Bàn luận về thuận lợi và khó khăn khi xây dựng bộ tiêu chí

Quá trình xây dựng bộ tiêu chí giám định thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM mang những thuận lợi nhất định:

Mặc dù luận án đã đạt được mục tiêu xây dựng được bộ tiêu chí giám định thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM. Tuy nhiên quá trình xây dựng bộ tiêu chí cũng đã gặp phải những trở ngại nhất định. Những vấn đề lúc xây dựng bộ tiêu chí giám định thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM:

Rate this post

Bình luận