Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính là một tập hợp những khái niệm, phương pháp và những dụng cụ cho phép thu thập và xử lý những thông tin kế toán và những thông tin khác về quản lý nhằm thẩm định tình hình tài chính của một doanh nghiệp, thẩm định rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra những quyết định tài chính, quyết định quản lý thích hợp.

Mối quan tâm hàng đầu của những nhà phân tích tài chính là thẩm định rủi ro vỡ nợ tác động tới những doanh nghiệp mà biểu hiện của nó là khả năng trả tiền, thẩm định khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Trên cơ sở vật chất đó, những nhà phân tích tài chính tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những dự đoán về kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp trong tương lai. Nói cách khác, phân tích tài chính là cơ sở vật chất để dự đoán tài chính – một trong những hướng dự đoán doanh nghiệp. Phân tích tài chính mang thể được ứng dụng theo nhiều hướng khác nhau : với mục đích tác nghiệp (chuẩn bị những quyết định nội bộ), với mục đích nghiên cứu, thông tin hoặc theo vị trí của nhà phân tích( trong doanh nghiệp hoặc ngoài doanh nghiệp )

Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp hay cụ thể hoá là việc phân tích những BCTC của doanh nghiệp là quá trình rà soát, đối chiếu, so sánh những số liệu, tài liệu về tình hình tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích thẩm định tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai. Con số tài chính là những báo cáo tổng thống nhất về tình hình tài sản, vốn và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Con số tài chính rất hữu ích đối việc quản trị doanh nghiệp, đồng thời là nguồn thông tin tài chính chủ yếu đối với những người bên ngoài doanh nghiệp. Do đó, phân tích BCTC là mối quan tâm của nhiều nhóm người khác nhau như nhà quản lý doanh nghiệp, những nhà đầu tư, những cổ đông, những chủ nợ, những khách hàng, những nhà cho vay tín dụng, những cơ quan chính phủ, người lao động… Mỗi nhóm người này mang những nhu cầu thông tin khác nhau.

Phân tích tài chính mang vai trò đặc thù quan yếu trong công việc quản lý tài chính doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường mang sự quản lý của Nhà nước, những doanh nghiệp thuộc những loại hình sở hữu khác nhau đều đồng đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, ngành kinh doanh. Do vậy sẽ mang nhiều đối tượng quan tâm tới tình hình tài chính của doanh nghiệp như : chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà sản xuất, khách hàng… kể cả những cơ quan Nhà nước và người làm thuê, mỗi đối tượng quan tâm tới tình hình tài chính của doanh nghiệp trên những góc độ khác nhau.

Đối với người quản lý doanh nghiệp mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ. Một doanh nghiệp bị lỗ liên tục sẽ bị cạn kiệt những nguồn lực và buộc phải đóng cửa. Mặt khác, nếu doanh nghiệp ko mang khả năng trả tiền nợ tới hạn cũng bị buộc phải ngừng hoạt động.

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà quản lý doanh nghiệp phải khắc phục ba vấn đề quan yếu sau đây :

Thứ nhất : Doanh nghiệp nên đầu tư vào đâu cho thích hợp với loại hình sản xuất kinh doanh lựa chọn. Đây chính là chiến lược đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.

Thứ hai : Tài chính tài trợ là nguồn nào?

Để đầu tư vào những tài sản, doanh nghiệp phải mang nguồn tài trợ, tức là phải mang tiền để đầu tư. Những nguồn tài trợ đối với một doanh nghiệp được phản ánh bên phải của bảng cân đối kế toán. Một doanh nghiệp mang thể phát hành cổ phiếu hoặc vay nợ dài hạn, ngắn hạn. Nợ ngắn hạn mang thời hạn dưới một năm còn nợ dài hạn mang thời hạn trên một năm. Vốn chủ sở hữu là khoản chênh lệch giữa trị giá của tổng tài sản và nợ của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra ở đây là doanh nghiệp sẽ huy động nguồn tài trợ với cơ cấu như thế nào cho thích hợp và mang lại lợi nhuận cao nhất. Liệu doanh nghiệp mang nên sử dụng toàn bộ vốn chủ sở hữu để đầu tư hay kết hợp với cả những hình thức đi vay và đi thuê? Điều này liên quan tới vấn đề cơ cấu vốn và giá bán vốn của doanh nghiệp.

