CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 23

CHUẨN MỰC SỐ 23 – CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn những trường hợp doanh nghiệp phải
điều chỉnh BCTC, những nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh BCTC lúc
với những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm; giải trình về ngày phát hành
BCTC và những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
Nếu những sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm ko thích hợp với nguyên tắc hoạt
động liên tục thì doanh nghiệp ko được lập BCTC trên hạ tầng hoạt động liên
tục.
02. Chuẩn mực này ứng dụng cho việc kế toán và trình bày thông tin về những sự kiện phát sinh sau
ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
03. Những thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Là những sự kiện với tác động tích
cực hoặc tiêu cực tới BCTC đã phát sinh từ thời kì từ sau ngày kết
thúc kỳ kế toán năm tới ngày phát hành BCTC.
Với hai loại sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
(a) Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh: Là những sự kiện
phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm phân phối chứng cớ về những sự việc đã tồn
tại trong năm tài chính cần phải điều chỉnh trước lúc lập BCTC.
(b) Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm ko cần điều chỉnh: Là những
sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm phân phối chứng cớ về những sự việc
đã tồn tại trong năm tài chính nhưng ko phải điều chỉnh trước lúc lập báo cáo tài
chính.
Ngày phát hành BCTC: Là ngày, tháng, năm ghi trên BCTC mà Giám
đốc (hoặc người được ủy quyền) của đơn vị kế toán ký duyệt BCTC để gửi ra bên
ngoài doanh nghiệp.
04. Qui trình phát hành BCTC phụ thuộc vào cơ cấu quản lý, yêu cầu và thủ tục cần
tuân thủ về lập, soát xét, rà soát và phát hành BCTC.
05. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm bao gồm tất cả những sự kiện phát sinh
tới ngày phát hành BCTC.
NỘI DUNG CHUẨN MỰC
Ghi nhận và xác định
Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh
06. Doanh nghiệp phải điều chỉnh những số liệu đã được ghi nhận trong BCTC để phản
ánh những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh.
07. Ví dụ về những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh đòi hỏi doanh
nghiệp phải điều chỉnh những số liệu đã ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán hoặc ghi nhận
những khoản mục mà trước đó chưa được ghi nhận, gồm:
(a) Kết luận của Toà án sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, xác nhận doanh nghiệp với những
nghĩa vụ hiện tại vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm, đòi hỏi doanh nghiệp điều chỉnh
khoản dự phòng đã được ghi nhận từ trước; ghi nhận những khoản dự phòng mới hoặc
ghi nhận những khoản nợ phải thu, nợ phải trả mới.
(b) Thông tin nhận được sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm phân phối chứng cớ về một tài
sản bị tổn thất trong kỳ kế toán năm, hoặc trị giá của khoản tổn thất được ghi nhận từ
trước đối với tài sản này cần phải điều chỉnh, ví dụ như:
i- Khách hàng bị vỡ nợ sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đã chứng minh khoản phải thu của khách hàng trên Bảng cân đối kế toán cần phải điều chỉnh thành khoản lỗ trong năm.
ii- Hàng tồn kho được bán sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm phân phối chứng cớ về trị giá thuần với thể thực hiện được vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm của hàng tồn kho.
(c) Việc xác nhận sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm về giá gốc của tài sản đã tậu hoặc số
tiền thu được từ việc bán tài sản trong kỳ kế toán năm.
(d) Việc phát hiện những gian lận và sơ sót chỉ ra rằng BCTC ko được chính
xác.
Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm ko cần điều chỉnh
08. Doanh nghiệp ko phải điều chỉnh những số liệu đã ghi nhận trong BCTC về những sự
kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm ko cần điều chỉnh.
09. Ví dụ về những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm ko cần điều chỉnh như:
Việc ưu đãi trị thị trường của những khoản đầu tư vốn góp liên doanh, những khoản đầu tư vào
doanh nghiệp liên kết từ thời kì từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm tới ngày phát hành
BCTC. Sự ưu đãi trị thị trường của những khoản đầu tư thường ko liên quan
tới trị giá những khoản đầu tư vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Doanh nghiệp ko phải điều
chỉnh số liệu đã được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán đối với những khoản đầu tư, tuy
nhiên với thể bổ sung giải trình theo quy định tại đoạn 19.
Cổ tức
10. Nếu cổ tức của cổ đông được công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, doanh nghiệp
ko phải ghi nhận những khoản cổ tức này như là những khoản nợ phải trả trên Bảng cân đối kế
toán tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
11. Nếu cổ tức được công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm nhưng trước ngày phát hành báo
cáo tài chính, thì khoản cổ tức này ko phải ghi nhận là nợ phải trả trên Bảng cân đối kế
toán mà được trình bày trong Bản thuyết minh BCTC theo quy định tại Chuẩn mực
kế toán số 21 “Trình bày BCTC”.
