Chuẩn mực kiểm toán số 260

Chuẩn mực kiểm toán số 260: Trao đổi những vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC

 ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 

I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phm vi vận dụng  

01.   Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc trao đổi những vấn đề liên quan tới cuộc kiểm toán BCTC với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán. Chuẩn mực này vận dụng cho mọi cuộc kiểm toán BCTC, ko phụ thuộc vào quy mô hay cơ cấu bộ máy quản trị của đơn vị được kiểm toán. Chuẩn mực này ko quy định và hướng dẫn việc kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trao đổi với Ban Giám đốc hoặc chủ sở hữu đơn vị được kiểm toán, trừ lúc những tư nhân đó đều tham gia vào Ban quản trị đơn vị được kiểm toán.

02.   Chuẩn mực này vận dụng cho kiểm toán BCTC và sở hữu thể được vận dụng để kiểm toán những thông tin tài chính quá khứ với sự thay đổi cho thích hợp với tình hình thực tế lúc Ban quản trị đơn vị được kiểm toán sở hữu trách nhiệm giám sát việc lập và trình bày những thông tin đó.

03.   Do tầm quan yếu và hiệu quả của việc trao đổi thông tin 2 chiều trong quá trình kiểm toán, Chuẩn mực kiểm toán này đưa ra những quy định về nội dung cần trao đổi giữa kiểm toán viên với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán, đồng thời hướng dẫn một số vấn đề cụ thể cần trao đổi. Ngoài yêu cầu của Chuẩn mực này, những chuẩn mực kiểm toán khác cũng quy định và hướng dẫn về một số vấn đề khác mà kiểm toán viên cần trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (xem Phụ lục 01). Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 265 cũng quy định và hướng dẫn việc trao đổi với Ban quản trị đơn vị về những khuyết thiếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ mà kiểm toán viên phát hiện được trong quá trình kiểm toán. Kiểm toán viên còn sở hữu thể phải trao đổi thêm những vấn đề bổ sung khác với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán theo yêu cầu của pháp luật và những quy định sở hữu liên quan, theo thỏa thuận với đơn vị hoặc theo một số yêu cầu khác đặt ra cho cuộc kiểm toán, như hướng dẫn của tổ chức nghề nghiệp. Chuẩn mực này ko hạn chế kiểm toán viên trao đổi bất kỳ vấn đề nào khác với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A24 – A27 Chuẩn mực này).

Vai trò của quá trình trao đổi  

04. Chuẩn mực kiểm toán này chủ yếu kể tới việc trao đổi giữa kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán. Việc trao đổi 2 chiều hiệu quả sở hữu vai trò quan yếu trong việc tương trợ:

(a)  Kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán hiểu được những vấn đề liên quan tới quá trình kiểm toán và tăng cường quan hệ tương trợ lẫn nhau trong công việc. Mối quan hệ này được phát triển trong lúc kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán vẫn đảm bảo tính độc lập, khách quan;

(b)    Kiểm toán viên thực hiện việc thu thập thông tin liên quan tới cuộc kiểm toán từ Ban quản trị đơn vị được kiểm toán. Ví dụ, Ban quản trị đơn vị được kiểm toán sở hữu thể giúp kiểm toán viên hiểu về đơn vị và môi trường kinh doanh của đơn vị, nhận diện những nguồn cung ứng chứng cớ kiểm toán thích hợp và cung ứng thông tin về những giao dịch và sự kiện cụ thể;

(c)    Ban quản trị đơn vị được kiểm toán hoàn thành trách nhiệm giám sát quá trình lập và trình bày BCTC, từ đó hạn chế rủi ro xảy ra những sơ sót trọng yếu đối với BCTC.

05. Kiểm toán viên sở hữu trách nhiệm trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về những vấn đề quan yếu quy định tại Chuẩn mực này. Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán cũng sở hữu trách nhiệm trao đổi với Ban quản trị đơn vị về những vấn đề quản trị cần quan tâm. Việc trao đổi của kiểm toán viên ko làm giảm trách nhiệm của Ban Giám đốc. Việc Ban Giám đốc trao đổi với Ban quản trị về những vấn đề mà kiểm toán viên phải trao đổi ko làm giảm trách nhiệm phải trao đổi của kiểm toán viên. Tuy nhiên, quá trình trao đổi của Ban Giám đốc sở hữu thể tác động tới hình thức và thời kì của việc trao đổi giữa kiểm toán viên và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán.

06. Theo yêu cầu của những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, một số vấn đề đề nghị phải được trao đổi một cách cụ thể với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán. Tuy nhiên, chuẩn mực kiểm toán ko yêu cầu kiểm toán viên phải thực hiện những thủ tục cụ thể nhằm phát hiện những vấn đề khác để trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán.

07. Pháp luật và những quy định sở hữu liên quan sở hữu thể hạn chế việc kiểm toán viên trao đổi một số vấn đề nhất định với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán. Ví dụ, pháp luật và những quy định sở hữu thể nghiêm cấm việc trao đổi hoặc bất kỳ hành động nào khác gây tổn hại tới quá trình dò hỏi của cơ quan chức năng về hành vi vi phạm hoặc nghi ngờ sở hữu hành vi vi phạm pháp luật. Trong một số trường hợp, nếu gặp tranh chấp phức tạp giữa nghĩa vụ bảo mật và trách nhiệm trao đổi thông tin của kiểm toán viên thì kiểm toán viên cần tham khảo ý kiến của những chuyên gia tư vấn pháp luật.

08. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ những quy định của Chuẩn mực này trong quá trình trao đổi những vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán.

      Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) phải sở hữu những hiểu biết cần thiết về Chuẩn mực này để phối hợp công việc và xử lý những mối quan hệ liên quan tới quá trình kiểm toán viên trao đổi những vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán.

Mục tiêu

09. Mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán là:

(a)  Thông tin đầy đủ cho Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong cuộc kiểm toán, phạm vi kiểm toán và thời kì thực hiện cuộc kiểm toán BCTC;

(b)  Thu thập từ Ban quản trị đơn vị được kiểm toán những thông tin liên quan tới cuộc kiểm toán;

(c)  Kịp thời thông tin cho Ban quản trị đơn vị được kiểm toán những vấn đề đáng lưu ý mà kiểm toán viên biết được lúc thực hiện cuộc kiểm toán liên quan tới trách nhiệm giám sát quá trình lập và trình bày BCTC của Ban quản trị đơn vị được kiểm toán;

(d)  Tăng cường hiệu quả trao đổi thông tin 2 chiều giữa kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán.

Giảng giải thuật ngữ

10. Trong những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

(a) Ban quản trị: Là một phòng ban sở hữu trách nhiệm giám sát việc quản lý hoạt động và thực hiện nghĩa vụ giải trình, kể cả trách nhiệm giám sát việc lập và trình bày BCTC của đơn vị được kiểm toán. Tùy theo từng đơn vị, Ban quản trị sở hữu thể bao gồm Hội đồng quản trị, Hội đồng quản lý hoặc Hội đồng thành viên, trong đó sở hữu thể bao gồm cả những thành viên Ban Giám đốc. Trong doanh nghiệp tư nhân, Ban quản trị sở hữu thể chỉ là một người sở hữu trách nhiệm phê duyệt BCTC mà công việc này thường do chủ sở hữu đồng thời là Giám đốc thực hiện. Đoạn A1 – A8 của Chuẩn mực này hướng dẫn tính phổ thông của bộ máy quản trị đơn vị;

(b) Ban Giám đốc: Là những người sở hữu trách nhiệm trực tiếp quản lý và quản lý hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức hoặc những chức danh khác theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc văn bản của cấp quản lý sở hữu thẩm quyền về tổ chức bộ máy hoạt động của tổ chức. Tùy theo từng đơn vị, Ban Giám đốc sở hữu thể bao gồm toàn bộ hoặc một số thành viên trong Ban quản trị của đơn vị, ví dụ Giám đốc đồng thời là thành viên Ban quản trị, hoặc chủ sở hữu đồng thời là Giám đốc đối với doanh nghiệp tư nhân. Thành viên Ban Giám đốc bao gồm những người sở hữu chức danh: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc Tổ chức, hoặc sở hữu thể là Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Tổ chức. 