Thứ ba : Nhà doanh nghiệp sẽ quản lý hoạt động tài chính hàng ngày như thế nào?

Đây là những quyết định tài chính ngắn hạn và chúng liên quan chặt chẽ tới vấn đề quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp. Hoạt động tài chính ngắn hạn gắn liền với những dòng tiền nhập quỹ và xuất quỹ. Nhà quản lý tài chính cần xử lý sự lệch pha của những dòng tiền.

Ba vấn đề trên ko phải là tất cả mọi khía cạnh về tài chính doanh nghiệp, nhưng đó là những vấn đề quan yếu nhất. Phân tích tài chính doanh nghiệp là cơ sở vật chất để đề ra cách thức khắc phục ba vấn đề đó.

Nhà quản lý tài chính phải chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tài chính và dựa trên cơ sở vật chất những nghiệp vụ tài chính thường ngày để đưa ra những quyết định vì lợi ích của cổ đông của doanh nghiệp. Những quyết định và hoạt động của nhà quản lý tài chính đều nhằm vào những mục tiêu tài chính của doanh nghiệp : đó là sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, tránh được sự căng thẳng về tài chính và vỡ nợ, mang khả năng khó khăn và chiếm được thị trường tối đa trên thương trường, tối thiểu hoá giá bán, tối đa hoá lợi nhuận và tăng trưởng thu nhập một cách vững chắc. Doanh nghiệp chỉ mang thể hoạt động tốt và mang lại sự giàu mang cho chủ sở hữu lúc những quyết định của nhà quản lý được đưa ra là đúng đắn. Muốn vậy, họ phải thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp, những nhà phân tích tài chính trong doanh nghiệp là những người mang nhiều lợi thế để thực hiện phân tích tài chính một cách tốt nhất.

Trên cơ sở vật chất phân tích tài chính mà nội dung chủ yếu là phân tích khả năng trả tiền, khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lãi, nhà quản lý tài chính mang thể dự đoán về kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp trong tương lai. Từ đó, họ mang thể định hướng cho giám đốc tài chính cũng như hội đồng quản trị trong những quyết định đầu tư, tài trợ, phân chia lợi tức cổ phần và lập kế hoạch dự đoán tài chính. Cuối cùng phân tích tài chính còn là dụng cụ để kiểm soát những hoạt động quản lý.

Đối với những nhà đầu tư, mối quan tâm hàng đầu của họ là thời kì hoàn vốn, mức sinh lãi và sự rủi ro. Vì vậy, họ cần những thông tin về khả năng tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của những doanh nghiệp.