Hoạt động liên tục
12. Nếu Ban Giám đốc xác nhận sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm với dự kiến giải thể doanh
nghiệp, ngừng sản xuất kinh doanh, thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động hoặc vỡ nợ thì
doanh nghiệp ko được lập BCTC trên hạ tầng nguyên tắc hoạt động liên tục.
13. Nếu kết quả kinh doanh bị sút giảm và tình hình tài chính xấu đi sau ngày kết thúc kỳ kế toán
năm thì phải xem xét nguyên tắc hoạt động liên tục với còn thích hợp để lập BCTC
hay ko. Nếu nguyên tắc hoạt động liên tục ko còn thích hợp để lập BCTC
nữa thì doanh nghiệp phải thay đổi cơ bản hạ tầng kế toán chứ ko phải chỉ điều chỉnh số
liệu đã ghi nhận theo hạ tầng kế toán ban sơ.
14. Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày BCTC” quy định phải giải trình trong trường
hợp:
a – Con số tài chính ko được lập trên hạ tầng nguyên tắc hoạt động liên tục.
b – Ban Giám đốc nhận thấy với vấn đề ko kiên cố trọng yếu liên quan tới những sự kiện
hoặc điều kiện dẫn tới những nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh
nghiệp. Những sự kiện hoặc điều kiện quy định phải giải trình này với thể phát sinh sau
ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
Trình bày BCTC
Ngày phát hành BCTC
15. Doanh nghiệp phải trình bày ngày phát hành BCTC và người quyết định phát hành.
Nếu chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người khác với thẩm quyền yêu cầu sửa đổi báo cáo tài
chính trước lúc phát hành, doanh nghiệp phải trình bày việc này.
16. Điều quan yếu đối với người sử dụng BCTC là phải biết là BCTC
ko phản ánh những sự kiện phát sinh sau ngày phát hành.
Trình bày về sự kiện tồn tại trong kỳ kế toán năm
17. Nếu doanh nghiệp nhận được thông tin sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm về những sự kiện tồn
tại trong kỳ kế toán năm, doanh nghiệp phải trình bày về những sự kiện này trên hạ tầng xem xét
những thông tin mới.
18. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp phải trình bày trong BCTC để phản ánh
thông tin nhận được sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, ngay cả lúc thông tin này ko ảnh
hưởng tới những số liệu đã trình bày trong BCTC. Ví dụ: Sau ngày kết thúc kỳ kế
toán năm với chứng cớ về việc sẽ xảy ra một khoản nợ tiềm tàng đã tồn tại trong kỳ kế toán
năm.
Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm ko cần điều chỉnh
19. Nếu những sự kiện ko cần điều chỉnh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm là trọng
yếu, việc ko trình bày những sự kiện này với thể tác động tới quyết định kinh tế của người
sử dụng lúc dựa trên những thông tin của BCTC. Vì vậy doanh nghiệp phải trình bày
đối với những sự kiện trọng yếu ko cần điều chỉnh về:
(a) Nội dung và số liệu của sự kiện;
(b) ước tính tác động về tài chính, hoặc lý do ko thể ước tính được những tác động này.
20. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm ko cần điều chỉnh cần phải trình
bày trên BCTC, như:
(a) Việc thống nhất kinh doanh theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Thống nhất kinh doanh”
hoặc việc thanh lý doanh nghiệp con của tập đoàn;
(b) Việc công bố kế hoạch ngừng hoạt động, việc thanh lý tài sản hoặc trả tiền những khoản
nợ liên quan tới ngừng hoạt động; hoặc việc tham gia vào một hợp đồng ràng buộc để
bán tài sản hoặc trả tiền những khoản nợ;
(c) Tậu sắm hoặc thanh lý tài sản với trị giá to;
(d) Nhà xưởng sản xuất bị phá hủy vì hỏa thiến, bão lụt;
(e) Thực hiện tái cơ cấu chủ yếu;
(f) Những giao dịch chủ yếu và tiềm năng của cổ phiếu thường;
(g) Thay đổi thất thường, quan yếu về giá bán tài sản hoặc tỷ giá hối đoái.
(h) Thay đổi về thuế với tác động quan yếu tới tài sản, nợ thuế hiện hành hoặc thuế hoãn
lại;
(i) Tham gia những cam kết, thỏa thuận quan yếu hoặc những khoản nợ tiềm tàng;
(j) Xuất hiện những vụ kiện tụng to./.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 14:04:45.

Bình luận