Khung trình độ quốc gia cho hệ thống giáo dục- đào tạo Việt Nam

Dựa trên khung tham chiếu trình độ ASEAN (2015), Chính phủ Việt Nam đã thực hiện tiến hành điều chỉnh, sửa đổi Khung trình độ quốc gia Việt Nam (KTĐQG) (Vietnamese {Qualifications} Framework – VQF) theo Quyết định số 1982/QĐ/-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016.

Những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt để KTĐQG được vận dụng trong thực tiễn là:

Do những trắc trở này trong thực tế cho nên tới nay, Việt Nam hầu như chưa sở hữu những tiêu chuẩn trình độ quốc gia cụ thể để tiến hành những thủ tục so sánh và tiến tới là xác nhận tương đương trong ASEAN. Điều này là một trong những nguyên nhân chính làm Việt Nam chưa sở hữu người nào sở hữu thể di chuyển trong ASEAN theo MRAs.

Rate this post

Bình luận