 

 

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

11.  Kiểm toán viên phải xác định thành viên nào thích hợp trong Ban quản trị đơn vị được kiểm toán mà kiểm toán viên cần trao đổi thông tin lúc thực hiện kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A1 – A4 Chuẩn mực này).

Trao đổi với một phòng ban trong Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

12. Lúc trao đổi những vấn đề với một phòng ban hoặc một tư nhân cụ thể trong Ban quản trị, kiểm toán viên phải xác định xem sở hữu cần trao đổi lại với toàn bộ Ban quản trị hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A5 – A7 Chuẩn mực này).

Trường hợp toàn bộ Ban quản trị đều là thành viên Ban Giám đốc của đơn vị

13. Sở hữu trường hợp toàn bộ thành viên Ban quản trị đều là thành viên Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán như tại doanh nghiệp quy mô nhỏ, doanh nghiệp tư nhân thì chủ sở hữu đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp và ko tổ chức Ban quản trị. Trong trường hợp này, nếu những vấn đề cần trao đổi đồng thời với Ban quản trị và Ban Giám đốc theo quy định tại đoạn 16(c) Chuẩn mực này đã được trao đổi với Ban Giám đốc thì kiểm toán viên ko cần phải trao đổi lại với chính những tư nhân đó trên cương vị là Ban quản trị nữa. Tuy nhiên, kiểm toán viên phải kiên cố rằng những nội dung đã trao đổi với Ban Giám đốc đã được thông tin đầy đủ tới những thành viên sở hữu vai trò là Ban quản trị trong đơn vị (xem hướng dẫn tại đoạn A8 Chuẩn mực này).

Những vấn đề cần trao đổi

Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan tới cuộc kiểm toán BCTC

14. Kiểm toán viên phải trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về trách nhiệm của kiểm toán viên trong cuộc kiểm toán BCTC, gồm:

(a)  Kiểm toán viên sở hữu trách nhiệm đưa ra ý kiến về BCTC do Ban Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm lập và trình bày dưới sự giám sát của Ban quản trị đơn vị được kiểm toán;

(b)  Việc thực hiện kiểm toán BCTC ko làm giảm trách nhiệm của Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A9 – A10 Chuẩn mực này).

Phạm vi và lộ trình kiểm toán theo kế hoạch  

15.  Kiểm toán viên phải trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán những nội dung chính về phạm vi và lộ trình thực hiện cuộc kiểm toán theo kế hoạch (xem hướng dẫn tại đoạn A11 – A15 Chuẩn mực này).

Những phát hiện quan yếu lúc thực hiện kiểm toán

16.   Kiểm toán viên phải trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán những vấn đề sau (xem hướng dẫn tại đoạn A16 Chuẩn mực này):

(a)  Nhận xét của kiểm toán viên về khía cạnh định tính của công việc kế toán của đơn vị, bao gồm chính sách kế toán, ước tính kế toán và những thông tin công bố trong BCTC. Nếu cần thiết, kiểm toán viên cần giảng giải cho Ban quản trị đơn vị được kiểm toán biết lý do vì sao kiểm toán viên cho rằng công việc kế toán của đơn vị đã tuân thủ những quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán sở hữu liên quan nhưng chưa hoàn toàn thích hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị (xem hướng dẫn tại đoạn A17 Chuẩn mực này);

(b)  Những trắc trở (nếu sở hữu) phát sinh trong quá trình kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A18 Chuẩn mực này);

(c)  (i) Những vấn đề quan yếu (nếu sở hữu) phát sinh trong quá trình kiểm toán được kiểm toán viên trực tiếp trao đổi hay lập thành văn bản gửi Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A19 Chuẩn mực này);

(ii) Những vấn đề cần Ban Giám đốc và Ban quản trị giải trình bằng văn bản.

(Lúc toàn bộ thành viên Ban quản trị đều là thành viên Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán, nếu những vấn đề cần trao đổi đồng thời với Ban quản trị và Ban Giám đốc nêu tại đoạn c(i), c(ii) trên đây đã được trao đổi với Ban Giám đốc thì kiểm toán viên ko cần phải trao đổi lại với chính những tư nhân đó trên cương vị thành viên Ban quản trị.)

(d)  Những vấn đề khác (nếu sở hữu) phát sinh trong quá trình kiểm toán mà theo xét đoán của kiểm toán viên là quan yếu đối với việc giám sát quá trình lập và trình bày BCTC của đơn vị được kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A20 Chuẩn mực này).

Tính độc lập của kiểm toán viên

17. Trường hợp đơn vị được kiểm toán là tổ chức niêm yết, kiểm toán viên phải trao đổi với Ban quản trị đơn vị những vấn đề sau đây:

(a)       Sự tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan tới tính độc lập của nhóm kiểm toán và những tư nhân khác trong doanh nghiệp kiểm toán, của doanh nghiệp kiểm toán và những tổ chức mạng lưới.

(b) (i) Tất cả những mối quan hệ và những vấn đề liên quan giữa doanh nghiệp kiểm toán, tổ chức mạng lưới và đơn vị được kiểm toán, theo xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên, sở hữu thể tác động tới tính độc lập của kiểm toán viên. Trong đó sở hữu tổng số phí nhà sản xuất kiểm toán và phi kiểm toán trong kỳ kế toán do doanh nghiệp kiểm toán và tổ chức mạng lưới cung ứng cho đơn vị được kiểm toán và những đơn vị thành viên chịu sự kiểm soát của đơn vị. Số phí này phải được phân tích thích hợp theo từng loại nhà sản xuất nhằm tương trợ Ban quản trị đơn vị giám định tác động của những nhà sản xuất đó đối với tính độc lập của kiểm toán viên.

(ii) Những giải pháp bảo vệ đã được vận dụng để hạn chế nguy cơ đe dọa tới tính độc lập của kiểm toán viên hoặc để hạn chế nguy cơ này xuống mức sở hữu thể chấp nhận được (xem hướng dẫn tại đoạn A21 – A23 Chuẩn mực này).

Quá trình trao đổi

Thiết lập quá trình trao đổi

18. Kiểm toán viên phải trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về hình thức, thời kì và nội dung dự kiến trao đổi (xem hướng dẫn tại đoạn A28 – A36 Chuẩn mực này).

Hình thức trao đổi

19. Kiểm toán viên phải trao đổi bằng văn bản với Ban quản trị đơn vị về những vấn đề quan yếu phát hiện ra trong quá trình kiểm toán mà theo xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên thì việc trao đổi bằng lời là ko thích hợp. Kiểm toán viên ko nhất thiết phải trao đổi bằng văn bản về mọi vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán (xem hướng dẫn  tại đoạn A37 – A39 Chuẩn mực này).

20. Kiểm toán viên phải trao đổi bằng văn bản với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về tính độc lập của kiểm toán viên theo quy định tại đoạn 17 Chuẩn mực này.

 

Thời khắc trao đổi

21. Kiểm toán viên phải kịp thời trao đổi những vấn đề nêu trên với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A40 – A41 Chuẩn mực này).

Tính thoả đáng của quá trình trao đổi

22. Kiểm toán viên phải giám định xem nội dung trao đổi 2 chiều giữa kiểm toán viên với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán đã thoả đáng cho mục đích của cuộc kiểm toán hay chưa. Nếu thấy nội dung trao đổi chưa đủ, kiểm toán viên phải giám định mức độ tác động (nếu sở hữu) tới quá trình giám định của kiểm toán viên về rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu và khả năng thu thập đầy đủ chứng cớ kiểm toán thích hợp, đồng thời thực hiện thêm những giải pháp khắc phục thích hợp (xem hướng dẫn tại đoạn A42 – A44 Chuẩn mực này).

