CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 29

CHUẨN MỰC SỐ 29- THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT

QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn những nguyên tắc, phương pháp kế toán và trình bày sự thay đổi trong những chính sách kế toán, những ước tính kế toán và sửa
chữa những sơ sót để doanh nghiệp sở hữu thể lập và trình bày BCTC một cách nhất
quán. Chuẩn mực này cũng nhằm mục đích tăng tính thích hợp, độ tin cậy của những báo
cáo tài chính của doanh nghiệp và khả năng so sánh những BCTC của doanh
nghiệp giữa những kỳ và với BCTC của những doanh nghiệp khác.
02. Chuẩn mực này ứng dụng để xử lý những thay đổi trong những chính sách kế toán, những ước
tính kế toán và sửa chữa sơ sót của những kỳ kế toán trước.
03. Việc lựa chọn ứng dụng những chính sách kế toán và trình bày những chính sách kế toán được
thực hiện theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày BCTC”. Ảnh
hưởng về thuế của việc sửa chữa những sơ sót kỳ trước và điều chỉnh hồi tố đối với những
thay đổi trong chính sách kế toán được kế toán và trình bày thích hợp với Chuẩn mực kế
toán số 17 “Thuế TNDN”.
04. Những thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Chính sách kế toán: Là những nguyên tắc, cơ sở vật chất và phương pháp kế toán cụ thể được doanh
nghiệp ứng dụng trong việc lập và trình bày BCTC.
Thay đổi ước tính kế toán: Là việc điều chỉnh trị giá ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hoặc
trị giá tiêu hao định kỳ của tài sản được tạo ra từ việc thẩm định tình trạng hiện thời và lợi
ích kinh tế trong tương lai cũng như nghĩa vụ liên quan tới tài sản và nợ phải trả đó.
Những thay đổi trong ước tính kế toán do sở hữu những thông tin mới ko phải là sửa chữa
những sơ sót.
Bỏ sót hoặc sơ sót trọng yếu: Việc bỏ sót hoặc sơ sót được coi là trọng yếu nếu chúng sở hữu
thể làm sai lệch đáng kể BCTC, làm tác động tới quyết định kinh tế của
người sử dụng BCTC. Mức độ trọng yếu phụ thuộc vào quy mô và tính chất
của những bỏ sót hoặc sơ sót được thẩm định trong hoàn cảnh cụ thể. Quy mô, tính chất của
khoản mục là nhân tố quyết định tới tính trọng yếu.
Sơ sót của kỳ trước: Là những sơ sót hoặc bỏ sót trong BCTC tại một hay
nhiều kỳ trước do ko sử dụng hoặc sử dụng ko đúng những thông tin:
(a) Sẵn sở hữu tại thời khắc BCTC của những kỳ đó được phép công bố;
(b) Sở hữu thể thu thập và sử dụng để lập và trình bày BCTC đó.
Những sơ sót bao gồm sơ sót do tính toán, ứng dụng sai những chính sách kế toán, quên mất, hiểu
hoặc diễn giải sai những sự việc và gian lận.
Ứng dụng hồi tố: Là việc ứng dụng một chính sách kế toán mới đối với những giao dịch, sự
kiện phát sinh trước ngày phải thực hiện những chính sách kế toán đó.
Điều chỉnh hồi tố: Là việc điều chỉnh những ghi nhận, xác định trị giá và trình bày những
khoản mục của BCTC như thể những sơ sót của kỳ trước chưa hề xảy ra.
Tính ko hiện thực: Một yêu cầu được coi là ko hiện thực lúc doanh nghiệp ko
thể ứng dụng được yêu cầu đó sau rất nhiều nỗ lực, quyết tâm. Việc ứng dụng hồi tố đối với
những thay đổi trong chính sách kế toán hoặc thực hiện điều chỉnh hồi tố nhằm sửa chữa những
sơ sót của kỳ trước là ko hiện thực nếu:
(a) Tác động của việc ứng dụng hồi tố và điều chỉnh hồi tố là ko thể xác định được;
(b) Việc ứng dụng hồi tố và điều chỉnh hồi tố đòi hỏi phải đặt giả thiết về ý định của Ban
Giám đốc trong thời kỳ đó;
(c) Việc ứng dụng hồi tố và điều chỉnh hồi tố đòi hỏi một ước tính đáng kể và ko phân
biệt được những thông tin sau đây với những thông tin khác:
– Phân phối chứng cớ của hoàn cảnh tại ngày mà những khoản mục này được ghi nhận,
được xác định trị giá và được trình bày; và
– Sẵn sở hữu tại thời khắc BCTC của kỳ trước được phép công bố.
