được rất ít thông tin về đầu tư cho giáo dục ở địa phương và gặp vấn đề trong thực hiện trách nhiệm giải trình trước HĐND cấp tỉnh và trước nhân dân trong việc sử dụng nguồn lực NSĐP đầu tư cho GDCL.

Thẩm quyền ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách ở địa phương rất hạn chế và tập trung ở chính quyền cấp tỉnh.

Luật NSNN 2015 quy định HĐND các đơn vị quản lý quyết định dự toán chi NSĐP, bao gồm chi ngân sách cấp mình và chi NSĐP cấp dưới, chi tiết theo chi ĐTPT, chi thường xuyên, … (trong chi ĐTPT và chi thường xuyên sở hữu mức chi cụ thể cho những ngành nghề giáo dục – tập huấn và dạy nghề, khoa học và kỹ thuật); quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán NSĐP…. Ngoài những quyền hạn đó, HĐND cấp tỉnh còn sở hữu quyền quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách ở địa phương; quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách ở địa phương theo quy định khung của Chính phủ hay quyết định những chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi sở hữu tính chất đặc thù ở địa phương. HĐND cấp dưới ở địa phương (cấp quận, xã) chỉ sở hữu thẩm quyền tổ chức thực hiện.

Rate this post

Bình luận