Trong doanh nghiệp Cổ phần, những cổ đông là người đã bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp và họ mang thể phải gánh chịu rủi ro. Những rủi ro này liên quan tới việc ưu đãi cổ phiếu trên thị trường, dẫn tới nguy cơ vỡ nợ của doanh nghiệp. Chính vì vậy, quyết định của họ đưa ra luôn mang sự cân nhắc giữa mức độ rủi ro và doanh lợi đạt được. Vì thế, mối quan tâm hàng đầu của những cổ đông là khả năng tăng trưởng, tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá trị giá chủ sở hữu trong doanh nghiệp. Trước hết họ quan tâm tới ngành đầu tư và nguồn tài trợ. Trên cơ sở vật chất phân tích những thông tin về tình hình hoạt động, về kết quả kinh doanh hàng năm, những nhà đầu tư sẽ thẩm định được khả năng sinh lợi và triển vọng phát triển của doanh nghiệp; từ đó đưa ra những quyết định thích hợp. Những nhà đầu tư sẽ chỉ chấp thuận đầu tư vào một dự án nếu ít nhất mang một điều kiện là trị giá hiện tại ròng rã của nó dương. Lúc đó lượng tiền tài dự án tạo ra sẽ to hơn lượng tiền cần thiết để trả nợ và sản xuất một mức lãi suất yêu cầu cho nhà đầu tư. Số tiền vượt quá đó mang lại sự giàu mang cho những người sở hữu doanh nghiệp. Ngoài ra, chính sách phân phối cổ tức và cơ cấu nguồn tài trợ của doanh nghiệp cũng là vấn đề được những nhà đầu tư hết sức coi trọng vì nó trực tiếp tác động tới thu nhập của họ. Ta biết rằng thu nhập của cổ đông bao gồm phần cổ tức được chia hàng năm và phần trị giá tăng thêm của cổ phiếu trên thị trường. Một nguồn tài trợ với tỷ trọng nợ và vốn chủ sở hữu hợp lý sẽ tạo đòn bẩy tài chính tích cực vừa giúp doanh nghiệp tăng vốn đầu tư vừa làm tăng giá cổ phiếu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Hơn nữa những cổ đông chỉ chấp nhận đầu tư mở rộng quy mô doanh nghiệp lúc quyền lợi của họ ít nhất ko bị tác động. Bởi vậy, những yếu tố như tổng số lợi nhuận ròng rã trong kỳ mang thể tiêu dùng để trả lợi tức cổ phần, mức chia lãi trên một cổ phiếu năm trước, sự xếp hạng cổ phiếu trên thị trường và tính ổn định của thị giá cổ phiếu của doanh nghiệp cũng như hiệu quả của việc tái đầu tư luôn được những nhà đầu tư xem xét trước tiên lúc thực hiện phân tích tài chính.

Nếu phân tích tài chính được những nhà đầu tư và quản lý doanh nghiệp thực hiện nhằm mục đích thẩm định khả năng sinh lợi và tăng trưởng của doanh nghiệp thì phân tích tài chính lại được những nhà băng và những nhà sản xuất tín dụng thương nghiệp cho doanh nghiệp sử dụng nhằm đảm bảo khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Trong nội dung phân tích này, khả năng trả tiền của doanh nghiệp được xem xét trên hai khía cạnh là ngắn hạn và dài hạn. Nếu là những khoản cho vay ngắn hạn, người cho vay đặc thù quan tâm tới khả năng trả tiền nhanh của doanh nghiệp, tức là khả năng ứng phó của doanh nghiệp đối với những món nợ lúc tới hạn trả. Nếu là những khoản cho vay dài hạn, người cho vay phải tin chắc khả năng hoàn trả và khả năng sinh lời của doanh nghiệp mà việc hoàn trả vốn và lãi sẽ tuỳ thuộc vào khả năng sinh lời này.

Đối với những chủ nhà băng và những nhà cho vay tín dụng, mối quan tâm của họ chủ yếu hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy, họ chú ý đặc thù tới số lượng tiền và những tài sản khác mang thể chuyển nhanh thành tiền, từ đó so sánh với số nợ ngắn hạn để biết được khả năng trả tiền tức thời của doanh nghiệp. Ngoài ra, những chủ nhà băng và những nhà cho vay tín dụng cũng rất quan tâm tới số vốn của chủ sở hữu, bởi vì số vốn này là khoản bảo hiểm cho họ trong trường hợp doanh nghiệp bị rủi ro. Tương tự, kỹ thuật phân tích mang thể thay đổi theo thực chất và theo thời hạn của những khoản nợ, nhưng cho dù đó là cho vay dài hạn hay ngắn hạn thì người cho vay đều quan tâm tới cơ cấu tài chính biểu hiện mức độ mạo hiểm của doanh nghiệp đi vay.

Đối với những nhà cung ứng vật tư hàng hoá, nhà cung cấp cho doanh nghiệp, họ phải quyết định xem mang cho phép khách hàng sắp tới được sắm chịu hàng hay ko, họ cần phải biết được khả năng trả tiền của doanh nghiệp hiện tại và trong thời kì sắp tới.