Ứng dụng phi hồi tố đối với thay đổi trong chính sách kế toán và ghi nhận tác động của
việc thay đổi những ước tính kế toán là:
(a) Ứng dụng chính sách kế toán mới đối với những giao dịch và sự kiện phát sinh kể từ ngày
sở hữu sự thay đổi chính sách kế toán;
(b) Ghi nhận tác động của việc thay đổi ước tính kế toán trong kỳ hiện tại và tương lai
do tác động của sự thay đổi.
NỘI DUNG CHUẨN MỰC
Thay đổi chính sách kế toán
Tính nhất quán của chính sách kế toán
05. Doanh nghiệp phải lựa chọn và ứng dụng chính sách kế toán nhất quán đối với những giao
dịch, sự kiện tương tự, trừ lúc sở hữu chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc cho phép phân
loại những giao dịch, sự kiện tương tự thành những nhóm nhỏ và ứng dụng chính sách kế toán
khác nhau cho những nhóm này. Trường hợp này, một chính sách kế toán thích hợp sẽ được
lựa chọn và ứng dụng nhất quán đối với mỗi nhóm.
Thay đổi chính sách kế toán
06. Doanh nghiệp chỉ được thay đổi chính sách kế toán lúc :
(a) Sở hữu sự thay đổi theo quy định của pháp luật hoặc của chuẩn mực kế toán và chế độ kế
toán; hoặc
(b) Sự thay đổi sẽ dẫn tới BCTC phân phối thông tin tin cậy và thích hợp hơn
về tác động của những giao dịch và sự kiện đối với tình hình tài chính, kết quả hoạt
động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.
07. Người sử dụng báo cáp tài chính cần phải so sánh được BCTC của doanh
nghiệp qua nhiều kỳ để xác định xu hướng biến động tình hình tài chính, kết quả hoạt
động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Do đó, chính sách kế toán cần
được ứng dụng nhất quán giữa những kỳ, trừ lúc sở hữu sự thay đổi chính sách kế toán theo quy
định tại đoạn 06.
08. Những vấn đề sau đây ko phải là thay đổi chính sách kế toán:
(a) Việc ứng dụng một chính sách kế toán cho những giao dịch, sự kiện sở hữu sự khác biệt về cơ
bản so với những giao dịch, sự kiện đó đã xảy ra trước đây;
(b) Việc ứng dụng những chính sách kế toán mới cho những giao dịch, sự kiện chưa phát sinh
trước đó hoặc ko trọng yếu.
09. Việc thẩm định lại tài sản nhất quyết theo quy định của Nhà nước được kể trong Chuẩn
mực kế toán số 03 “Tài sản nhất quyết hữu hình” và Chuẩn mực kế toán số 04 “Tài sản cố
định vô hình” là một thay đổi trong chính sách kế toán nhưng được xử lý như một nghiệp
vụ íanh giá lại TSCĐ theo chuẩn mực số 03 hoặc 04, chứ ko theo quy định của Chuẩn
mực này.
Ứng dụng những thay đổi trong chính sách kế toán
10. Việc ứng dụng những thay đổi trong chính sách kế toán được thực hiện trong những trường hợp
sau:
(a) Doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi chính sách kế toán do ứng dụng lần đầu những quy định của pháp luật hoặc chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán theo những hướng dẫn chuyển đổi cụ thể (nếu sở hữu) của pháp luật, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán đó; (b) Lúc doanh nghiệp thay đổi chính sách kế toán do ứng dụng lần đầu những quy định của pháp luật hoặc chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán nhưng ko sở hữu những hướng dẫn chuyển đổi cụ thể cho sự thay đổi đó, hoặc tự nguyện thay đổi chính sách kế toán thì phải ứng dụng hồi tố chính sách kế toán mới.
Ứng dụng hồi tố
11. Lúc sự thay đổi chính sách kế toán được ứng dụng hồi tố theo đoạn 10(a) hoặc 10(b) thì
doanh nghiệp phải điều chỉnh số dư đầu kỳ những khoản mục bị tác động đã được trình
bày trong phần vốn chủ sở hữu của kỳ sớm nhất và những số liệu so sánh cho mỗi kỳ trước
cũng phải được trình bày như thể đã được ứng dụng chính sách kế toán mới.
