CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06

CHUẨN MỰC SỐ 06 – THUÊ TÀI SẢN

QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn những nguyên tắc và phương pháp kế toán
đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản, bao gồm thuê tài chính và thuê hoạt động, làm hạ tầng ghi sổ
kế toán và lập BCTC
02. Chuẩn mực này ứng dụng cho kế toán thuê tài sản, ngoại trừ:
a) Hợp đồng thuê để khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên như dầu, khí, gỗ, kim loại và những
khoán sản khác;
b) Hợp đồng sử dụng bản quyền như phim, băng vidéo, nhạc kịch, bản quyền tác giả, bằng sáng chế.
03. chuẩn mực này ứng dụng cho cả trường hợp chuyển quyền sử dụng tài sản ngay cả lúc bên cho
thuê được yêu cầu thực hiện những nhà sản xuất chủ yếu liên quan tới quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng tài
sản cho thuê. Chuẩn mực này ko ứng dụng cho những hợp đồng nhà sản xuất ko chuyển quyền sử
dụng tài sản.
04. Những thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Thuê tài sản: Là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử
dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời kì nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần
hoặc nhiều lần.
Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê với sự chuyển giao phần to rủi ro và lợi ích gắn liền
với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản với thể chuyển giao vào cuối thời hạn
thuê.
Thuê hoạt động: Là thuê tài sản ko phải là thuê tài chính.
Hợp đồng thuê tài sản ko huỷ ngang: Là hợp đồng thuê tài sản mà hai bên ko thể đơn phương
kết thúc hợp đồng, trừ những trường hợp:
a) Sở hữu sự kiện thất thường xảy ra, như:
– Bên cho thuê ko giao đúng hạn tài sản cho thuê;
– Bên thuê ko trả tiền thuê theo quy định trong hợp đồng thuê tài sản;
– Bên thuê hoặc bên cho thuê vi phạm hợp đồng;
– Bên thuê bị vỡ nợ hoặc giải thể;
– Người bảo lãnh bị vỡ nợ, hoặc giải thể và bên cho thuê ko chấp thuận đề nghị kết thúc bảo
lãnh hoặc đề nghị người bảo lãnh khác thay thế của bên thuê;
– Tài sản cho thuê bị mất, hoặc hư hỏng ko thể sửa chữa phục hồi được.
b) Được sự đồng ý của bên cho thuê;
c) Nếu 2 bên thoả thuận một hợp đồng mới về thuê chính tài sản đó hoặc tài sản tương tự;
d) Bên thuê trả tiền thêm một khoản tiền ngay tại thời khắc khởi đầu thuê tài sản.
Thời khắc khởi đầu thuê tài sản: Là ngày xảy ra trước của một trong hai (2) ngày: Ngày quyền sử
dụng tài sản được chuyển ủy quyền bên thuê và ngày tiền thuê khởi đầu được tính theo những điều khoản
quy định trong hợp đồng.
Thời hạn thuê tài sản: Là khoản thời kì của hợp đồng thuê tài sản ko huỷ ngang cùng (+) với
khoảng thời kì bên thuê được gia hạn thuê tài sản đã ghi trong hợp đồng, phải trả thêm hoặc ko
phải trả thêm giá tiền nếu quyền gia hạn này xác định được tương đối cứng cáp ngay tại thời khắc
khởi đầu thuê tài sản.
Khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu:
a) Đối với bên thuê: Là khoản trả tiền mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê về việc thuê tài sản
theo thời hạn trong hợp đồng ( Ko bao gồm những khoản giá tiền nhà sản xuất và thuế do bên cho thuê đã
trả mà bên thuê phải hoàn lại và tiền thuê phát sinh thêm), kèm theo bất cứ trị giá nào được bên thuê
hoặc một bên kiên quan tới bên thuê đảm bảo trả tiền
b) Đối với bên cho thuê: Là khoản trả tiền mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê theo thời hạn
thuê trong hợp đồng (Ko bao gồm những khoản giá tiền nhà sản xuất và thuế do bên cho thuê đã trả mà
bên thuê phải hoàn lại và tiền thuê phát sinh thêm) cùng (+) với trị giá còn lại của tài sản cho thuê
được đảm bảo trả tiền bởi:
– Bên thuê;
– Một bên liên quan tới bên thuê; hoặc
– Một bên thứ ba độc lập với khả năng tài chính.
