Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành kế toán khác

1.Đầu tư tài chính ngắn hạn
– Chưa mở sổ theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán.
– Ko tiến hành trích lập dự phòng khuyến mãi đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
– Ko hạch toán lãi lỗ kinh doanh chứng khoán hoặc hạch toán lúc chưa mang đầy đủ hóa đơn chứng từ.
– Đầu tư ngắn hạn khác ko mang tính chất đầu tư mà là những khoản phải thu khác (thu tiền chi phân phối sai chế độ cho cán bộ người lao động viên).
– Cuối kì ko giám định lại dự phòng để hoàn nhập dự phòng hoặc trích thêm.
– Ko mang chứng cớ chứng từ hợp thức chứng minh cho khoản đầu tư.
– Ko mang xác nhận của đối tượng nhận đầu tư về khoản đầu tư của Doanh nghiệp.

2. Phải thu khác
– Ko theo dõi chi tiết những khoản phải thu khác.
– Chưa tiến hành đối chiếu những khoản phải thu thất thường, tài sản thiếu chờ xử lý ko mang biên bản kiểm kê, ko xác định được nguyên nhân thiếu để quy trách nhiệm.
– Hạch toán vào TK 1388 một số khoản ko đúng bản tính.
– Ko phân loại những khoản phải thu khác ngắn hạn và dài hạn theo quy định.

3. Tạm ứng
– Chưa đối chiếu tạm ứng với những đối tượng.
– Chưa theo dõi chi tiết từng đối tượng tạm ứng.
– Chênh lệch số kế toán và biên bản đối chiếu tạm ứng.
– Chữ kí trên biên bản đối chiếu tạm ứng khác chữ kí trên biên bản chấm công, bản trả tiền lương.
– Tạm ứng cho đối tượng ngoài doanh nghiệp.
– Chưa xây dựng quy chế tạm ứng, quy chế quản lý tạm ứng chưa chặt chẽ: trả tiền hoàn tạm ứng chậm, tạm ứng quá nhiều…
– Giấy đề nghị trả tiền tạm ứng ko ghi rõ thời hạn hoàn ứng, số tiền, lý do sử dụng, ko mang chữ kí của kế toán trưởng.
– Số dư tạm ứng cuối năm to. Khoản tạm ứng quá thời hạn trả tiền lâu ngày chưa được sử lý.
– Công nợ tạm ứng cho cán bộ người lao động viên đã chuyển công việc vẫn chưa được thu hồi.
– Sử dụng tạm ứng ko đúng mục đích.

4. Hàng gửi bán
– Hàng gửi bán chưa được chấp nhận trả tiền nhưng đã hạch toán tăng doanh thu.
– Chưa hạch toán hàng gửi bán bị trả lại.
5. Cầm cố, kí quỹ, kí cược
– Chưa mang hóa đơn chứng từ, hợp đồng, cam kết hợp thức.
– Nội dung những khoản kí quỹ, kí cược lấp lửng.
– Chưa mang đối chiếu xác nhận số dư với bên nhận kí quỹ, kí cược ngày khóa sổ kế toán cuối năm.
– Hạch toán sai khoản cầm cố, kí quỹ, kí cược vào tài khoản phải thu khác 138.
– Ko theo dõi chi tiết từng loại.

6. Tài sản khăng khăng thuê tài chính
– Ko mở sổ theo dõi TSCĐ thuê tài chính
– Thiếu hợp đồng thuê.
– Phân loại nhầm TSCĐ thuê tài chính và TSCĐ thuê hoạt động.
– Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, hạch toán khấu hao TSCĐ thuê tài chính ko đúng theo hợp đồng thuê.
– Ko theo dõi hoặc phân bổ tiền lãi thuê vào mức giá những kì ko theo tiêu tức hợp lí. Hạch toán lãi vay TSCĐ thuê tài chính vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính.
7. Góp vốn liên doanh
– Ko mang hồ sơ, hợp đồng góp vốn.
– Ko mang đối chiếu số dư với đơn vị nhận vốn góp liên doanh.
– Góp vốn ko theo hợp đồng liên doanh.
– Góp vốn liên doanh bằng tài sản nhưng ko mang biên bản bàn giao nhận tài sản, giám định lại tài sản.
– Lúc tham gia góp vốn liên doanh ko nghiên cứu, giám định tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của đối tác, dẫn tới doanh nghiệp liên doanh bị lỗ, đơn vị góp vốn sẽ bị chia lỗ tương ứng với tỷ lệ góp vốn.

8. Phải thu nội bộ
– Ko mang biên bản đối chiếu công nợ với đối tượng nợ tại thời khắc cuối năm. Số liệu trên sổ kế toán ko khớp với số liệu trên biên bản đối chiếu với công nợ nội bộ.
– Ko theo dõi chi tiết từng đối tượng mang quan hệ trả tiền với đơn vị.
– Hạch toán phải thu nội bộ lúc ko mang đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp thức.
– Hạch toán phải thu nội bộ ko đúng kì.
– Bù trừ công nợ phải thu, phải trả nội bộ ko đúng đối tượng hoặc cùng đối tượng nhưng ko bù trừ lúc lập bảng cân đối.
– Hạch toán phải thu nội bộ với những đơn vị hạch toán độc lập, ko mang tính chất thu chi hộ.
– Bù trừ công nợ với bên thứ ba ko mang biên bản.
– Hạch toán phải thu nội bộ với những đơn vị hạch toán độc lập.