Tài liệu, hồ sơ kiểm toán 

23. Lúc trao đổi bằng lời về những vấn đề quan yếu theo quy định của Chuẩn mực này, kiểm toán viên phải ghi lại nội dung của những vấn đề đã trao đổi, thời kì thực hiện và những người tham gia trao đổi. Trường hợp trao đổi bằng văn bản, kiểm toán viên phải lưu trong hồ sơ kiểm toán văn bản trao đổi (xem hướng dẫn tại đoạn 08 – 11, đoạn A6 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 230 và đoạn A45 Chuẩn mực này).

 

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Lúc thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200.

Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (hướng dẫn đoạn 11 Chuẩn mực này)

A1.   Bộ máy quản trị của từng đơn vị được kiểm toán sở hữu thể khác nhau, phụ thuộc vào quy định của pháp luật, quy mô doanh nghiệp và hình thức sở hữu. Ví dụ:

(1)     Một số doanh nghiệp sở hữu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản lý (với toàn bộ hoặc hầu hết thành viên ko tham gia quản lý) độc lập về pháp lý với Ban Giám đốc (cơ cấu 2 tầng). Tại một số doanh nghiệp khác, chức năng giám sát và chức năng quản lý là trách nhiệm pháp lý của một phòng ban duy nhất, như Ban Giám đốc trong doanh nghiệp tư nhân (cơ cấu 1 tầng).

(2)     Tại một số doanh nghiệp, thành viên Ban quản trị là những tư nhân đang làm việc tại đơn vị. Tại một số doanh nghiệp và tổ chức khác, như tổ chức cổ phần, tổ chức trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên Ban quản trị sở hữu thể là những tư nhân bên ngoài doanh nghiệp hoặc tổ chức đó.

(3)     Trong một số trường hợp, một số hoặc toàn bộ thành viên Ban quản trị đơn vị đều tham gia Ban Giám đốc đơn vị. Những trường hợp khác, thành viên Ban quản trị hoàn toàn ko tham gia Ban Giám đốc đơn vị.

(4)     Trong một số trường hợp, Ban quản trị chịu trách nhiệm phê duyệt BCTC còn gần như những trường hợp khác đây là trách nhiệm của Ban Giám đốc (như đã nêu tại đoạn A40 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700, “chịu trách nhiệm phê duyệt” tức là sở hữu quyền kết luận về tất cả những báo cáo, gồm BCTC và những thuyết minh kèm theo đã được lập).

A2.  Tại hầu hết những đơn vị, quản trị doanh nghiệp là trách nhiệm tập thể của phòng ban sở hữu chức năng quản trị, như Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, chủ doanh nghiệp, người được ủy quyền hoặc những người nắm giữ những vị trí tương đương. Ở những đơn vị sở hữu quy mô nhỏ, quản trị doanh nghiệp sở hữu thể chỉ là 1 người vừa nắm giữ vai trò chủ doanh nghiệp vừa kiêm Giám đốc, đồng thời doanh nghiệp ko sở hữu chủ sở hữu hay người được ủy quyền nào khác. Lúc quản trị doanh nghiệp thuộc trách nhiệm tập thể, một phòng ban nhỏ như Ban kiểm soát hoặc thậm chí chỉ một tư nhân, sở hữu thể được giao nhiệm vụ tương trợ Ban quản trị thực hiện trách nhiệm của Ban quản trị. Phòng ban hoặc tư nhân này sở hữu thể chịu trách nhiệm cụ thể trước pháp luật và độc lập với trách nhiệm của Ban quản trị.

A3.  Do tính phổ thông nêu trên, Chuẩn mực này ko quy định và hướng dẫn đầy đủ toàn bộ những vị trí trong đơn vị được kiểm toán là đối tượng mà kiểm toán viên cần trao đổi những vấn đề liên quan tới cuộc kiểm toán. Trong một số trường hợp, việc xác định xác thực người thích hợp để kiểm toán viên trao đổi là rất khó khăn do những quy định của pháp luật hoặc điều kiện cụ thể của đơn vị, như những đơn vị ko thiết lập Ban quản trị (doanh nghiệp tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận,…). Trường hợp này, kiểm toán viên cần thảo luận và thống nhất với đơn vị được kiểm toán về người mà mình cần trao đổi thông tin. Để xác định được người cần trao đổi thông tin, kiểm toán viên cần tìm hiểu bộ máy và trật tự quản trị của đơn vị được kiểm toán theo quy định và hướng dẫn tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315. Người được lựa chọn để trao đổi sở hữu thể thay đổi thích hợp với nội dung của vấn đề cần trao đổi.

A4.  Đoạn 46 – 49, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 600 quy định những vấn đề cụ thể mà kiểm toán viên phải trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán. Lúc đơn vị được kiểm toán là đơn vị thành viên của một tập đoàn, việc lựa chọn người mà kiểm toán viên của đơn vị thành viên cần trao đổi phụ thuộc vào tình hình cuộc kiểm toán và nội dung vấn đề cần trao đổi. Trong nhiều trường hợp, những đơn vị thành viên cùng hoạt động trong một ngành nghề kinh doanh, cùng vận dụng một hệ thống kiểm soát nội bộ, cùng sử dụng một hệ thống kế toán và sở hữu cùng một Ban quản trị (ví dụ sở hữu chung Hội đồng quản trị), kiểm toán viên sở hữu thể trao đổi về những vấn đề của những đơn vị thành viên trong cùng một cuộc trao đổi.

Trao đổi với một phòng ban trong Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (hướng dẫn đoạn 12 Chuẩn mực này)

A5.  Lúc cân nhắc nội dung trao đổi với một phòng ban trong Ban quản trị đơn vị được kiểm toán, kiểm toán viên cần phải lưu ý tới những vấn đề sau:

(1)    Trách nhiệm của từng phòng ban và của Ban quản trị;

(2)    Nội dung của vấn đề cần trao đổi;

(3)    Pháp luật và những quy định sở hữu liên quan;

(4)    Liệu phòng ban trong Ban quản trị sở hữu đủ thẩm quyền tiến hành những giải pháp xử lý đối với những vấn đề được trao đổi và sở hữu thể cung ứng thêm thông tin và giải trình mà kiểm toán viên cần hay ko.

A6.  Lúc quyết định sở hữu nên trao đổi đầy đủ hay tóm tắt thông tin với Ban quản trị, kiểm toán viên cần giám định về mức độ thích hợp và tính hiệu quả của việc trao đổi thông tin giữa từng phòng ban của Ban quản trị với toàn thể Ban quản trị. Kiểm toán viên sở hữu thể nêu rõ trong điều khoản của hợp đồng kiểm toán rằng nếu pháp luật ko nghiêm cấm thì kiểm toán viên sở hữu quyền trao đổi trực tiếp với Ban quản trị.

A7.  Ở những doanh nghiệp sở hữu Ban kiểm soát (hoặc phòng ban tương tự), mặc dù quyền hạn và chức năng cụ thể của Ban này sở hữu thể khác nhau nhưng việc trao đổi với Ban kiểm soát (nếu sở hữu) là một việc cần thiết trong quá trình trao đổi thông tin của kiểm toán viên với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán. Nguyên tắc quản trị tốt khuyến nghị những điểm sau:

(1)  Nên mời kiểm toán viên tham gia những cuộc họp của Ban kiểm soát;

(2)  Trưởng ban và những thành viên Ban kiểm soát nên định kỳ hội thoại với kiểm toán viên;

(3)  Ban kiểm soát nên gặp kiểm toán viên ít nhất một năm một lần mà ko sở hữu sự tham gia của thành viên Ban Giám đốc.