c) Trường hợp trong hợp đồng thuê bao gồm điều khoản bên thuê được quyền tìm lại tài sản thuê
với giá thấp hơn trị giá hợp lý vào ngày tìm thì khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu (Đối với cả bên
cho thuê và bên đi thuê) bao gồm tiền thuê tối thiểu ghi trong hợp đồng theo thời hạn thuê và khoản
trả tiền cần thiết cho việc tìm tài sản đó.
Trị giá hợp lý: Là trị giá tài sản với thể được trao đổi hoặc trị giá một khoản nợ được trả tiền một
cách tự nguyện giữa các đối tác với đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá.
Trị giá còn lại của tài sản cho thuê: Là trị giá ước tính ở thời khắc khởi đầu thuê tài sản mà bên cho
thuê dự trù sẽ thu được từ tài sản cho thuê vào lúc kết thúc hợp đồng cho thuê.
Trị giá còn lại của tài sản thuê được đảm bảo:
a) Đối với bên thuê: Là phần trị giá còn lại của tài sản thuê được bên thuê hoặc bên liên quan với bên
thuê đảm bảo trả tiền cho bên thuê (Trị giá đảm bảo là số tiền bên thuê phải trả cao nhất trong bất
cứ trường hợp nào).
b) Đối với bên cho thuê: Là phần trị giá còn lại của tài sản thuê được bên thuê hoặc bên thứ ba với
khả năng tài chính ko liên quan với bên cho thuê, đảm bảo trả tiền.
Trị giá còn lại của tài sản thuê ko được đảm bảo: Là phần trị giá còn lại của tài sản thuê được xác
định bởi bên cho thuê ko được bên thuê hoặc bên liên quan tới bên thuê đảm bảo trả tiền
hoặc chỉ được một bên liên quan với bên cho thuê, đảm bảo trả tiền.
Thời kì sử dụng kinh tế: Là khoảng thời kì mà tài sản được ước tính sử dụng một cách hữu ích
hoặc số lượng sản phẩm hay đơn vị tương đương với thể thu được từ tài sản cho thuê do một hoặc
nhiều người sử dụng tài sản.
Thời kì sử dụng hữu ích: Là khoảng thời kì sử dụng kinh tế còn lại của tài sản thuê kể từ thời
điểm khởi đầu thuê, ko giới hạn theo thời hạn hợp đồng thuê.
Đầu tư gộp trong hợp đồng thuê tài chính: Là tổng khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu theo hợp đồng
thuê tài chính (đối với bên cho thuê) cùng (+) trị giá còn lại của tài sản thuê ko được đảm bảo.
Doanh thu tài chính chưa thực hiện: Là số chênh lệch giữa tổng khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu
cùng (+) trị giá còn lại ko được đảm bảo trừ (-) trị giá hiện tại của những khoản trên tính theo tỷ lệ lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê tài chính.
Đầu tư thuần trong hợp đồng thuê tài chính: Là số chênh lệch giữa đầu tư gộp trong hợp đồng thuê
tài chính và doanh thu tài chính chưa thực hiện.
Lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê tài chính: là tỷ lệ chiết khấu tại thời khắc khởi đầu thuê tài
sản, để tính trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu và trị giá hiện tại của trị giá còn lại ko được đảm bảo để cho tổng của chúng đúng bằng trị giá hợp lý của tài sản thuê.
Lãi suất biên đi vay: Là lãi suất mà bên thuê sẽ phải trả cho một hợp đồng thuê tài chính tương tự
hoặc là lãi suất tại thời khắc khởi đầu thuê tài sản mà bên thuê sẽ phải trả để vay một khoản cần thiết
cho việc tìm tài sản với một thời hạn và với một đảm bảo tương tự.
