Tài khoản 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh những khoản nợ dài hạn tới hạn trả mà chưa trả trong kỳ kế toán năm, số nợ dài hạn tới hạn trả trong kỳ kế toán năm tới và tình hình trả tiền những khoản nợ đó.

Nợ dài hạn tới hạn trả là những khoản nợ dài hạn đã tới hạn phải trả cho chủ nợ trong niên độ kế toán hiện hành.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1. Cuối kỳ kế toán năm, doanh nghiệp phải căn cứ vàp kế hoạch trả nợ dài hạn tới hạn trả, xác định số nợ dài hạn tới hạn trả phải trả tiền trong kỳ kế toán năm tiếp theo và chuyển sang nợ dài hạn tới hạn trả.

2. Kế toán phải theo dõi chi tiết nợ dài hạn tới hạn trả, số đã trả, số còn phải trả của nợ dài hạn tới hạn trả theo từng chủ nợ. Nợ dài hạn tới hạn trả bằng ngoại tệ phải theo dõi chi tiết gốc ngoại tệ riêng và quy đổi ra Đồng Việt Nam tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch (tỷ giá thực tế hoặc theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên nhà băng do Nhà băng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời khắc phát sinh giao dịch). Bên Nợ TK 315 được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ kế toán. Những khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá hối đoái do giám định lại số dư ngoại tệ cuối năm tài chính giai đoạn sản xuất, kinh doanh (kể cả hoạt động đầu tư XDCB của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vừa sở hữu hoạt động đầu tư XDCB) được ghi nhận ngay vào tầm giá tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chính trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 315 – NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ

Bên Nợ:

– Số tiền đã trả tiền về nợ dài hạn tới hạn trả;
– Số chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm do giám định lại số dư nợ dài hạn tới hạn trả co gốc ngoại tệ tại thời khắc cuối kỳ kế toán năm.

Bên Mang:

– Số nợ dài hạn tới hạn trả phát sinh;
– Số chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng do giám định lại số dư nợ dài hạn tới hạn trả co gốc ngoại tệ tại thời khắc cuối kỳ kế toán năm.

Số dư bên Mang:

– Số nợ dài hạn tới hạn trả còn phải trả hoặc nợ quá hạn phải trả.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Cuối kỳ kế toán, xác định số nợ dài hạn, vay dài hạn tới hạn trả trong kỳ kế toán năm tiếp theo, ghi:

Nợ TK 341 – Vay, nợ dài hạn
Mang TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả.

2. Lúc rót vốn mặt, tiền gửi nhà băng trả nợ dài hạn tới hạn trả, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả
Mang những TK 111, 112,…

3. Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh lúc doanh nghiệp trả nợ dài hạn tới hạn trả bằng ngoại tệ:

– Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 315 nhỏ hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 111, 112, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
Nợ TK 635 – Mức giá tài chính (Lỗ tỷ giá)
Mang những TK 111 (1112), 112 (1122),…(Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).

– Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán Tài khoản 315 to hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán Tài khoản 111, 112, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá)
Mang những TK 111 (1112), 112 (1122),…(Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).

4. Trong giai đoạn trước hoạt động, lúc doanh nghiệp trả nợ dài hạn tới hạn trả của hoạt động đầu tư XDCB bằng ngoại tệ:

– Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán Tài khoản 315 nhỏ hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán Tài khoản 111, 112, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lỗ tỷ giá)
Mang những TK 111 (1112), 112 (1122),…(Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).

– Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán Tài khoản 315 to hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán Tài khoản 111, 112, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
Mang TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lãi tỷ giá)
Mang những TK 111 (1112), 112 (1122),…(Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).

5. Lúc trả nợ dài hạn tới hạn trả bằng tiền thu được từ những khoản nợ phải thu hoặc tiền vay mới, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả
Mang những TK 131, 138,…
Mang TK 311 – Vay ngắn hạn.

6. Cuối kỳ kế toán năm, số dư nợ dài hạn tới hạn trả sở hữu gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên nhà băng do Nhà băng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời khắc cuối năm tài chính:

– Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả
Mang TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Nếu phát sinh lõ tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Mang TK 315 – Nợ dài hạn tới hạn trả.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 11:47:16.

Bình luận