Giới hạn ứng dụng hồi tố
12. Theo quy định tại đoạn 10(a) và 10(b), những thay đổi chính sách kế toán phải được áp
dụng hồi tố, trừ lúc ko thể xác định được tác động cụ thể của từng kỳ hoặc ảnh
hưởng lũy kế của sự thay đổi.
13. Nếu tại thời khắc đầu kỳ hiện tại ko thể xác định được tác động lũy kế của việc áp
dụng chính sách kế toán mới cho tất cả những kỳ trước đó, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi
tố những thông tin so sánh theo chính sách kế toán mới cho kỳ sớm nhất mà doanh nghiệp sở hữu
thể thực hiện được.
14. Lúc ko thể ứng dụng hồi tố một chính sách kế toán mới do ko thể xác định được ảnh
hưởng lũy kế của việc ứng dụng chính sách kế toán đó cho tất cả những kỳ trước đó, thì theo
quy định tại đoạn 13, doanh nghiệp phải ứng dụng hồi tố chính sách mới kể từ kỳ sớm nhất
mà doanh nghiệp sở hữu thể thực hiện ứng dụng hồi tố. Việc thay đổi chính sách kế toán vẫn
được thực hiện ngay cả lúc ko thể ứng dụng hồi tố cho những kỳ trước. Những hướng dẫn
lúc ko thể ứng dụng chính sách kế toán mới đối với một hoặc nhiều kỳ trước được quy
định từ đoạn 30 tới 33.
Thay đổi ước tính kế toán
15. Nhiều khoản mục trong BCTC của doanh nghiệp ko thể xác định được một
cách tin cậy mà chỉ sở hữu thể ước tính. Ước tính kế toán là một quá trình xét đoán dựa trên
những thông tin tin cậy nhất và mới nhất tại thời khắc đó. Ví dụ cần thực hiện những ước
tính kế toán đối với:
(a) Những khoản phải thu khó đòi;
(b) Trị giá hàng lỗi thời tồn kho;
(c) Thời kì sử dụng hữu ích hoặc cách thức sử dụng TSCĐ làm cơ sở vật chất tính khấu hao;
(d) Nghĩa vụ bảo hành.
16. Việc sử dụng ước tính kế toán với độ tin cậy hợp lý là một phần ko thể thiếu trong
việc lập BCTC và ko vì là ước tính kế toán mà bị xem là kém tin cậy.
17. Ước tính kế toán cần được xem xét lại nếu những căn cứ thực hiện ước tính sở hữu thay đổi hoặc
do sở hữu thêm thông tin hay kinh nghiệm mới. Về bản tính, việc xem xét lại một ước tính kế
toán ko liên quan tới kỳ kế toán trước và ko phải là việc sửa chữa một sơ sót.
18. Thay đổi cách thức xác định thông tin là thay đổi về chính sách kế toán và ko phải là
thay đổi ước tính kế toán. Lúc khó xác định một thay đổi là thay đổi chính sách kế toán
hay thay đổi ước tính kế toán thì thay đổi này được coi là thay đổi ước tính kế toán.
19. Những thay đổi ước tính kế toán, trừ những thay đổi quy định tại đoạn 20, sẽ được ứng dụng
phi hồi tố và ghi nhận vào Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh:
(a) Của kỳ sở hữu thay đổi, nếu thay đổi chỉ tác động tới kỳ hiện tại; hoặc
(b) Của kỳ sở hữu thay đổi và những kỳ sau đó, nếu thay đổi tác động tới những kỳ này.
20. Nếu sự thay đổi ước tính kế toán dẫn tới thay đổi tài sản, nợ phải trả, hoặc thay đổi một
khoản mục trong vốn chủ sở hữu thì thay đổi ước tính kế toán đó sẽ được ghi nhận bằng
cách điều chỉnh trị giá ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hay khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu
liên quan.
21. Việc điều chỉnh phi hồi tố đối với tác động của thay đổi ước tính kế toán sở hữu tức thị
thay đổi chỉ được ứng dụng cho giao dịch, sự kiện kể từ ngày thay đổi ước tính kế toán.
Thay đổi ước tính kế toán sở hữu thể chỉ tác động tới Thống kê kết quả hoạt động kinh
doanh của kỳ hiện tại, hoặc sở hữu thể tác động tới Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh
của cả kỳ hiện tại và những kỳ sau đó.