Tiền thuê với thể phát sinh thêm: Là một phần của khoản trả tiền tiền thuê, nhưng ko nhất mực
và được xác định dựa trên một yếu tố nào đó ngoài yếu tố thời kì, ví dụ: phần trăm (%) trên doanh
thu, số lượng sử dụng, chỉ số giá, lãi suất thị trường.
05. Hợp đồng thuê tài sản bao gồm những quy định cho phép bên thuê được tìm tài sản lúc đã thực
hiện đầy đủ những điều kiện thoả thuận trong hợp đồng đó gọi là hợp đồng thuê tìm.
NỘI DUNG CHUẨN MỰC
Phân loại thuê tài sản

06. Phân loại thuê tài sản ứng dụng trong chuẩn mực này được căn cứ vào mức độ chuyển giao những rủi
ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê từ bên cho thuê cho bên thuê. Rủi ro bao gồm khả
năng thiệt hại từ việc ko tận dụng hết năng lự sản xuất hoặc lạc hậu về kỹ thuật và sự biến động
bất lợi về tình hình kinh tế tác động tới khả năng thu hồi vốn. Lợi ích là khoản lợi nhuận ước tính
từ hoạt động của tài sản thuê từ thời kì sử dụng kinh tế của tài sản và thu nhập ước tính
từ sự gia tăng trị giá tài sản hoặc trị giá thanh lý với thể thu hồi được.
07. Thuê tài sản được phân loại là thuê tài chính nếu nội dung hợp đồng thuê tài sản thể hiện việc
chuyển giao phần to rủi ro và lợi ích gắn liền quyền sở hữu tài sản. Thuê tài sản được phân loại là
thuê hoạt động nếu nội dung của hợp đồng thuê tài sản ko với sự chuyển giao phần to rủi ro và
lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản.
08. Bên cho thuê và bên thuê phải xác định thuê tài sản thuê tài chính hay thuê hoạt động ngay tại
thời khắc khởi đầu thuê tài sản.
09. Việc phân loại thuê tài sản là thuê tài chính hay thuê hoạt động phải căn cứ vào thực chất những điều
khoản ghi trong hợp đồng. Ví dụ những trường hợp thường dẫn tới hợp đồng thuê tài chính là:
a) Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê lúc hết thời hạn thuê;
b) Tại thời khắc khởi đầu thuê tài sản, bên thuê với quyền lựa chọn tìm lại tài sản thuê với mức giá
ước tính thấp hơn trị giá hợp lý vào cuối thời hạn thuê.
c) Thời hạn thuê tài sản chiếm phần to thời kì sử dụng kinh tế của tài sản cho dù ko với sự
chuyển giao quyền sở hữu;
d) Tại thời khắc khởi đầu thuê tài sản, trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu chiếm
phần to trị giá hợp lý của tài sản thuê;
đ) Tài sản thuê thuộc loại chuyên sử dụng mà chỉ với bên thuê với khả năng sử dụng ko cần với sự
thay đổi, sửa chữa to nào.
10. Hợp đồng thuê tài sản cũng được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu hợp đồng thoả mãn ít nhất
một trong ba (3) trường hợp sau:
a) Nếu bên thuê huỷ hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên quan tới việc huỷ hợp đồng bên cho
thuê;
b) Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi trị giá hợp lý của trị giá còn lại của tài sản thuê gắn với bên
thuê;
c) Bên thuê với khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau lúc hết hạn hợp đồng thuê với tiền thuê thấp hơn
giá thuê thị trường.
11. Phân loại thuê tài sản được thực hiện tại thời khắc khởi đầu thuê. Bất cứ tại thời khắc nào hai bên
thoả thuận thay đổi những điều khoản của hợp đồng (trừ gia hạn hợp đồng) dẫn tới sự thay đổi cách
phân loại thuê tài sản theo những tiêu chuẩn từ đoạn 06 tới đoạn 10 tại thời khắc khởi đầu thuê tài sản,
thì những điều khoản mới thay đổi này được ứng dụng cho suốt thời kì hợp đồng. Tuy nhiên, thay đổi
về ước tính (ví dụ, thay đổi ước tính thời kì sử dụng kinh tế hoặc trị giá còn lại của tài sản thuê)
hoặc thay đổi khả năng trả tiền của bên thuê, ko dẫn tới sự phân loại mới về thuê tài sản.