Kế bên những nhà đầu tư, nhà quản lý và những chủ nợ của doanh nghiệp, người thừa hưởng lương trong doanh nghiệp cũng rất quan tâm tới những thông tin tài chính của doanh nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu bởi kết quả hoạt động của doanh nghiệp mang tác động trực tiếp tới tiền lương, khoản thu nhập chính của người lao động. Ngoài ra trong một số doanh nghiệp, người lao động được tham gia góp vốn sắm một lượng cổ phần nhất định. Tương tự, họ cũng là những người chủ doanh nghiệp nên mang quyền lợi và trách nhiệm gắn với doanh nghiệp.

Dựa vào những BCTC doanh nghiệp, những cơ quan quản lý của Nhà nước thực hiện phân tích tài chính để thẩm định, rà soát, kiểm soát những hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp mang tuân thủ theo đúng chính sách, chế độ và pháp luật quy định ko, tình hình hạch toán giá bán, giá thành, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và khách hàng…

Tóm lại, phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích những BCTC và những tiêu chí tài chính đặc trưng thông qua một hệ thống những phương pháp, dụng cụ và kỹ thuật phân tích, giúp người sử dụng thông tin từ những góc độ khác nhau, vừa thẩm định toàn diện, tổng hợp khái quát, lại vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp, tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để nhận diện, suy đoán, dự đoán và đưa ra quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu tư thích hợp.

Với ý nghĩa quan yếu tương tự, nhiệm vụ của việc phân tích tình hình tài chính là việc sản xuất những thông tin chuẩn xác về moị mặt tài chính của doanh nghiệp, bao gồm:

– Tìm hiểu tình hình tài chính của doanh nghiệp trên những mặt đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh, quản lý và phân phối vốn, tình hình tài chính

– Tìm hiểu hiệu quả sử dụng từng loại vốn trong quá trình kinh doanh và kết quả tài chính của hoạt động kinh doanh, tình hình trả tiền.

– Tính toán và xác định mức độ mang thể lượng hoá của những nhân tố tác động tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những giải pháp mang hiệu quả để khắc phục những yếu kém và khai thác triệt để những năng lực tiềm tàng của doanh nghiệp để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phân tích tài chính mang mục tiêu đưa ra những dự đoán tài chính tạo điều kiện cho việc ra quyết định về mặt tài chính và tạo điều kiện cho việc dự kiến kết quả tương lai của doanh nghiệp nên thông tin sử dụng để phân tích tài chính ko chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu những BCTC mà phải mở rộng sang những ngành :

– Những thông tin chung về kinh tế, thuế, tiền tệ.

– Những thông tin về ngành kinh doanh của doanh nghiệp.

Đây là những thông tin về tình hình kinh tế mang tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm. Sự suy thoái hoặc tăng trưởng của nền kinh tế mang tác động mạnh mẽ tới thời cơ kinh doanh, tới sự biến động của giá cả những yếu tố đầu vào và thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra, từ đó tác động tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Lúc những tác động diễn ra theo chiều hướng mang lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được mở rộng, lợi nhuận tăng và nhờ đó kết quả kinh doanh trong năm là khả quan. Tuy nhiên lúc những biến động của tình hình kinh tế là bất lợi, nó sẽ tác động xấu tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy để mang được sự thẩm định khách quan và chuẩn xác về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, chúng ta phải xem xét cả thông tin kinh tế bên ngoài mang liên quan.

Nội dung nghiên cứu trong phạm vi ngành kinh tế là việc đặt sự phát triển của doanh nghiệp trong mối liên hệ với những hoạt động chung của ngành kinh doanh.

Đặc điểm của ngành kinh doanh liên quan tới:

-Tính chất của những sản phẩm.

– Trật tự kỹ thuật vận dụng.