Trường hợp toàn bộ Ban quản trị đều là thành viên Ban Giám đốc của đơn vị (hướng dẫn đoạn 13 Chuẩn mực này)

A8.  Trường hợp toàn bộ thành viên Ban quản trị đều là thành viên Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán thì việc vận dụng những quy định về trao đổi thông tin cần được thay đổi thích hợp với tình hình cụ thể. Trong trường hợp đó, việc trao đổi với người (hoặc những người) trong Ban Giám đốc sở hữu thể ko truyền đạt hết thông tin tới tất cả những người mà kiểm toán viên cần phải trao đổi với họ với tư cách là thành viên Ban quản trị. Ví dụ, trong một tổ chức mà tất cả thành viên Ban quản trị đều là thành viên Ban Giám đốc, một số thành viên (như thành viên phụ trách bán hàng) sở hữu thể ko biết về những vấn đề quan yếu đã được trao đổi với một thành viên khác (như thành viên phụ trách về tài chính).

Những vấn đề cần trao đổi

Trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán liên quan tới cuộc kiểm toán BCTC (hướng dẫn đoạn 14 Chuẩn mực này)

A9.  Trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán lúc thực hiện kiểm toán BCTC thường được ghi rõ trong hợp đồng kiểm toán. Phân phối cho Ban quản trị đơn vị được kiểm toán một bản sao hợp đồng kiểm toán là cách hợp lý để trao đổi với họ những vấn đề như:

(1)    Trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán lúc thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nhằm đưa ý kiến về BCTC của đơn vị được kiểm toán. Những nội dung cần trao đổi theo yêu cầu của những chuẩn mực kiểm toán bao gồm những vấn đề quan yếu phát sinh trong quá trình kiểm toán BCTC liên quan tới Ban quản trị đơn vị được kiểm toán lúc giám sát quá trình lập và trình bày BCTC.

(2)    Thực tế là những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ko yêu cầu kiểm toán viên phải thiết kế những thủ tục nhằm tìm ra những vấn đề khác để trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán.

(3)    Trách nhiệm của kiểm toán viên về việc trao đổi những vấn đề cụ thể theo yêu cầu của pháp luật và những quy định sở hữu liên quan, theo thỏa thuận với đơn vị hoặc những hướng dẫn khác, như những hướng dẫn của tổ chức nghề nghiệp vận dụng cho cuộc kiểm toán.

A10. Pháp luật và những quy định sở hữu liên quan, thỏa thuận với đơn vị hoặc những yêu cầu khác đặt ra cho cuộc kiểm toán sở hữu thể yêu cầu kiểm toán viên phải mở rộng phạm vi trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán. Ví dụ (a) thỏa thuận với đơn vị sở hữu thể hướng kiểm toán viên tới những vấn đề cụ thể cần trao đổi phát sinh từ những nhà sản xuất do doanh nghiệp kiểm toán hay tổ chức mạng lưới cung ứng ngoài cuộc kiểm toán BCTC; hoặc (b) quy định về kiểm toán những đơn vị trong ngành nghề công sở hữu thể yêu cầu phải trao đổi những vấn đề do kiểm toán viên phát hiện ra từ kết quả thực hiện những nhà sản xuất khác (ví dụ kiểm toán hoạt động).

Phạm vi và lộ trình kiểm toán theo kế hoạch (hướng dẫn đoạn 15 Chuẩn mực này)

A11. Việc trao đổi về phạm vi và lộ trình kiểm toán theo kế hoạch nhằm:

(a) Giúp Ban quản trị đơn vị được kiểm toán hiểu rõ hơn về trình tự công việc kiểm toán; thảo luận những vấn đề về rủi ro và mức trọng yếu và xác định phạm vi công việc yêu cầu kiểm toán viên thực hiện những thủ tục bổ sung;

(b) Giúp kiểm toán viên hiểu rõ hơn về đơn vị được kiểm toán và môi trường kinh doanh của đơn vị.

A12. Kiểm toán viên cần thận trọng lúc trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về phạm vi và lộ trình kiểm toán theo kế hoạch để ko tác động tới hiệu quả cuộc kiểm toán, đặc trưng trong trường hợp một số hoặc toàn bộ thành viên Ban quản trị đều là thành viên Ban Giám đốc đơn vị. Ví dụ, việc trao đổi về nội dung và lộ trình thực hiện những thủ tục kiểm toán chi tiết sở hữu thể làm giảm tính hiệu quả của những thủ tục này vì đơn vị được kiểm toán sở hữu thể dự đoán trước những bước thực hiện.

A13. Những vấn đề cần được trao đổi sở hữu thể gồm:

(1)       Giải pháp kiểm toán viên đề xuất để xử lý rủi ro đáng kể sở hữu sơ sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn;

(2)       Cách thức kiểm toán viên tiếp cận kiểm soát nội bộ của đơn vị;

(3)       Việc vận dụng mức trọng yếu cho cuộc kiểm toán theo quy định tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 320.

A14. Những vấn đề khác phát sinh lúc lập kế hoạch kiểm toán cần thảo luận, trao đổi với Ban quản trị đơn vị, gồm:

(1)    Phạm vi sử dụng công việc của kiểm toán nội bộ và cách thức phối hợp với kiểm toán viên nội bộ trên ý thức xây dựng và tương trợ lẫn nhau, trong trường hợp đơn vị sở hữu phòng ban kiểm toán nội bộ.

(2)    Ý kiến của Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về:

–      Cử thành viên Ban quản trị chịu trách nhiệm trao đổi thông tin với kiểm toán viên;

–      Phân công trách nhiệm giữa những thành viên Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị;

–      Mục tiêu và chiến lược hoạt động của đơn vị và rủi ro kinh doanh liên quan sở hữu thể dẫn tới những sơ sót trọng yếu;

–      Những vấn đề Ban quản trị đặc trưng quan tâm trong quá trình kiểm toán, và những phần hành đòi hỏi kiểm toán viên thực hiện những thủ tục bổ sung;

–      Những nội dung quan yếu cần báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước;

–      Những vấn đề mà Ban quản trị cho là sở hữu thể tác động tới cuộc kiểm toán BCTC.

(3)    Thái độ, nhận thức và hành động của Ban quản trị đơn vị liên quan tới (a) kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và tầm quan yếu của kiểm soát nội bộ trong đơn vị, bao gồm cách thức Ban quản trị giám sát tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ, và (b) những phát hiện hoặc khả năng xảy ra gian lận.

(4)    Giải pháp mà Ban quản trị vận dụng lúc sở hữu những thay đổi về chuẩn mực và chế độ kế toán, quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị được kiểm toán, quy định về niêm yết chứng khoán và những vấn đề liên quan.

(5)    Sự phản hồi của Ban quản trị về những vấn đề mà kiểm toán viên đã trao đổi trước đây.

A15. Việc trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán sở hữu thể tương trợ kiểm toán viên lập kế hoạch về phạm vi và lộ trình kiểm toán nhưng ko làm thay đổi trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc lập chiến lược kiểm toán tổng thể và kế hoạch kiểm toán, bao gồm nội dung, lộ trình và phạm vi của những thủ tục cần thực hiện để thu thập đầy đủ những chứng cớ kiểm toán thích hợp.

Những phát hiện quan yếu lúc thực hiện kiểm toán (hướng dẫn đoạn 16 Chuẩn mực này)

A16. Nội dung trao đổi về những phát hiện lúc thực hiện cuộc kiểm toán bao gồm việc yêu cầu Ban quản trị đơn vị cung ứng thông tin bổ sung nhằm củng cố những chứng cớ kiểm toán đã thu thập. Ví dụ kiểm toán viên sở hữu thể xác nhận rằng Ban quản trị đơn vị sở hữu cùng nhận thức về thực trạng và tình tiết của những giao dịch và sự kiện cụ thể.