Ví dụ, thay đổi ước tính trị giá khoản phải thu khó đòi chỉ tác động tới lãi, lỗ của kỳ
hiện tại và do đó được ghi nhận vào kỳ hiện tại. Trái lại, thay đổi ước tính thời kì sử
dụng hữu ích hoặc cách thức sử dụng TSCĐ làm cơ sở vật chất tính khấu hao sẽ tác động tới
tầm giá khấu hao của cả kỳ hiện tại và những kỳ sau. Trong cả hai trường hợp, tác động
của thay đổi đối với kỳ hiện tại được ghi nhận vào Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh
của kỳ hiện tại, còn những tác động đối với những kỳ tương lai được ghi nhận vào Thống kê
kết quả hoạt động kinh doanh của những kỳ tương lai.
Sơ sót
22. Sơ sót sở hữu thể phát sinh từ việc ghi nhận, xác định trị giá, trình bày và thuyết minh những
khoản mục trên BCTC. Thống kê tài chính được coi là ko thích hợp với chuẩn
mực kế toán và chế độ kế toán nếu chúng sở hữu những sơ sót trọng yếu hoặc những sơ sót ko
trọng yếu nhưng cố ý trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh hay những
luồng tiền theo một hướng khác. Những sơ sót của kỳ hiện tại được phát hiện trong kỳ đó
phải được sửa chữa trước lúc BCTC được phép công bố. Nếu sơ sót trọng yếu
được phát hiện ở kỳ sau thì sơ sót này phải được điều chỉnh vào số liệu so sánh được
trình bày trong BCTC của kỳ phát hiện ra sơ sót (xem những đoạn từ 23 tới 28).
23. Doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố những sơ sót trọng yếu liên quan tới những kỳ trước
vào BCTC phát hành ngay sau thời khắc phát hiện ra sơ sót bằng cách:
(a) Điều chỉnh lại số liệu so sánh nếu sơ sót thuộc kỳ lấy số liệu so sánh; hoặc
(b) Điều chỉnh số dư đầu kỳ của tài sản, nợ phải trả và những khoản mục thuộc vốn chủ sở
hữu của kỳ lấy số liệu so sánh, nếu sơ sót thuộc kỳ trước kỳ lấy số liệu so sánh.
Giới hạn của điều chỉnh hồi tố
24. Sơ sót của những kỳ trước được sửa chữa bằng cách điều chỉnh hồi tố, trừ lúc ko thể xác
định được tác động của sơ sót tới từng kỳ hay tác động lũy kế của sơ sót.
25. Lúc ko thể xác định được tác động của sơ sót tới từng kỳ, doanh nghiệp phải điều
chỉnh số dư đầu kỳ của tài sản, nợ phải trả và những khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của kỳ
sớm nhất (sở hữu thể chính là kỳ hiện tại) mà doanh nghiệp xác định được tác động của sai
sót .
26. Lúc ko thể xác định được tác động lũy kế của sơ sót tính tới thời khắc đầu kỳ hiện
tại, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố số liệu so sánh để sửa chữa sơ sót kể từ kỳ sớm
nhất mà đơn vị xác định được tác động này.
27. Việc sửa chữa sơ sót của kỳ trước ko được thực hiện bằng cách điều chỉnh vào Báo
cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ phát hiện ra sơ sót. Tất cả số liệu so sánh cần
phải được điều chỉnh lại nếu sở hữu thể thực hiện được.
28. Lúc ko thể xác định được tác động của một sơ sót như sơ sót lúc ứng dụng một chính
sách kế toán đối với những kỳ quá khứ, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố thông tin so
sánh trong BCTC của kỳ sớm nhất mà doanh nghiệp xác định được tác động
của sơ sót theo quy định tại đoạn 26. Việc sửa chữa sơ sót ko được bỏ qua phần điều
chỉnh lũy kế đối với tài sản, nợ phải trả và những khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu trước kỳ
đó. Những trường hợp ko thể sửa chữa sơ sót cho một hay nhiều kỳ trước được quy
định từ đoạn 30 tới 33.
29. Sửa chữa sơ sót khác với thay đổi ước tính kế toán. Ước tính kế toán về bản tính là những ước tính sắp đúng, cần được xem xét lại lúc sở hữu thêm thông tin mới. Ví dụ, việc ghi nhận lãi hay lỗ lúc sở hữu kết luận cụ thể về một khoản nợ chưa xác định ko phải là sửa chữa sơ sót.
