Vai trò quản lý, giám sát, định hướng đối với sự phát triển thị trường tiền tệ của Ngân hàng trung ương

Kinh nghiệm của Mỹ, China, Thái Lan đều khẳng định NHTW đóng vai trò quan yếu trong việc quản lý, giám sát, vận hành và phát triển TTTT. Sự phát triển của TTTT tương trợ tích cực cho hoạt động quản lý CSTT ở mỗi quốc gia. Để thực hiện điều này, NHTW những nước thường thực hiện đồng thời ba giải pháp chính là:
Một là, xây dựng khung pháp lý cho hoạt động của TTTT và điều chỉnh hoạt động những thành viên tham gia:
NHTW là cơ quan đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng và thực thi những quy phạm pháp luật quản lý TTTT; qua đó tạo điều kiện khó khăn lành mạnh trên thị trường, vừa tạo động lực xúc tiến những tổ chức tín dụng phát triển, vừa hướng tới xây dựng một TTTT lành mạnh, ổn định. Những quy định về điều kiện tham gia thị trường, rút khỏi thị trường, quản lý rủi ro, quản lý công bố thông tin, những quy định về phát hành những sản phẩm mới TTTT cần được quan tâm, chú trọng và xây dựng một cách chặt chẽ.
Việc thiết lập một rào cản giữa TTTT và thị trường vốn thông qua việc hạn chế những tổ chức tín dụng phi nhà băng như những đơn vị chứng khoán, đơn vị bảo hiểm tham gia thị trường cũng là cần thiết nhằm ngăn chặn những rủi ro từ thị trường vốn mang thể lan sang TTTT (kinh nghiệm của China).
Hai là, theo dõi, giám sát và quản lý TTTT; đồng thời trực tiếp can thiệp vào thị trường:
Kinh nghiệm của tất cả quốc gia nghiên cứu cho thấy phương tiện chủ yếu để tiến hành điều tiết trực tiếp trên TTTT là (i) tổ chức thực hiện nghiệp vụ thị trường mở;
(ii) vận dụng tỷ lệ dự trữ đề xuất. Những phương tiện túc trực kháccũng như những chính sách tái cấp vốn, tái chiết khấu chỉ được sử dụng xen kẽ trong những trường hợp buộc phải can thiệp bằng phương tiện hành chính mệnh lệnh (như giai đoạn khủng hoảng tài chính 2007-2008).
Việc thành lập Hiệp hội những tổ chức đầu tư trên thị trường tài chính, thiết lập những hiệp nghị về hợp đồng giao dịch kỳ hạn, về những phương tiện phái sinh… là những giải pháp mang tính huy động sức mạnh tập thể từ những tổ chức tham gia thị trường để hình thành nên những quy tắc thị trường tự vận hành. Thông qua hoạt động của NAFMII, China cho thấy những nỗ lực gia tăng khả năng tự quản lý rủi ro của cá tổ chức tham gia, cũng như từng bước thiết lập những quy tắc hoạt động mang tính tự điều tiết trên thị trường. Trong bối cảnh tự do hóa thị trường tài chính, hội nhập quốc tế, việc thành lập những tổ chức mang tính thị trường tự quản lý tương tự là cần thiết.
Ba là, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng tương trợ hoạt động của thị trường:
Ở tất cả tất cả quốc gia, hệ thống trả tiền đóng vai trò quan yếu thực hiện việc quyết toán cho hầu hết những giao dịch trả tiền trên TTTT, đặc thù là giao dịch liên nhà băng của những thành viên tham gia thị trường tài chính. Theo đó, hệ thống trả tiền trị giá cao ở những nước phát triển (như Mỹ) đều được đầu tư là hệ thống quyết toán tổng tức thời (RTGS). Thành viên tham gia hệ thống là những tổ chức được mở tài khoản tại NHTW và giao dịch trả tiền qua NHTW, gồm mang: những nhà băng (cả trong nước và ngoài nước), Kho Bạc nhà nước, những tổ chức bù trừ và quyết toán, một số tổ chức phi nhà băng như đơn vị chứng khoán, đơn vị bảo hiểm…
Những hệ thống trả tiền bù trừ và quyết toán chứng khoán đều được kết nối với hệ thống trả tiền trị giá cao của NHTW để thực hiện việc quyết toán nghĩa vụ bằng tiền tài những thành viên giao dịch qua hệ thống tại NHTW từ thời kì t ngày T+1 tới T+3.

Rate this post

Bình luận