Sàng lọc và chuẩn hóa các chỉ số tiềm năng

Trên cơ sở bộ tiêu chí đã được tổng hợp (Bảng 4.3) và 7 tiêu chí đánh giá TTX và các nguồn dữ liệu khác (mục 4.1), tiến hành sàng lọc từng chỉ số để giữ lại những chỉ số phù hợp nhất. Quá trình sàng lọc thực hiện qua 3 căn cứ (đã xác định ở chương 3): (1) xác định một cách phù hợp với các mục tiêu và chính sách về chất lượng, môi trường, và an toàn sức khỏe nghề nghiệp của doanh nghiệp SXXM; (2) bên trong phạm vi doanh nghiệp SXXM; và (3) trong phạm vi các tiêu chí/khía cạnh đã được xác định của TTX. Các chỉ số không đáp ứng được các yêu cầu trên sẽ bị loại ra. Việc lựa chọn các chỉ số đảm bảo thỏa mãn 3 căn cứ trên và loại bỏ các chỉ số không thỏa mãn một trong ba căn cứ đó và những chỉ số thuộc nhóm xã hội hoặc liên quan đến vấn đề xã hội (từ các nguồn chỉ số) sẽ bị loại bỏ. Các chỉ số bị loại bỏ khi thuộc một trong các nguyên nhân sau:

Các chỉ số bị loại được thể hiện trong Phụ lục 1 là chỉ số bị gạch ngang. Kết quả các chỉ số đã qua sàng lọc còn 147 chỉ số được thể hiện ở Bảng 4.4:

Tổng hợp và chuẩn hóa

Tiếp tục rà soát, đánh giá từng chỉ số trong 42 chỉ số còn lại; chuẩn hóa đơn vị đo lường/phạm vi cho phù hợp với phạm vi trong doanh nghiệp SXXM (thể hiện ở cột “Đánh giá” trong phụ lục 3) đồng thời xác định phương pháp đo lường các chỉ số đó. Kết quả loại bỏ thêm 13 chỉ số; tổng hợp lại và khái quát hóa còn 29 chỉ số (Bảng 4.5):

Trên cơ sở các chỉ số đã được xác định, đánh giá/điều chỉnh chỉ số (cột cuối Bảng 4.5) và các tiêu chí/khía cạnh TTX cấp doanh nghiệp công nghiệp, luận án tiến hành sắp xếp các chỉ số theo các khía cạnh của TTX. Một số chỉ số được bổ sung hoặc phân tách cho phù hợp. Kết quả cấu trúc bộ tiêu chí TTX được xác định như Hình 4.8 và Bảng 4.6.

Rate this post

Bình luận