Tính ko hiện thực của việc ứng dụng hồi tố và điều chỉnh hồi tố
30. Trong một số trường hợp, ko thể điều chỉnh thông tin cho một hay nhiều kỳ trong quá
khứ để sở hữu số liệu so sánh với kỳ hiện tại. Ví dụ ko thể thu thập dữ liệu của những kỳ
trong quá khứ để sở hữu thể ứng dụng hồi tố hoặc phi hồi tố một chính sách kế toán mới theo
quy định tại đoạn 32-33 hoặc điều chỉnh hồi tố để sửa chữa những sơ sót của những kỳ trước
hoặc ko thể tạo dựng lại được những thông tin này.
31. Trong nhiều trường hợp cần thực hiện ước tính kế toán lúc ứng dụng chính sách kế toán
mới đối với những khoản mục của BCTC được ghi nhận và trình bày thể hiện những
giao dịch hoặc nghiệp vụ kinh tế. Ước tính thực hiện ngay sau ngày kết thúc niên độ
thường mang tính chủ quan. Việc ước tính trở nên khó khăn hơn lúc ứng dụng hồi tố những
chính sách kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố những sơ sót thuộc những kỳ trước và những giao dịch
và nghiệp vụ kinh tế bị tác động đó phát sinh từ rất lâu. Mục đích của ước tính kế toán
liên quan tới những kỳ trước cũng giống với ước tính cho kỳ hiện tại là nhằm phản ánh phù
hợp với hoàn cảnh tại thời khắc những giao dịch và sự kiện kinh tế phát sinh.
32. Lúc ứng dụng hồi tố một chính sách kế toán mới hoặc điều chỉnh hồi tố một sơ sót đòi hỏi
phải phân biệt được những thông tin sau đây với những thông tin khác:
(a) Thông tin phân phối chứng cớ về hoàn cảnh tại ngày phát sinh giao dịch hoặc nghiệp
vụ kinh tế;
(b) Thông tin sẵn sở hữu tại thời khắc BCTC của những kỳ trong quá khứ được phát
hành.
Đối với một số ước tính kế toán, như ước tính trị giá hợp lý, ko căn cứ vào thời giá
hay những thông tin đầu vào sở hữu thể quan sát được thì rất khó sở hữu thể thẩm định được những thông
tin này. Lúc ứng dụng hồi tố hoặc điều chỉnh hồi tố, nếu ước tính trọng yếu cũng ko
phân biệt được hai loại thông tin này thì ko thể ứng dụng hồi tố chính sách kế toán hoặc
sửa chữa hồi tố những sơ sót của kỳ trước.
33. Ko sử dụng những nhận thức sở hữu được ở những kỳ sau:
(a) Lúc ứng dụng chính sách kế toán mới hoặc sửa chữa sơ sót của những kỳ trước;
(b) Lúc đưa ra giả thiết về ý định của Ban Giám đốc trong kỳ trước;
(c) Lúc ước tính trị giá được ghi nhận, xác định và thuyết minh trong kỳ trước.
Ví dụ 1: Lúc doanh nghiệp sửa chữa sơ sót trong kỳ trước về việc xác định trị giá tài sản
tài chính lúc nó đang được phân loại là những khoản đầu tư giữ tới ngày đáo hạn theo chuẩn
mực kế toán “Những phương tiện tài chính: Ghi nhận và xác định trị giá”, doanh nghiệp ko
được thay đổi cơ sở vật chất của việc xác định trị giá đối với kỳ đó mặc dầu Ban Giám đốc sau đó
lại quyết định ko giữ những khoản đầu tư tới ngày đáo hạn.
Ví dụ 2: Lúc doanh nghiệp sửa chữa sơ sót của kỳ trước liên quan tới việc tính toán
nghĩa vụ trên số ngày nghỉ ốm lũy kế của viên chức, phải bỏ qua thông tin về dịch cúm
xảy ra sau lúc BCTC đó được phát hành. Trường hợp sửa chữa những thông tin so
sánh cho những kỳ trong quá khứ đòi hỏi phải sở hữu những ước tính đáng kể, tuy nhiên điều này
ko cản trở việc điều chỉnh hoặc sửa chữa những thông tin so sánh.
