Phân biệt tài sản thuế thu nhập hoãn lại (243) và thuế thu nhập hoãn lại phải trả (347)

1.Với việc phân bổ giá thành, khấu hao từ năm này qua năm khác… thì việc xác định sự khác biệt giữ 243 và 347 dựa vào năm trước tiên phát sinh. Nếu:

Năm trước tiên phát sinh:

Chi theo kế toán > giá thành theo thuế

Doanh thu theo kế toán < Doanh thu theo thuế

_Nói chung là tác động làm tăng thu nhập chịu thuế àsố thuế phải nộp cao hơn thưc tế phải nộpà TK 243: Tài sản thuế thu nhập hoãn lạià vì mình đã nộp thuế trước, sau này phân chênh lệch đó sẽ được khấu trừ… nên đó là TS của mình

TK 347: Thuế TN hoãn lại phải trả thì trái lại với 243.

2. Tầm giá thuế TN hoãn lại = (Phát sinh 347 – Hoàn nhập 347) -(Phát sinh 243 – Hoàn nhập 243)

3.Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận kế toán trước thuế – CP thuế TNDN hiện hành – CP thuế TN hoãn lại

 

Lưu ý:              Thu nhập tính thuế TNDN = Thu nhập chịu thuế – quỹ KT-PL&PTCN (nếu với)

Quỹ KT-PL thuế GTGT ko được khấu trừ. Quỹ KHCN được tách thuế à được khấu trừ thuế GTGT.

Bài tập:

Doanh nghiệp A kinh doanh nhà cung cấp, ko với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, quyền thuê đất. Trong năm N với những số liệu như sau (đơn vị: triệu đồng):

–          Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập DN là 422. Trong đó với cổ tức được chia là 50

–          Cuối năm N với một hợp đồng cung ứng DV chưa hoàn thành như đã xuất hoá đơn (Kế toán chưa ghi doanh thu), giá chưa thuế GTGT trên hoá đơn này là 30. Giá thành kế hoạch của khối lượng DV này là 21.

–          Tầm giá ko với đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định là 9

–          Mức khấu hao của một TSCĐ ko với chứng từ hợp thức là 11

–          Thuế TNDN đã tạm nộp hàng quý trong năm N là 30

–          Thuế suất thuế TNDN là 25%

Biết rằng:

Trong kỳ ko với chuyển nhượng bất động sản.

DN ko trích quỹ khoa học và phát triển kỹ thuật

DN ko thuộc diện thừa hưởng những ưu đãi thuế TNDN

Yêu cầu:

1.a.Xác định Thu nhập tính thuế. Thuế TNDN hiện hành phải nộp.

– Thu nhập tính thuế TNDN hiện hành = 422 – 50+ 30 -21+9+11 = 401

-Thuế TNDN hiện hành phải nộp = 401*25% = 100.25

b. Định khoản xử lý chênh lệch giữ số tạm nộp và phải nộp.

Nợ 8211          70.25

Mang 3334           70.25

2.CP thuế TNDN hoãn lại:

Chênh lệch vĩnh viễn là bao nhiêu, Chênh lệch tạm thời được khấu trừ, chênh lệch chịu thuế? Tài sản thuế TN hoãn lại (243)? Thuế TN hoãn lại phải trả?

-Chênh lệch vĩnh viễn: 9, 11

-Chênh lệch tạm thời được khấu trừ: 30 à Tài sản thuế TN hoãn lại (243) = 7.5

*Nợ 243          7.5

Mang 8212           7.5

-Chênh lệch tạm thời chịu thuế: 21  àThuế TN hoãn lại phải trả (347) = 5.25

*Nợ 8212            5.25

Mang 347              5.25

3.6/5 - (8 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 10:18:20.

Bình luận