Khía cạnh định tính quan yếu trong công việc kế toán (hướng dẫn đoạn 16(a) Chuẩn mực này)

A17. Phạm vi về lập và trình bày BCTC cho phép đơn vị được thực hiện ước tính kế toán, lựa chọn chính sách kế toán và những nội dung cần thuyết minh trên BCTC. Lúc trao đổi linh hoạt, mang tính xây dựng về khía cạnh định tính quan yếu trong công việc kế toán của đơn vị, kiểm toán viên sở hữu thể giám định tính thích hợp với điều kiện thực tế thực hiện công việc kế toán tại đơn vị. Những vấn đề sở hữu thể trao đổi được trình bày tại Phụ lục 02 của Chuẩn mực này.

Những trắc trở phát sinh trong quá trình kiểm toán (hướng dẫn đoạn 16(b) Chuẩn mực này)

A18. Những trắc trở phát sinh trong quá trình kiểm toán sở hữu thể là:

(1)    Ban Giám đốc trì hoãn việc cung ứng thông tin theo yêu cầu;

(2)    Thời hạn yêu cầu hoàn thành cuộc kiểm toán là quá ngắn;

(3)    Kiểm toán viên mất nhiều thời kì hơn so với dự kiến ban sơ để thu thập đầy đủ chứng cớ kiểm toán thích hợp;

(4)    Ko sở hữu sẵn những thông tin cần thu thập;

(5)    Những hạn chế mà Ban Giám đốc đặt ra với kiểm toán viên;

(6)    Ban Giám đốc ko thực hiện đầy đủ việc giám định về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị theo yêu cầu của kiểm toán viên.

Trong nhiều trường hợp, những vấn đề nêu trên sở hữu thể cấu thành hạn chế về phạm vi kiểm toán và dẫn tới ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần (xem quy định tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 705).

Những vấn đề quan yếu cần thảo luận, hoặc thông tin bằng văn bản cho Ban Giám đốc (hướng dẫn đoạn 16(c)(i) Chuẩn mực này)

A19. Những vấn đề quan yếu phát sinh trong quá trình kiểm toán cần thảo luận, hoặc thông tin bằng văn bản cho Ban Giám đốc, gồm:

(1)  Điều kiện kinh doanh tác động tới đơn vị, chiến lược và kế hoạch kinh doanh của đơn vị sở hữu thể dẫn tới rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu;

(2)   Mối lo ngại về việc Ban Giám đốc thuê kiểm toán viên khác để tư vấn những vấn đề về kế toán hoặc kiểm toán;

(3)  Thảo luận trực tiếp hoặc trao đổi bằng văn bản liên quan tới việc bổ nhiệm kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán năm trước tiên hoặc hàng năm trong đó sở hữu kể tới thực tế thực hiện công việc kế toán, việc vận dụng chuẩn mực kiểm toán, hoặc mức phí nhà sản xuất kiểm toán và nhà sản xuất khác.

Những vấn đề quan yếu khác liên quan tới quá trình lập và trình bày BCTC (hướng dẫn đoạn 16(d) Chuẩn mực này)

A20. Những vấn đề quan yếu khác phát sinh từ cuộc kiểm toán liên quan trực tiếp tới việc Ban quản trị đơn vị được kiểm toán lúc giám sát quá trình lập và trình bày BCTC sở hữu thể bao gồm những vấn đề như sơ sót trọng yếu về tính sở hữu thật hoặc tính ko nhất quán của những thông tin được trình bày kèm theo BCTC đã được kiểm toán ngay cả lúc những sơ sót ko nhất quán này đã được sửa chữa.

Tính độc lập của kiểm toán viên (hướng dẫn đoạn 17 Chuẩn mực này)

A21. Theo quy định tại đoạn 14 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, kiểm toán viên phải tuân thủ những yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan, bao gồm cả tính độc lập liên quan tới kiểm toán BCTC.

A22. Kiểm toán viên cần trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về những mối quan hệ, vấn đề liên quan và những giải pháp bảo vệ. Việc trao đổi này sở hữu thể thay đổi theo điều kiện cụ thể của từng cuộc kiểm toán nhưng thường kể tới những nội dung sau:

(a)  Nguy cơ đe dọa tính độc lập của kiểm toán viên sở hữu thể phân loại thành: Nguy cơ do tư lợi, nguy cơ tự rà soát, nguy cơ về sự bào chữa, nguy cơ từ sự thân thuộc và nguy cơ bị đe dọa;

(b)  Những giải pháp bảo vệ theo yêu cầu nghề nghiệp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan; giải pháp bảo vệ trong đơn vị được kiểm toán và giải pháp bảo vệ trong hệ thống và trật tự của doanh nghiệp kiểm toán.

Nội dung trao đổi theo quy định ở đoạn 17(a) Chuẩn mực này bao gồm cả sự vô ý vi phạm chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan tới tính độc lập của kiểm toán viên và những giải pháp khắc phục đã vận dụng hoặc kiến nghị.

A23. Yêu cầu trao đổi liên quan tới tính độc lập của kiểm toán viên vận dụng trong trường hợp kiểm toán tổ chức niêm yết cũng sở hữu thể vận dụng đối với một số đơn vị khác, đặc trưng là những đơn vị sở hữu lợi ích công chúng, vì xét trên khía cạnh hoạt động kinh doanh, quy mô và vị thế doanh nghiệp, những đơn vị này sở hữu số lượng đông đảo những đối tượng liên quan thuộc mọi ngành nghề. Ví dụ về những đơn vị ko phải là tổ chức niêm yết nhưng cần vận dụng việc trao đổi về tính độc lập của kiểm toán viên là những tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức bảo hiểm, quỹ đầu tư… Mặt khác, trong một số trường hợp, việc trao đổi với Ban quản trị về tính độc lập của kiểm toán viên là ko cần thiết, như lúc tất cả những thành viên Ban quản trị đơn vị đồng thời là thành viên Ban Giám đốc và đã nắm được thông tin thông qua việc quản lý, quản lý của họ. Trường hợp này đặc trưng phổ biến lúc đơn vị được kiểm toán do chính chủ sở hữu quản lý, và những doanh nghiệp kiểm toán hoặc tổ chức mạng lưới ít sở hữu quan hệ với đơn vị ngoài việc kiểm toán BCTC.

Những vn đề khác cần trao đổi (hướng dẫn đoạn 03 Chuẩn mực này)

A24. Ban quản trị sở hữu trách nhiệm giám sát hoạt động của Ban Giám đốc đơn vị để đảm bảo đơn vị được kiểm toán đã thiết kế, thực hiện và duy trì kiểm soát nội bộ thích hợp nhằm đạt được sự tin cậy của BCTC, hiệu quả và hiệu suất của những hoạt động và sự tuân thủ pháp luật và những quy định sở hữu liên quan của đơn vị.

A25. Kiểm toán viên sở hữu thể nhận diện những vấn đề khác ko liên quan tới việc giám sát quá trình lập và trình bày BCTC của đơn vị, nhưng lại trở nên quan yếu lúc xem xét trách nhiệm của Ban quản trị đơn vị trong việc giám sát thực hiện chiến lược hay nghĩa vụ giải trình của đơn vị. Những vấn đề này sở hữu thể được thể hiện qua những thiếu sót trong bộ máy và trật tự quản lý doanh nghiệp, những quyết định quan yếu và giải pháp vận dụng do nhà quản lý chưa đủ thẩm quyền đưa ra.

A26. Lúc quyết định sở hữu nên trao đổi những vấn đề khác với Ban quản trị đơn vị hay ko, kiểm toán viên sở hữu thể cần thảo luận trước với người phụ trách liên quan tới vấn đề cần trao đổi, trừ lúc kiểm toán viên nhận thấy việc thảo luận này là ko cần thiết.