Trình bày
Trình bày về thay đổi chính sách kế toán
34. Lúc ứng dụng lần đầu một chính sách kế toán sở hữu tác động tới kỳ hiện tại, một kỳ nào đó
trong quá khứ hoặc những kỳ trong tương lai, doanh nghiệp phải trình bày những thông tin
sau:
(a) Tên chính sách kế toán;
(b) Hướng dẫn chuyển đổi chính sách kế toán;
(c) Bản tính của sự thay đổi chính sách kế toán;
(d) Mô tả những qui định của hướng dẫn chuyển đổi (nếu sở hữu);
(e) Tác động của việc thay đổi chính sách kế toán tới những kỳ trong tương lai (nếu sở hữu);
(f) Những khoản được điều chỉnh vào kỳ hiện tại và mỗi kỳ trước, như:
– Từng khoản mục trên BCTC bị tác động;
– Chỉ số lãi trên cổ phiếu nếu doanh nghiệp ứng dụng Chuẩn mực kế toán “Lãi trên cổ
phiếu”;
(g) Khoản điều chỉnh cho những kỳ trước của kỳ được trình bày trên BCTC;
(h) Trình bày lý do và mô tả chính sách kế toán đó được ứng dụng như thế nào và khởi đầu
từ lúc nào nếu ko thể ứng dụng hồi tố theo quy định của đoạn 10(a) hoặc 10(b) đối
với một kỳ nào đó trong qúa khứ, hoặc đối với kỳ sớm nhất.
Thống kê tài chính của những kỳ tiếp theo ko phải trình bày lại những thông tin này.
35. Lúc chính sách kế toán được doanh nghiệp tự nguyện thay đổi sở hữu tác động tới kỳ hiện
tại hoặc một kỳ kế toán nào đó trong qúa khứ hoặc những kỳ trong tương lai, doanh nghiệp
phải trình bày những thông tin sau:
(a) Bản tính của sự thay đổi chính sách kế toán;
(b) Lý do của việc ứng dụng chính sách kế toán mới đem lại thông tin đáng tin cậy và phù
hợp hơn;
(c) Những khoản được điều chỉnh vào kỳ hiện tại và mỗi kỳ trước như:
– Từng khoản mục trên BCTC bị tác động; và
– Chỉ số lãi trên cổ phiếu nếu doanh nghiệp ứng dụng Chuẩn mực kế toán “Lãi trên cổ
phiếu”;
(d) Khoản điều chỉnh liên quan tới những kỳ sớm nhất;
(e) Nếu việc ứng dụng hồi tố theo yêu cầu của đoạn 10(a) hoặc 10(b) là ko thể thực
hiện được đối với một kỳ nào đó trong qúa khứ, hoặc kỳ trước kỳ trình bày, thì phải
trình bày lí do và mô tả chính sách kế toán đó được ứng dụng như thế nào và từ khi
lúc nào.
Thống kê tài chính của những kỳ tiếp theo ko phải trình bày lại những thông tin này.
Trình bày về thay đổi ước tính kế toán
36. Doanh nghiệp phải trình bày tính chất và trị giá của những thay đổi ước tính kế toán sở hữu ảnh
hưởng tới kỳ hiện tại, dự kiến tác động tới những kỳ trong tương lai, trừ lúc ko thể
xác định được thì phải trình bày lý do.
Trình bày sơ sót của những kỳ trước
37. Lúc thực hiện quy định tại đoạn 23, doanh nghiệp phải trình bày những thông tin sau:
(a) Bản tính của sơ sót thuộc những kỳ trước;
(b) Khoản điều chỉnh đối với mỗi kỳ trước trong BCTC:
– Từng khoản mục trên BCTC bị tác động;
– Chỉ số lãi trên cổ phiếu nếu doanh nghiệp ứng dụng Chuẩn mực kế toán “Lãi trên cổ
phiếu”;
(c) Trị giá điều chỉnh vào đầu kỳ của kỳ lấy số liệu so sánh được trình bày trên báo cáo tài
chính;
(d) Nếu ko thực hiện được điều chỉnh hồi tố đối với một kỳ cụ thể trong qúa khứ, cần
trình bày lý do, mô tả cách thức và thời kì sửa chữa sơ sót.
Thống kê tài chính của những kỳ tiếp theo ko phải trình bày lại những thông tin này./.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 14:06:18.

Bình luận