9. Mức giá SXKD dở dang
– Hạch toán vào mức giá một số khoản ko thích hợp nội dung, tính chất.
– Phương pháp giám định sản phẩm dở dang ko nhất quán giữa những kì kế toán.
– Ko mang biên bản kiểm kê khối lượng XDCB dở dang cuối kì.
– Ko hạch toán đầy đủ những khoản mức giá phát sinh hoặc hạch toán 1 số khoản vượt mức quy định.
– Hạch toán vào mức giá ko mang đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp thức.
– Hạch toán mức giá ko đúng kì.
– Sản phẩm đã hoàn thành nhưng ko cần kết chuyển.

10. Mức giá trả trước, mức giá chờ kết chuyển
– Phân bổ mức giá trả trước chưa hợp lí và ko nhất quán.
– Chưa mang chính sách phân bổ mức giá trả trước.
– Chưa mở sổ theo dõi từng loại mức giá thực tế phát sinh, nội dung từng loại mức giá chưa rõ ràng, cụ thể.
– Đưa mức giá bán hàng và mức giá quản lý doanh nghiệp vào mức giá chờ kết chuyển mà ko phân bổ vào mức giá để xác định kết quả kinh doanh thích hợp theo quy định, TK 142 còn số dư.
– Phân loại mức giá trả trước ngắn hạn và mức giá trả trước dài hạn chưa thích hợp.
– Mức giá liên quan tới nhiều kì nhưng ko phân bổ hoặc phân bổ theo tiêu thức ko thích hợp, nhất quán.
– Gác lại mức giá ko theo tiêu thức nhất định.

11. Đầu tư dài hạn
– Chưa tiến hành giám định lại số chứng khoán tại ngày kết thúc năm tài chính, khóa sổ và lập báo cáo.
– Chưa mở sổ theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán đầu tư.
– Chưa lập dự phòng cho những khoản chứng khoán khuyến mãi tại thời khắc kết thúc năm tài chính. Lập dự phòng ko mang hạ tầng.
– Ko mang hạ tầng chứng minh cho khoản đầu tư.
– Số liệu trên sổ kế toán và bảng cân đối ko khớp nhau.
– Ko mang xác nhận của bên nhận đầu tư về khoản đầu tư.

12. Chi sự nghiệp
– Số liệu trên sổ sách kế toán ko khớp với số liệu trên Bảng cân đối.
– Chi sự nghiệp ko được hạch toán vào TK 161 mà hạch toán giảm nguồn kinh phí sự nghiệp.
– Ghi giảm chi sự nghiệp mà ko mang biên bản nghiệm thu quyết toán của cơ quan chủ quản.
– Cuối niên độ kế toán ko chuyển chi sự nghiệp năm nay sang chi sự nghiệp năm trước.
– TSCĐ được hình thành từ nguồn kinh phí sự nghiệp ko được hạch toán tăng chi sự nghiệp, khấu hao TSCĐ được hình thành từ nguồn kinh phí sự nghiệp ko được hạch toán giảm chi sự nghiệp mà hạch toán vào mức giá hoặc hạch toán nhưng ko đúng, ko đủ.

13. Nhận kí quỹ, kí cược của khách hàng
– Ko theo dõi chi tiết từng khoản tiền nhận kí quỹ, kí cược của từng đối tượng khách hàng.
– Những khoản nhận kí quỹ, kí cược ngắn hạn, dài hạn ko được phân loại thích hợp.
– Ko theo dõi ở những TK ngoài bảng cân đối kế toán những trường hợp nhận kí quỹ, kí cược dài hạn bằng hiện vật.
– Ko mang chứng từ hợp thức, đầy đủ lúc nhận và hoàn trả những khoản kí quỹ, kĩ cược cho khách hàng.
– Số liệu trên sổ sách, chứng từ, thư xác nhận ko khớp nhau.
– Những khoản tiền phạt vi phạm kí quỹ, kí cược chưa được xử lí.
– Ko thực hiện giám định và hạch toán chênh lệch tỉ giá những nghiệp vụ, khoản phát sinh mang gốc ngoại tệ.

14. Những quỹ 414,415,431, 451
– Quỹ hình thành từ những nguồn ko thích hợp theo chế độ quy định.
– Chưa hạch toán tăng, giảm những quỹ kịp thời và thích hợp với quyết định tăng giảm quỹ và chứng từ thu cung cấp tiền hoặc hạch toán tăng giảm quỹ lúc ko mang quyết định của Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, ko mang chứng từ hợp thức, hợp pháp. Quyết định cấp quỹ ko hợp lí.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 01:42:24.

Bình luận