12. Thuê tài sản là quyền sử dụng đất và nhà được phân loại là thuê hoạt động hoặc thuê tài chính.
Tuy nhiên đất thường với thời kì sử dụng kinh tế vô hạn và quyền sở hữu sẽ ko chuyển ủy quyền
bên thuê lúc hết thời hạn thuê, bên thuê ko nhận phần to rủi ro và lợi ích gắn liền với sở hữu do
đó thuê tài sản là quyền sử dụng đất thường được phân loại là thuê hoạt động. Số tiền thuê tài sản là
quyền sử dụng đất được phân bổ dần cho suốt thời kì thuê.
Ghi nhận thuê tài sản trong BCTC của bên thuê
Thuê tài chính

13. Bên thuê ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán với
cùng một trị giá bằng với trị giá hợp lý của tài sản thuê tại thời khắc khởi đầu thuê tài sản. Nếu trị giá
hợp lý của tài sản thuê cao hơn trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu cho việc thuê
tài sản thì ghi theo trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu. Tỷ lệ chiết khấu để tính giá
trị hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản là lãi suất ngầm định trong
hợp đồng thuê tài sản hoặc lãi suất ghi trong hợp đồng. Trường hợp ko thể xác định được lãi suất
ngầm định trong hợp đồng thuê thì sử dụng lãi suất biên đi vay của bên thuê tài sản để tính trị giá hiện
tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu.
14. Lúc trình bày những khoản nợ phải trả về thuê tài chính trong BCTC, phải phân biệt nợ
ngắn hạn và nợ dài hạn.
15. Tầm giá trực tiếp phát sinh ban sơ liên quan tới hoạt động thuê tài chính, như giá tiền thương lượng
thỏa thuận được ghi nhận vào nguyên giá tài sản đi thuê.
16. Khoản trả tiền tiền thuê tài sản thuê tài chính phải được chia ra thành giá tiền tài chính và
khoản phải trả nợ gốc. Tầm giá tài chính phải được tính theo từng kỳ kế toán trong suốt thời hạn thuê
theo tỷ lệ lãi suất định kỳ nhất mực trên số dư nợ còn lại cho mỗi kỳ kế toán.
17. Thuê tài chính sẽ phát sinh giá tiền khấu hao tài sản và giá tiền tài chính cho mỗi kỳ kế toán. Chính
sách khấu hao tài sản thuê phải nhất quán với chính sách khấu hao tài sản cùng lại thuộc sở hữu của
doanh nghiệp đi thuê. Nếu ko cứng cáp là bên thuê sẽ với quyền sở hữu tài sản lúc hết hạn hợp
đồng thuê thì tài sản thuê sẽ được khấu hao theo thời kì ngắn hạn giữa thời hạn thuê hoặc thời
gian sử dụng hữu ích của nó.
18. Lúc trình bày tài sản thuê trong BCTC phải tuân thủ những quy định của Chuẩn mực kế
toán “TSCĐ hữu hình”.
Thuê hoạt động
19. Những khoản trả tiền tiền thuê hoạt động (Ko bao gồm giá tiền nhà sản xuất, bảo hiểm và bảo
dưỡng) phải được ghi nhận là giá tiền sản xuất, kinh doanh theo phương pháp đường thẳng cho suốt
thời hạn thuê tài sản, ko phụ thuộc vào phương thức trả tiền, trừ lúc ứng dụng phương pháp
tính khác hợp lý hơn.
Ghi nhận thuê tài sản trong BCTC của bên cho thuê
Thuê tài chính
20. Bên cho thuê phải ghi nhận trị giá tài sản cho thuê tài chính là khoản phải thu trên Bảng cân đối kế
toán bằng trị giá đầu tư thuần trong hợp đồng cho thuê tài chính.