– Cơ cấu sản xuất : công nghiệp nặng hoặc công nghiệp nhẹ, những cơ cấu sản xuất này mang tác động tới khả năng sinh lời, vòng quay vốn dự trữ…

– Nhịp độ phát triển của những chu kỳ kinh tế.

Việc kết hợp những thông tin theo ngành kinh tế cùng với thông tin chung và những thông tin liên quan khác sẽ đem lại một dòng nhìn tổng quát và chuẩn xác nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thông tin theo ngành kinh tế đặc thù là hệ thống tiêu chí trung bình ngành là cơ sở vật chất tham chiếu để người phân tích mang thể thẩm định, kết luận chuẩn xác về tình hình tài chính doanh nghiệp.

Phân tích tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin mang khả năng làm rõ mục tiêu của dự đoán tài chính. Từ những thông tin nội bộ tới những thông tin bên ngoài, thông tin số lượng tới thông tin trị giá đều tạo điều kiện cho nhà phân tích mang thể đưa ra nhận xét, kết luận sát thực. Tuy nhiên, thông tin kế toán là nguồn thông tin đặc thù cần thiết. Nó được phản ánh đầy đủ trong những báo cáo kế toán của doanh nghiệp. Phân tích tài chính được thực hiện trên cơ sở vật chất những BCTC được hình thành thông qua việc xử lý những báo cáo kế toán.

Những BCTC gồm mang:

Bảng cân đối kế toán là một BCTC mô tả tình trạng tài chính của một doanh nghiệp tại một thời khắc nhất định nào đó. Đấy là một BCTC phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp tại một thời khắc nhất định, dưới hình thái tiền tệ theo trị giá tài sản và nguồn hình thành tài sản. Xét về thực chất, bảng cân đối kế toán là một bảng cân đối tổng hợp giữa tài sản với vốn chủ sở hữu và công nợ phải trả( tài chính).

Để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, tài liệu chủ yếu là bản cân đối kế toán.Thông qua nó cho phép ta nghiên cứu, thẩm định một cách tổng quát tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn và những triển vọng kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.

Bảng cân đối kế toán mang hai hình thức trình bày:

– Hình thức cân đối hai bên: Bên trái là phần tài sản, bên phải là phần tài chính.

– Hình thức cân đối hai phần liên tục: phần trên là phần tài sản, phần dưới là phần tài chính.

Mỗi phần đều mang số tổng cùng và số tổng cùng của hai phần xoành xoạch bằng nhau.

Tài sản = Tài chính

Hay Tài sản = Vốn chủ sở hữu+ Nợ phải trả

Về mặt pháp lý, phần tài sản thể hiện số tiềm lực mà doanh nghiệp mang quyền quản lý, sử dụng trong khoảng thời gian dài gắn với mục đích thu được những khoản lợi ích trong tương lai.

Về mặt kinh tế, những tiêu chí của phần tài sản cho phép thẩm định tổng quát về quy mô vốn, cơ cấu vốn, quan hệ giữa năng lực sản xuất và trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Về mặt pháp lý, phần tài chính thể hiện trách nhiệm pháp lý về mặt vật chất của doanh nghiệp đối với những đối tượng cấp vốn( Nhà nước, nhà băng, cổ đông, các đối tác liên doanh…). Hay nói cách khác thì những tiêu chí bên phần tài chính thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp về tổng số vốn đã đăng ký kinh doanh, về số tài sản hình thành và trách nhiệm phải trả tiền những khoản nợ( với người lao động, với nhà sản xuất, với Nhà nước…).

Về mặt kinh tế, phần tài chính thể hiện những nguồn hình thành tài sản hiện mang, căn cứ vào đó mang thể biết tỷ lệ, kết cấu của từng loại tài chính đồng thời phần tài chính cũng phản ánh được thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Tác dụng của phân tích bảng cân đối kế toán:

+ Cho biết một cách khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua những tiêu chí về tổng tài sản và tổng tài chính.

+ Thấy được sự biến động của những loại tài sản trong doanh nghiệp : tài sản lưu động, tài sản nhất thiết.