A27. Lúc trao đổi những vấn đề khác, kiểm toán viên cần lưu ý với Ban quản trị đơn vị là:

(a) Việc phát hiện và trao đổi vấn đề này là phần bổ sung cho mục đích chính của cuộc kiểm toán là đưa ra ý kiến về BCTC;

(b)           Kiểm toán viên ko vận dụng thủ tục kiểm toán nào đối với vấn đề này ngoài những thủ tục cần thiết phải thực hiện để đưa ý kiến về BCTC;

(c) Kiểm toán viên ko vận dụng thủ tục kiểm toán nào để xác định những vấn đề này thực sự tồn tại.

Quá trình trao đổi

Thiết lập quá trình trao đổi (hướng dẫn đoạn 18 Chuẩn mực này)

A28. Để thiết lập mối quan hệ trao đổi 2 chiều hiệu quả, kiểm toán viên cần trao đổi cụ thể với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về trách nhiệm của kiểm toán viên, phạm vi, lộ trình kiểm toán theo kế hoạch và nội dung tổng quát những vấn đề cần trao đổi.

A29. Để tăng cường hiệu quả trao đổi 2 chiều, kiểm toán viên cần thảo luận những vấn đề sau:

(1)   Mục đích của việc trao đổi: Lúc xác định rõ mục đích trao đổi, kiểm toán viên và Ban quản trị đơn vị sẽ hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan và những giải pháp cần vận dụng phát sinh từ quá trình trao đổi;

(2)   Hình thức trao đổi;

(3)   Thành viên nhóm kiểm toán và thành viên Ban quản trị đơn vị tham gia trao đổi về từng vấn đề cụ thể;

(4)   Mong muốn của kiểm toán viên là thông tin được trao đổi 2 chiều và Ban quản trị sẽ trao đổi với kiểm toán viên những vấn đề họ cho là liên quan tới cuộc kiểm toán, như những quyết định chiến lược sở hữu thể tác động đáng kể tới nội dung, lộ trình và phạm vi những thủ tục kiểm toán; sự nghi ngờ hoặc phát hiện về gian lận và xem xét tính thẳng thắn, năng lực của thành viên Ban Giám đốc;

(5)   Thứ tự thực hiện những giải pháp và báo cáo lại về những vấn đề mà kiểm toán viên đã trao đổi;

(6)   Thứ tự thực hiện những giải pháp và báo cáo lại về những vấn đề mà Ban quản trị đơn vị đã trao đổi.

A30. Thứ tự trao đổi sở hữu thể thay đổi thích hợp với hoàn cảnh cụ thể, trong đó sở hữu yếu tố quy mô và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị, cách thức làm việc của Ban quản trị và giám định của kiểm toán viên về tầm quan yếu của những vấn đề được trao đổi. Khó khăn trong việc hình thành quan hệ trao đổi 2 chiều một cách hiệu quả sở hữu thể cho thấy quá trình trao đổi giữa kiểm toán viên và Ban quản trị đơn vị là chưa thích hợp với mục đích của cuộc kiểm toán (xem thêm đoạn A44 Chuẩn mực này).

Lưu ý lúc kiểm toán những đơn vị nhỏ

A31. Lúc kiểm toán những đơn vị nhỏ, kiểm toán viên sở hữu thể trao đổi với Ban quản trị theo cách thức thuần tuý hơn so với những tổ chức niêm yết hoặc tổ chức sở hữu quy mô to.

Trao đổi với Ban Giám đốc

A32. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên sẽ trao đổi nhiều vấn đề với Ban Giám đốc, trong đó sở hữu những vấn đề cần trao đổi với Ban quản trị theo quy định tại Chuẩn mực này. Những cuộc thảo luận tương tự nhằm khẳng định rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc quản lý và quản lý hoạt động của đơn vị, đặc trưng là trách nhiệm lập và trình bày BCTC.

A33. Trước lúc trao đổi với Ban quản trị đơn vị, kiểm toán viên sở hữu thể thảo luận những vấn đề liên quan với Ban Giám đốc, trừ lúc kiểm toán viên nhận thấy việc trao đổi trước tương tự là ko thích hợp, ví dụ thảo luận với Ban Giám đốc về năng lực và tính thẳng thắn của chính những thành viên Ban Giám đốc. Ngoài việc nhằm khẳng định rõ trách nhiệm quản lý của Ban Giám đốc, những cuộc thảo luận này còn nhằm làm rõ một số vấn đề và sự kiện, và tạo điều kiện cho Ban Giám đốc sở hữu thời cơ cung ứng thêm thông tin và giải trình liên quan. Tương tự, nếu đơn vị sở hữu phòng ban kiểm toán nội bộ, kiểm toán viên sở hữu thể thảo luận những vấn đề liên quan với phòng ban kiểm toán nội bộ trước lúc trao đổi với Ban quản trị đơn vị.

Trao đổi với bên thứ ba

A34. Ban quản trị đơn vị sở hữu thể muốn cung ứng cho bên thứ ba (như nhà băng, cơ quan chức năng, …) những thông tin, văn bản trao đổi do kiểm toán viên cung ứng. Trong một số trường hợp, việc cung ứng tài liệu cho bên thứ ba là phạm pháp hoặc ko thích hợp. Lúc văn bản trao đổi do kiểm toán viên cung ứng cho Ban quản trị lại được cung ứng cho bên thứ ba thì bên thứ ba cần được thông tin rằng văn bản này ko được lập cho mục đích sử dụng của bên thứ ba, bằng cách ghi rõ trong văn bản trao đổi với Ban quản trị đơn vị những vấn đề sau:

(a)  Văn bản trao đổi được lập chỉ cho mục đích sử dụng của Ban quản trị đơn vị, và nếu cần thiết, sở hữu thể cung ứng cho Ban Giám đốc tập đoàn và kiểm toán viên tập đoàn, và ko phục vụ cho mục đích của bên thứ ba;

(b)  Kiểm toán viên ko chịu trách nhiệm với bên thứ ba về những thông tin trong văn bản;

(c)  Hạn chế về công bố hoặc cung ứng văn bản trao đổi cho bên thứ ba.

A35. Theo yêu cầu của pháp luật và những quy định sở hữu liên quan, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể phải:

(1)    Thông tin cho cơ quan chức năng một số vấn đề đã trao đổi với Ban quản trị đơn vị. Ví dụ, kiểm toán viên sở hữu nhiệm vụ thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về những sơ sót trọng yếu của đơn vị được kiểm toán trong trường hợp Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị ko thực hiện những giải pháp khắc phục;

(2)    Nộp bản sao một số báo cáo do kiểm toán viên lập cho Ban quản trị đơn vị lên những cơ quan chức năng, tổ chức tài trợ, hoặc những tổ chức khác; hoặc,

(3)    Công bố báo cáo do kiểm toán viên lập cho Ban quản trị đơn vị sử dụng ra sức chúng.

A36. Trừ lúc pháp luật và những quy định sở hữu liên quan yêu cầu cung ứng văn bản trao đổi của kiểm toán viên với Ban quản trị đơn vị, trước lúc kiểm toán viên cung ứng tài liệu cho bên thứ ba phải được sự đồng ý của Ban quản trị đơn vị.

Hình thức trao đổi (hướng dẫn đoạn 19 – 20 Chuẩn mực này)

A37. Ngoài trao đổi bằng văn bản, trao đổi bằng lời cũng sở hữu thể là hình thức trao đổi hiệu quả. Kiểm toán viên sở hữu thể trao đổi bằng văn bản hoặc bằng lời về những vấn đề khác ngoài những vấn đề quy định tại đoạn 19 – 20 Chuẩn mực này. Trao đổi bằng văn bản sở hữu thể dưới dạng công văn, thư điện tử do kiểm toán viên gửi cho Ban quản trị đơn vị.