21. Đối với thuê tài chính phần to rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu tài sản được
chuyển ủy quyền bên thuê, vì vậy những khoản phải thu về cho thuê tài chính phải được ghi nhận là
khoản phải thu vốn gốc và doanh thu tài chính từ khoản đầu tư và nhà sản xuất của bên cho thuê.
22. Việc ghi nhận doanh thu tài chính phải dựa trên hạ tầng lãi suất định kỳ nhất mực trên tổng số dư đầu
tư thuần cho thuê tài chính.
23. Bên cho thuê phân bổ doanh thu tài chính trong suốt thời kì cho thuê dựa trên lãi suất thuê định
kỳ nhất mực trên số dư đầu tư thuần cho thuê tài chính. Những khoản trả tiền tiền thuê tài chính cho
từng kỳ kế toán (Ko bao gồm giá tiền phân phối nhà sản xuất) được trừ vào đầu tư gộp để làm giảm đi số
vốn gốc để làm giảm đi số vốn gốc và doanh thu tài chính chưa thực hiện.
24. Những giá tiền trực tiếp ban sơ để tạo ra doanh thu tài chính như tiền hoả hồng và giá tiền pháp lý
phát sinh lúc thương lượng ký kết hợp đồng thường do bên cho thuê chi trả và được ghi nhận ngay vào
giá tiền trong kỳ lúc phát sinh hoặc được phân bổ dần vào giá tiền theo thời hạn cho thuê tài sản phù
hợp với việc ghi nhận doanh thu.
Thuê hoạt động
25. Bên cho thuê phải ghi nhận tài sản cho thuê hoạt động trên Bảng cân đối kế toán theo cách phân
loại tài sản của doanh nghiệp.
26. Doanh thu cho thuê hoạt động phải được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt
thời hạn cho thuê, ko phụ thuộc vào phương thức trả tiền, trừ lúc ứng dụng phương pháp tính
khác hợp lý hơn.
27. Tầm giá cho thuê hoạt động, bao gồm cả khấu hao tài sản cho thuê, được ghi nhận là giá tiền trong
kỳ lúc phát sinh.
28. Tầm giá trực tiếp ban sơ để tạo ra doanh thu từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động được ghi nhận
ngay vào giá tiền trong kỳ lúc phát sinh hoặc phân bổ dần vào giá tiền trong suốt thời han cho thuê phù
hợp với việc ghi nhận doanh thu cho thuê hoạt động.
29. Khấu hao tài sản cho thuê phải dựa trên một hạ tầng nhất quán với chính sách khấu hao của bên
cho thuê ứng dụng đối với những tài sản tương tự, và giá tiền khấu hao phải được tính theo quy định
của Chuẩn mực kế toán “Tài sản nhất mực hữu hình” và Chuẩn mực kế toán “Tài sản nhất mực vô hình”.
30. Bên cho thuê là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương nghiệp ghi nhận doanh thu từ
nghiệp vụ cho thuê hoạt động theo từng thời hạn cho thuê.
Giao dịch bán và thuê lại tài sản
31. Giao dịch bán và thuê lại tài sản được thực hiện lúc tài sản được bán và được chính người bán
thuê lại. Phương pháp kế toán ứng dụng cho những giao dịch bán và thuê lại tài sản tuỳ thuộc theo loại
thuê tài sản.
32. Nếu bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính, khoản chênh lệch giữa thu nhập bán với trị giá còn lại
của tài sản phải phân bổ cho suốt thời kì thuê tài sản.
33. Nếu thuê lại tài sản là thuê tài chính với nghĩa bên cho thuê phân phối tài chính cho bên thuê, được
đảm bảo bằng tài sản. Khoản chênh lệch giữa thu nhập bán tài sản với trị giá còn lại trên sổ kế toán
ko được ghi nhận ngay là một khoản lãi từ việc bán tài sản mà phải ghi nhận là thu nhập chưa
thực hiện và phân bổ cho suốt thời kì thuê tài sản.
34. Giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê hoạt động được ghi nhận lúc:
– Nếu giá bán được thoả thuận ở mức trị giá hợp lý thì những khoản lỗ hoặc lãi phải được ghi nhận ngay
trong kỳ phát sinh.
– Nếu giá bán thấp hơn trị giá hợp lý thì những khoản lãi hoặc lỗ cũng phải được ghi nhận ngay trong kỳ
phát sinh, trừ trường hợp khoản lỗ được bù đắp bằng khoản thuê trong tương lai ở một mức giá thuê
thấp hơn giá thuê thị trường. Trường hợp này khoản lỗ ko được ghi nhận ngay mà phải phân bổ
dần vào giá tiền thích hợp với khoản trả tiền tiền thuê trong suốt thời kì mà tài sản đó được dự
kiến sử dụng.
– Nếu trị giá cao hơn trị giá hợp lý thì khoản chênh lệch cao hơn trị giá hợp lý phải được phân bổ dần
vào thu nhập thích hợp với khoản trả tiền tiền thuê trong suốt thời kì mà tài sản đó được dự kiến
sử dụng.
35. Nếu thuê tài sản là thuê hoạt động, tiền thuê và giá bán được thoả thuận ở mức trị giá hợp lý, tức
là đã thực hiện một nghiệp vụ bán hàng thông thường thì những khoản lãi hay lỗ được hạch toán ngay
trong kỳ phát sinh.
36. Đối với thuê hoạt động, nếu trị giá hợp lý tại thời khắc bán và thuê lại tài sản thấp hơn trị giá còn
lại của tài sản, khoản lỗ bằng số chênh lệch giữa trị giá còn lại và giá hợp lý phải được ghi nhận ngay
trong kỳ phát sinh.
37. Những yêu cầu trình bày BCTC của bên thuê và bên cho thuê những nghiệp vụ bán và thuê
lại tài sản phải giống nhau. Trường hợp trong thoả thuận thuê tài sản với quy định đặc trưng thì cũng
phải trình bày trên BCTC.
Trình bày BCTC
Đối với bên thuê

38. Bên thuê tài sản phải trình bày những thông tin về thuê tài chính, sau:
a) Trị giá còn lại của tài sản thuê tại ngày lập BCTC;
b) Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là giá tiền trong kỳ;
c) Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
d) Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được tìm tài sản.
39. Bên thuê tài sản phải trình bày những thông tin về thuê hoạt động ko huỷ ngang theo những thời
hạn:
a) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai cho hợp đồng thuê hoạt động ko huỷ ngang theo những
thời hạn:
– Từ một (1) năm trở xuống;
– Trên một (1) năm tới năm (5) năm;
– Trên năm (5) năm.
b) Căn cứ xác định giá tiền thuê tài sản phát sinh thêm.
Đối với bên cho thuê
40. Bên cho thuê tài sản phải trình bày những thông tin về cho thuê tài chính, sau:
a) Bảng đối chiếu giữa tổng đầu tư gộp cho thuê tài sản và trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền
thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản phải thu vào ngày lập Con số tài chính của kỳ báo cáo theo những
thời hạn:
– Từ một (1) năm trở xuống;
– Trên một (1) năm tới năm (5) năm;
– Trên năm (5) năm.
b) Doanh thu cho thuê tài chính chưa thực hiện;
c) Trị giá còn lại của tài sản thuê ko được đảm bảo theo tính toán của bên cho thuê;
d) Dự phòng luỹ kế cho những khoản phải thu khó đòi về khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu;
đ) Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là doanh thu trong kỳ.
41. Bên cho thuê tài sản phải trình bày những thông tin về cho thuê hoạt động, sau:
a) Khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu trong tương lai của những hợp đồng thuê hoạt động ko huỷ
ngang theo những thời hạn:
– Từ một (1) năm trở xuống;
– Trên một (1) năm tới năm (5) năm;
– Trên năm (5) năm.
b) Tổng số tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là doanh thu trong kỳ;

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 19:50:45.

Bình luận