Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn qua hệ thống các ngân hàng thương mại

Theo thẩm quyền của chính quyền thành thị trấn, với việc tương trợ vốn, lãi suất tín dụng, UBND thành thị trấn được phép ban hành những cơ chế, chính sách:

+ Tương trợ thông qua kết nối DN với NH

+ Cho phép điều chỉnh, cơ cấu lại nợ cho những DN

Từ năm 2012- 2016, số DN điều chỉnh cơ cấu lại nợ là 963; dư nợ điều chỉnh là 14.991 tỷ đồng, với 3.722 DN được miễn, giảm lãi vay, dư nợ miễn giảm là 30.774 tỷ đồng; số tiền lãi miễn giảm là 348 tỷ đồng. Nhiều khách hàng được cơ cấu lại nợ đã được những tổ chức tín dụng tiếp tục cho vay để duy trì sản xuất kinh doanh và từng bước phục hồi như: Đơn vị TNHH Đức Anh, Đơn vị cổ phần Đầu tư và phát triển Hải Nam, Đơn vị TNHH Tiến Vũ, Đơn vị cổ phần CNTT Đông Á, Đơn vị cổ phần Thép Trung Kiên, Đơn vị cổ phần Trường Vận.

Rate this post

Bình luận