Thực trạng cơ cấu nguồn vốn theo thời gian huy động và sử dụng vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Để thẩm định cơ cấu tài chính theo thời kì huy động và sử dụng vốn, những mục tiêu sau được sử dụng: (i) Quy mô và tỷ trọng tài chính thường xuyên (NVTX); (ii) Quy mô và tỷ trọng tài chính tạm thời (NVTT).

Biểu đồ 2.8 cho thấy quy mô NVTX ổn định ở mức cao trong giai đoạn nghiên cứu, ổn định ở mức bình quân là 36.645.359 triệu đồng trong giai đoạn 2012-2016 nhưng giảm xuống mức 30.568.647 triệu đồng năm 2017. Quy mô NVTT ổn định ở mức thấp với mức bình quân là 2.728.000 triệu đồng trong giai đoạn nghiên cứu. Bình quân giai đoạn nghiên cứu, tỷ trọng NVTX là 93,06% và tỷ trọng NVTT là 6,94%.

Đối với nhóm CTCP quy mô to (Phụ lục 8): Quy mô tài chính thường xuyên và quy mô tài chính tạm thời duy trì ở mức ổn định trong giai đoạn nghiên cứu: bình quân quy mô tài chính thường xuyên là 27.517.344 triệu đồng, bình quân quy mô tài chính tạm thời là 2.155.873 triệu đồng. Tỷ trọng tài chính thường xuyên và tỷ trọng tài chính tạm thời bình quân giai đoạn nghiên cứu tuần tự là 92,7% và 7,3%.

Đối với nhóm CTCP quy mô trung bình (Phụ lục 8): Quy mô tài chính thường xuyên và quy mô tài chính tạm thời duy trì ở mức ổn định trong giai đoạn nghiên cứu: bình quân quy mô tài chính thường xuyên là 6.235.188 triệu đồng, bình quân quy mô tài chính tạm thời là 418.213 triệu đồng. Tỷ trọng tài chính thường xuyên và tỷ trọng tài chính tạm thời bình quân giai đoạn nghiên cứu tuần tự là 93,69% và 6,31%.

Quy mô tài chính tạm thời bình quân giai đoạn nghiên cứu là 153.914 triệu đồng. Tỷ trọng tài chính thường xuyên và tỷ trọng tài chính tạm thời bình quân giai đoạn nghiên cứu tuần tự là 94,89% và 5,11%.

Qua phân tích cơ cấu tài chính theo thời kì huy động và sử dụng vốn của những CTCP ngành điện niêm yết với thể nhận thấy: Vốn đầu tư thường xuyên chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng tài chính (bình quân là 93,06%). So sánh với mức bình quân cơ cấu tài sản dài hạn là 65,25% cho thấy tài chính thường xuyên ko những bù đắp hoàn toàn tài sản dài hạn mà còn bù đắp cả tài sản ngắn hạn. Điều này sẽ tạo ra một mức độ an toàn cao về khả năng trả tiền cho những DN ngành điện niêm yết, ổn định về sự thăng bằng tài chính. Tuy nhiên, mức tỷ trọng rất cao về tài chính thường xuyên cũng gây sức ép về sự gia tăng giá thành sử dụng vốn do tài chính này được cấu thành từ nợ vay dài hạn và vốn chủ sở hữu là tài chính với giá thành sử dụng vốn cao hơn so với tài chính ngắn hạn. Ngoài ra, việc sử dụng tài chính dài hạn mức độ cao sẽ làm giảm tính linh hoạt trong cơ cấu tài chính lúc DN phải điều chỉnh cơ cấu tài chính hướng tới mức mục tiêu.

Rate this post

Bình luận