Phân loại nguồn lực tài chính

NLTC cho phát triển KT-XH rất phổ quát, mang thể tới từ nhiều chủ thể, nhiều nguồn với qui mô và phạm vi khác nhau như từ những tư nhân, những doanh nghiệp, những tổ chức chính trị – xã hội…Tùy mục đích phân tích mà mang thể phân loại những NLTC thành những loại khác nhau.

– Phân loại theo nguồn huy động:

+ NLTC từ Ngân sách Nhà nước (NSNN): NSNN cho xây dựng NTM là những khoản chi của NSNN cho đầu tư xây dựng NTM. Tài chính NSNN đảm bảo phân phối nguồn lực tài chính để xây dựng những hạng mục mang tính “xương sống” của NTM. Trong chương trình XDNTM, NSNN tương trợ trực tiếp, bao gồm cả trái phiếu Chính phủ và NLTC từ thực hiện lồng ghép những NLTC của những CTMTQG; những chương trình, dự án tương trợ mang mục tiêu trên khu vực nông thôn.

+ NLTC từ tín dụng bao gồm từ tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và nguồn vay thương nghiệp. Huy động vốn thông qua kênh tín dụng, những chủ thể luôn cân nhắc giữa tỷ suất sinh lời từ sử dụng vốn vay với tầm giá vốn vay. Đầu tư vào ngành nghề nông nghiệp, nông thôn mức độ rủi ro cao, tỷ suất sinh lời thấp hơn với ngành nghề công nghiệp và nhà sản xuất, do đó, để thu hút nguồn tín dụng đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn cần yếu sự can thiệp tương trợ từ phía Nhà nước thông qua chính sách chính sách ưu đãi đối với người đi vay và những tổ chức tín dụng.

+ NLTC từ những doanh nghiệp (DN) là tài chính của những DN đầu tư trực tiếp xây dựng những dự án NTM mang khả năng thu hồi vốn theo hình thức riêng lẻ hoặc liên doanh, liên kết thông qua những hình thức BOT, BT,… Ngoài ra những doanh nghiệp còn mang thể tương trợ đóng góp cho xây dựng những dự án cụ thể cho XDNTM của địa phương. Đây là tài chính rất quan yếu, đặc thù đối với giai đoạn phát triển NN, NT hiện nay. Huy động hiệu quả tài chính này sẽ mang tác động to to tới dịch chuyển CCKT, tăng trưởng, phát triển kinh tế, mặt khác sẽ mang điều kiện tiếp cận và nhận chuyển giao trình độ quản lý và khoa học kỹ thuật vào ngành nghề NN, NT.

+ NLTC từ cùng đồng dân cư gồm những khoản “đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân ở những địa phương cho từng dự án cụ thể và những khoản viện trợ ko hoàn lại của những tổ chức, tư nhân trong và ngoài nước”[71].

– Phân loại theo xuất xứ NLTC

+ NLTC trong nước bao gồm nguồn lực từ khu vực nhà nước và nguồn lực từ khu vực tư nhân. NLTC từ khu vực nhà nước gồm: tài chính đầu tư từ NSNN, NLTC từ những DN nhà nước, NLTC từ những tổ chức tín dụng trung gian của nhà nước. NLTC từ khu vực tư nhân gồm: nguồn lực từ những DN tư nhân, NLTC của những TCTD từ khu vực tư nhân, tài chính tiết kiệm của những hộ gia đình, tư nhân.

+ NLTC từ nước ngoài gồm: tài chính tương trợ phát triển chính thức (ODA), tài chính đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tài chính từ những tổ chức phi Chính phủ (NGO), tài chính từ tư nhân người nước ngoài…

– Phân loại theo thời kì huy động

+ NLTC ngắn hạn: đây là những NLTC huy động, sử dụng trong một thời kì ngắn (dưới 1 năm). Đặc điểm của NLTC ngắn hạn thường ít rủi ro, tầm giá huy động thấp nhằm phục vụ cho những mục đích đầu tư ngắn hạn, quay vòng vốn nhanh.

+ NLTC trung và dài hạn: là NLTC huy động, sử dụng mang thời kì trên 1 năm. Đặc điểm của NLTC này là thời kì sử dụng dài ngày, chịu rủi ro to hơn, tầm giá huy động cao hơn và thường được sử dụng cho những dự án trung – dài hạn, cần thời kì hoàn vốn dài hoặc hoàn vốn từng phần.

Rate this post

Bình luận