A38. Hình thức trao đổi (bằng lời hoặc văn bản, nội dung chi tiết hoặc tổng hợp, văn bản theo mẫu hoặc tùy ý) chịu tác động bởi tầm quan yếu của vấn đề cần trao đổi. Ngoài ra, hình thức trao đổi sở hữu thể bị tác động bởi những yếu tố sau:

(1)        Vấn đề trao đổi đã được khắc phục thoả đáng hay chưa;

(2)        Ban Giám đốc đã báo cáo với Ban quản trị hay chưa;

(3)        Quy mô, cơ cấu hoạt động, môi trường kiểm soát, cơ cấu tổ chức theo quy định của pháp luật và của đơn vị được kiểm toán;

(4)        Trong trường hợp thực hiện kiểm toán BCTC vì mục đích đặc trưng, kiểm toán viên sở hữu đồng thời thực hiện kiểm toán BCTC vì mục đích chung hay ko;

(5)        Yêu cầu của pháp luật và những quy định: Trong một số trường hợp văn bản trao đổi với Ban quản trị đơn vị phải theo đúng mẫu quy định của pháp luật;

(6)        Mong muốn của Ban quản trị đơn vị sở hữu những cuộc gặp hoặc trao đổi định kỳ với kiểm toán viên;

(7)        Số lượng những cuộc gặp và trao đổi giữa kiểm toán viên và Ban quản trị đơn vị;

(8)        Sở hữu sự thay đổi đáng kể về thành viên Ban quản trị đơn vị.

A39. Lúc thảo luận những vấn đề quan yếu với một thành viên trong Ban quản trị đơn vị, như Trưởng Ban kiểm soát, kiểm toán viên sở hữu thể cần tóm tắt lại vấn đề đó trong những cuộc trao đổi sau với toàn bộ thành viên Ban quản trị để họ nắm được đầy đủ thông tin.

Thời khắc trao đổi (hướng dẫn đoạn 21 Chuẩn mực này)

A40. Thời khắc thực hiện trao thay đổi đổi thích hợp với điều kiện của từng cuộc kiểm toán. Những điều kiện này bao gồm nội dung, tầm quan yếu của vấn đề và những giải pháp Ban quản trị đơn vị dự kiến vận dụng, ví dụ:

(1)    Những trao đổi liên quan tới việc lập kế hoạch thường được thực hiện ngay lúc kiểm toán viên chuẩn bị thực hiện cuộc kiểm toán. Đặc trưng đối với kiểm toán năm trước tiên, thủ tục này được thực hiện trong quá trình thương thảo hợp đồng kiểm toán.

(2)    Kiểm toán viên cần trao đổi càng sớm càng tốt về những khó khăn nghiêm trọng gặp phải trong quá trình kiểm toán để Ban quản trị đơn vị được kiểm toán sở hữu thể tương trợ kiểm toán viên khắc phục khó khăn, hoặc nếu những vấn đề đó dẫn tới việc kiểm toán viên đưa ý kiến ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần. Tương tự, kiểm toán viên cần trao đổi ngay bằng lời với Ban quản trị về những khuyết thiếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ mà kiểm toán viên phát hiện ra, trước lúc thực hiện việc trao đổi bằng văn bản theo quy định tại đoạn 09 và đoạn A14 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 265.

(3)    Trao đổi về tính độc lập của kiểm toán viên cần được thực hiện vào thời khắc kiểm toán viên đưa ra những xét đoán quan yếu về nguy cơ đe dọa tính độc lập và những giải pháp bảo vệ liên quan, như lúc chấp nhận thực hiện hợp đồng nhà sản xuất phi kiểm toán hay lúc họp kết thúc kiểm toán. Cuộc họp kết thúc kiểm toán là thời khắc thích hợp để trao đổi những phát hiện trong quá trình kiểm toán, trong đó kiểm toán viên trình bày giám định của mình về khía cạnh định tính của công việc kế toán của đơn vị được kiểm toán.

(4)    Lúc cùng thực hiện kiểm toán BCTC vì mục đích chung và BCTC vì mục đích đặc trưng, kiểm toán viên cần kết hợp những thời khắc trao đổi cho thích hợp.

 

A41. Những yếu tố khác tác động tới thời khắc trao đổi, gồm:

(1)    Quy mô, cơ cấu hoạt động, môi trường kiểm soát, cơ cấu tổ chức theo quy định của pháp luật của đơn vị được kiểm toán;

(2)    Pháp luật và những quy định sở hữu liên quan yêu cầu phải trao đổi một số vấn đề cụ thể từ thời kì nhất định;

(3)    Mong muốn của Ban quản trị đơn vị sở hữu những cuộc gặp hoặc trao đổi định kỳ với kiểm toán viên;

(4)    Thời khắc kiểm toán viên phát hiện ra vấn đề cần trao đổi, ví dụ kiểm toán viên sở hữu thể ko phát hiện kịp thời một vấn đề về tuân thủ pháp luật và những quy định cần trao đổi để đơn vị sở hữu những giải pháp ngăn chặn, nhưng việc trao đổi của kiểm toán viên về vấn đề này sẽ tương trợ đơn vị tiến hành kịp thời những giải pháp khắc phục.

Tính thoả đáng của quá trình trao đổi (hướng dẫn đoạn 22 Chuẩn mực này)

A42. Kiểm toán viên ko cần lập những thủ tục chi tiết để tương trợ việc giám định hiệu quả trao đổi 2 chiều giữa kiểm toán viên và Ban quản trị đơn vị mà việc giám định chủ yếu sẽ dựa trên kết quả xem xét thu được từ những thủ tục kiểm toán khác. Những nội dung cần xem xét sở hữu thể là:

(1)    Tính thích hợp và tính kịp thời trong việc vận dụng những giải pháp của Ban quản trị đối với những phát hiện của kiểm toán viên. Nếu những vấn đề quan yếu được trao đổi lần trước với Ban quản trị ko được xử lý thỏa đáng, kiểm toán viên cần tiếp tục phỏng vấn đề tìm hiểu lý do vì sao vấn đề chưa được xử lý thỏa đáng, và xem xét khả năng tiếp tục trao đổi về vấn đề này. Thực hiện thủ tục này để tránh rủi ro do Ban quản trị cho rằng kiểm toán viên đã hài lòng vì vấn đề đã được khắc phục triệt để và ko còn trọng yếu nữa.

(2)    Thái độ linh hoạt của Ban quản trị đơn vị lúc trao đổi với kiểm toán viên;

(3)    Sự sẵn sàng và khả năng của Ban quản trị đơn vị lúc trao đổi với kiểm toán viên mà ko sở hữu đại diện Ban Giám đốc tham gia;

(4)    Khả năng Ban quản trị hiểu rõ những vấn đề mà kiểm toán viên đặt ra, như mức độ mà Ban quản trị xem xét những vấn đề và phản hồi những khuyến nghị mà kiểm toán viên đưa ra;

(5)    Khó khăn trong việc thống nhất với Ban quản trị đơn vị về hình thức, thời khắc tiến hành trao đổi và nội dung khái quát của cuộc trao đổi;

(6)    Nhận thức của Ban quản trị về tác động của những vấn đề trao đổi với kiểm toán viên tới trách nhiệm giám sát cũng như trách nhiệm quản lý, quản lý của Ban quản trị lúc tất cả hoặc một số thành viên trong Ban quản trị đơn vị tham gia vào Ban Giám đốc;

(7)    Việc trao đổi 2 chiều giữa kiểm toán viên và Ban quản trị đơn vị sở hữu tuân thủ những yêu cầu của pháp luật và những quy định sở hữu liên quan hay ko.

A43. Như quy định tại đoạn 04 Chuẩn mực này, việc trao đổi 2 chiều sở hữu hiệu quả sẽ tương trợ cho cả kiểm toán viên và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán. Đoạn A70 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 hướng dẫn sự tham gia của Ban quản trị đơn vị, kể cả tác động tới kiểm toán viên nội bộ (nếu sở hữu) và kiểm toán viên độc lập, như một yếu tố trong môi trường kiểm soát của đơn vị. Việc trao đổi 2 chiều ko đầy đủ cho thấy môi trường kiểm soát của đơn vị đang hoạt động ko hiệu quả và tác động tới việc giám định rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu của kiểm toán viên. Kiểm toán viên sở hữu thể gặp rủi ro ko thu thập được đầy đủ chứng cớ kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến về BCTC được kiểm toán.

