Giải pháp đối với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực thụ hưởng chính sách của các doanh nghiệp Hải Phòng

Cải cách hành chính mà trước hết là thủ tục hành chính là một trong 3 nhiệm vụ sở hữu tính đột phá trong phát triển của Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 mà trước hết thành phường cần nghiêm túc thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Rate this post

Bình luận