+ Khả năng trả tiền của doanh nghiệp qua những khoản phải thu và những khoản phải trả.

+ Cho biết cơ cấu vốn và phân bổ tài chính trong doanh nghiệp.

Một loại thông tin ko kém phần quan yếu được sử dụng trong phân tích tài chính là thông tin phản ánh trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh. Khác với bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cho biết sự dịch chuyển của vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nó cho phép dự trù khả năng hoạt động của doanh nghiẹp trong tương lai. Con số kết quả sản xuất kinh doanh đồng thời cũng tạo điều kiện cho nhà phân tích so sánh doanh thu và số tiền thực nhập quỹ lúc bán hàng hoá, nhà cung cấp với tổng giá bán phát sinh và số tiền thực xuất quỹ để vận hành doanh nghiệp. Trên cơ sở vật chất đó, mang thể xác định được kết quả sản xuất kinh doanh : lãi hay lỗ trong năm. Tương tự, báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh tình hình tài chính của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Nó sản xuất những thông tin tổng hợp về tình hình và kết quả sử dụng những tiềm năng về vốn, lao động, kỹ thuật và trình độ quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Biểu mẫu “Con số kết quả hoạt động kinh doanh” mang 3 phần:

+ Phần I: Lãi, lỗ.

+ Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

+ Phần III: Thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, được miễn giảm.

Con số kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được lập trên cơ sở vật chất những tài liệu:

+ Con số kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước.

+ Sổ kế toán trong kỳ của những tài khoản từ loại 5 tới loại 9.

+ Sổ kế toán những tài khoản 133 “Thuế GTGT được khấu trừ” và tài khoản 333 “Thuế GTGT phải nộp”.

Tác dụng của việc phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Con số kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh những tiêu chí về doanh thu, lợi nhuận và tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của doanh nghiệp. Do đó, phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng cho ta thẩm định khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp, biết được trong kỳ doanh nghiệp kinh doanh mang lãi hay bị lỗ, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vốn là bao nhiêu. Từ đó tính được tốc độ tăng trưởng của kỳ này so với kỳ trước và dự đoán tốc độ tăng trong tương lai.

Ngoài ra, qua việc phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, ta biết được doanh nghiệp mang nộp thuế đủ và đúng thời hạn ko. Nếu số thuế còn phải nộp to chứng tỏ tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là ko khả quan.

Tương tự, việc phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp ta mang những nhận định sâu sắc và đầy đủ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Con số lưu chuyển tiền tệ là một trong bốn BCTC đề nghị mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải lập để sản xuất cho người sử dụng thông tin của doanh nghiệp. Nếu bảng cân đối kế toán cho biết những nguồn lực của nả (tài sản) và nguồn gốc của những tài sản đó; và báo cáo kết quả kinh doanh cho biết thu nhập và giá bán phát sinh để tính được kết quả lãi, lỗ trong một kỳ kinh doanh, thì báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập để trả lời những vấn đề liên quan tới luồng tiền vào ra trong doanh nghiệp, tình hình thu chi ngắn hạn của doanh nghiệp. Những luồng vào ra của tiền và những khoản coi như tiền được tổng hợp thành ba nhóm : lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính và lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động thất thường.

Thuyết minh BCTC được lập nhằm sản xuất những thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh chưa mang trong hệ thống BCTC, đồng thời giảng giải thêm một số tiêu chí mà trong những BCTC chưa được trình bày nhằm tạo điều kiện cho người đọc và phân tích những tiêu chí trong BCTC mang một dòng nhìn cụ thể và chi tiết hơn về sự thay đổi những khoản mục trong bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh.

“Thuyết minh BCTC” được lập căn cứ vào những số liệu và những tài liệu sau:

+ Những sổ kế toán kỳ báo cáo.

+ Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo.

+ Con số kết quả hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo.

+ Thuyết minh BCTC kỳ trước, năm trước.