A44. Lúc trao đổi 2 chiều giữa kiểm toán viên và Ban quản trị đơn vị ko được đầy đủ và tình hình ko được cải thiện, kiểm toán viên sở hữu thể phải vận dụng những giải pháp sau:

(1)    Đưa ra ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần do bị hạn chế về phạm vi kiểm toán;

(2)    Tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn pháp luật về hậu quả của từng giải pháp sở hữu thể thực hiện;

(3)    Trao đổi với bên thứ ba như tổ chức nghề nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước hoặc người sở hữu thẩm quyền cao hơn trong bộ máy quản trị nhưng ko trực tiếp làm việc tại đơn vị, như chủ sở hữu doanh nghiệp, đại hội đồng cổ đông hoặc lãnh đạo những Bộ, ngành liên quan thuộc Chính phủ hay Quốc hội nếu đơn vị được kiểm toán hoạt động trong ngành nghề công;

(4)    Rút khỏi hợp đồng kiểm toán nếu thấy thích hợp với yêu cầu của pháp luật và những quy định sở hữu liên quan.

Tài liệu, hồ sơ kiểm toán (hướng dẫn đoạn 23 Chuẩn mực này)

A45. Trong hồ sơ kiểm toán, kiểm toán viên phải lưu giữ những tài liệu ghi lại những cuộc trao đổi bằng lời, bao gồm tài liệu do đơn vị hoặc kiểm toán viên lập dưới hình thức biên bản (biên bản họp, biên bản làm việc, biên bản trao đổi…). Những biên bản này là một phần kết quả của cuộc trao đổi và là chứng cớ kiểm toán về những cuộc trao đổi.

 

Phụ lục 01

(Hướng dẫn đoạn 03 Chuẩn mực này)

 CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ TRONG CHUẨN MỰC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VSQC 1 VÀ CÁC CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN  KHÁC CÓ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRAO ĐỔI VỚI BAN QUẢN TRỊ ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Phụ lục này cung ứng danh mục những đoạn trong Chuẩn mực kiểm soát chất lượng VSQC1 và những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam khác đưa ra yêu cầu trao đổi một số vấn đề nhất định với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán. Danh mục này ko sử dụng thay cho việc xem xét những quy định và hướng dẫn trong những chuẩn mực kiểm toán:

(01)        Đoạn 30(a), Chuẩn mực kiểm soát chất lượng VSQC1;

(02)        Đoạn 21, 38(c)(i) và 40 – 42, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240;

(03)        Đoạn 14, 19 và 22 – 24, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 250;

(04)        Đoạn 09, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 265;

(05)        Đoạn 12 – 13, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 450;

(06)        Đoạn 09, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 505;

(07)        Đoạn 07, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 510;

(08)        Đoạn 27, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 550;

(09)        Đoạn 07(b)(c), 10(a), 13(b), 14(a) và 17 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 560;

(10)        Đoạn 23, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 570;

(11)         Đoạn 49, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 600;

(12)         Đoạn 12, 14, 19 (a) và 28, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 705;

(13)         Đoạn 09, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 706;

(14)         Đoạn 18, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 710;

(15)         Đoạn 10, 13 và 16, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 720.

 

Phụ lục 02

(Hướng dẫn đoạn 16(a), A17 Chuẩn mực này)

KHÍA CẠNH ĐỊNH TÍNH CỦA CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

Nội dung trao đổi quy định tại đoạn 16(a) và hướng dẫn tại đoạn A17 Chuẩn mực này bao gồm những vấn đề sau:

A. Chính sách kế toán

(1)    Tính thích hợp của chính sách kế toán trong điều kiện cụ thể của đơn vị trong mối tương quan giữa yêu cầu cân đối giá thành cung ứng thông tin và lợi ích sở hữu thể thu được của người sử dụng BCTC của đơn vị. Trường hợp đơn vị được kiểm toán được phép lựa chọn những chính sách kế toán thay thế, nội dung trao đổi sở hữu thể bao gồm việc xác định những khoản mục trên BCTC chịu tác động từ việc lựa chọn chính sách kế toán quan yếu cũng như những thông tin về chính sách kế toán mà những đơn vị cùng ngành nghề vận dụng.

(2)     Việc lựa chọn chính sách kế toán quan yếu lần đầu và thay đổi chính sách kế toán quan yếu, bao gồm việc vận dụng những chuẩn mực và chế độ kế toán mới ban hành. Nội dung trao đổi bao gồm: tác động của thời khắc và phương pháp vận dụng thay đổi trong chính sách kế toán tới lợi nhuận của đơn vị trong năm hiện tại và những năm tiếp theo; thời khắc thay đổi chính sách kế toán liên quan tới những chuẩn mực và chế độ kế toán mới sắp sở hữu hiệu lực.

(3)     Tác động của những chính sách kế toán quan yếu trong những ngành nghề mới hoặc đang gây tranh cãi (hay những chính sách đặc thù đối với từng ngành nghề, đặc trưng lúc ko sở hữu hướng dẫn chính thống hay sự đồng thuận lúc vận dụng).

(4)     Tác động của thời khắc phát sinh những nghiệp vụ kinh tế trong mối liên hệ với kỳ kế toán mà những nghiệp vụ này được ghi nhận.

B. Ước tính kế toán

Đối với những khoản mục mà việc sử dụng ước tính kế toán là quan yếu, những vấn đề cần trao đổi được quy định và hướng dẫn tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 540, bao gồm:

(1)      Việc nhận diện những ước tính kế toán của Ban Giám đốc;

(2)      Quá trình thiết lập những ước tính kế toán của Ban Giám đốc;

(3)      Rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu;

(4)      Tín hiệu sở hữu thể sở hữu sự thiên lệch của Ban Giám đốc;

(5)      Trình bày tính ko kiên cố của những ước tính kế toán trên BCTC.

C. Công bố thông tin trên BCTC

(1)      Những vấn đề và những xét đoán liên quan đưa ra nhằm hình thành những thông tin công bố đặc trưng nhạy cảm trên BCTC (ví dụ, những thông tin công bố liên quan tới ghi nhận doanh thu, tiền lương, tiền thưởng, tính hoạt động liên tục, những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán và những tài sản, nợ tiềm tàng…).

(2)      Tính khách quan, nhất quán và rõ ràng của những thông tin công bố trên BCTC.

D. Những vấn đề liên quan

(1)    Tác động tiềm tàng đối với BCTC từ những rủi ro đáng kể, sự kiện rõ ràng hay ko kiên cố, như những vụ kiện tụng chờ tòa phân xử, được trình bày trên BCTC.

(2)    Mức độ tác động của những nghiệp vụ thất thường tới BCTC, bao gồm những khoản mục ko phát sinh thường xuyên được ghi nhận trong kỳ và mức độ chi tiết mà những nghiệp vụ này được trình bày trên BCTC.

(3)    Những yếu tố tác động tới trị giá ghi sổ của tài sản và nợ phải trả, bao gồm hạ tầng xác định thời kì sử dụng hữu ích cho tài sản nhất định hữu hình và tài sản nhất định vô hình của đơn vị. Nội dung trao đổi sở hữu thể bao hàm giảng giải về cách thức lựa chọn nhân tố tác động tới trị giá ghi sổ của những khoản mục và mức độ tác động tới BCTC nếu lựa chọn phương pháp khác.

(4)    Việc sửa chữa những sơ sót mang tính lựa chọn, ví dụ chỉ sửa những sơ sót dẫn tới khai tăng thu nhập mà ko sửa những sơ sót dẫn tới khai giảm thu nhập./.

*****

Rate this post

Bình luận