“ Thuyết minh BCTC” trình bày 7 tiêu chí nhằm cụ thể hoá những tiêu chí mà bảng cân đối kế toán ko thể nêu lên hết được bao gồm:

+ Mục tiêu 1: Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

+ Mục tiêu 2: Chính sách kế toán vận dụng tại doanh nghiệp.

Lúc lập hai tiêu chí này, phải quán triệt những nguyên tắc chung sau:

– Phần trình bày bằng lời văn phải ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu.

– Phần trình bày bằng số liệu phải thống nhất với số liệu trên cỏc báo cáo khác

– Những tiêu chí thuộc phần chế độ kế toán vận dụng tại doanh nghiệp phải thống nhất trong cả niên độ kế toán d?i với những báo cáo quý. Nếu mang sự thay đổi phải trình bày rõ ràng những lý do thay đổi.

– Trong những biểu số liệu, cột “số kế hoạch” thể hiện số liệu kế hoạch của kỳ báo cáo, cột” số thực tế kỳ trước” thể hiện số liệu của kỳ ngay trước kỳ báo cáo.

– Những tiêu chí thẩm định khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp chỉ sử dụng trong thuyết minh BCTC năm.

+ Mục tiêu 3: “Chi tiết một số tiêu chí trong BCTC” bao gồm:

Tình hình tăng giảm tài sản nhất thiết: phản ánh tổng số tăng giảm của tài sản nhất thiết hữu hình, tài sản nhất thiết thuê tài chính, tài sản nhất thiết vô hình theo từng nhóm tài sản trong kỳ báo cáo như nhà cửa, máy móc, thiết bị…cả về nguyên giá, trị giá hao mòn, trị giá còn lại và lý do tăng, giảm chủ yếu.

Số liệu để ghi vào tiêu chí này được lấy từ những tài khoản 211, 212, 213, 214 trong sổ dòng.

+ Mục tiêu 4: “Giảng giải và thuyết minh một số tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh”.

+ Mục tiêu 5: “Phương pháp lập một số tiêu chí thẩm định khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ” bao gồm:

+ Mục tiêu 6: “ Tìm hiểu tổng quát những tiêu chí”. Đây là phần doanh nghiệp tự thẩm định khái quát tình hình thực hiện những tiêu chí trong kỳ báo cáo của mình cùng những trở ngại, thuận lợi mà doanh nghiệp gặp phải trong kỳ báo cáo.

+ Mục tiêu 7: “ Những kiến nghị”

Doanh nghiệp đề xuất những kiến nghị với những cơ quan sở quan về những vấn đề liên quan tới chế độ, chính sách…trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tác dụng của việc phân tích” Thuyết minh BCTC”

Phân tích thuyết minh BCTC sẽ sản xuất bổ sung những thông tin chi tiết, cụ thể hơn về một số tình hình liên quan tới hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Cụ thể:

+ Phân tích tiêu chí “Giá bán sản xuất kinh doanh theo yếu tố” sẽ cho ta biết tình hình biến động của giá bán trong kỳ theo từng yếu tố giá bán: nguyên vật liệu, nhân lực, khấu hao.

+ Phân tích tiêu chí: “Tình hình tăng giảm tài sản nhất thiết” sẽ cho ta biết được tình hình biến động của tài sản nhất thiết trong kỳ theo từng loại. Qua đó, thẩm định được tình hình đầu tư, trang bị tài sản nhất thiết của doanh nghiệp và xây dựng được kế hoạch đầu tư.

+ Phân tích tiêu chí: “Tình hình thu nhập của người lao động viên” sẽ giúp ta mang những thẩm định chuẩn xác hơn về sự phát triển của doanh nghiệp bởi vì ko thể nói một doanh nghiệp kinh doanh mang hiệu quả nếu thu nhập của người lao đông mang xu hướng giảm theo thời kì và thấp so với mặt bằng chung được. Thu nhập của người lao động viên phải gắn liền với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Phân tích tiêu chí: “Tình hình tăng giảm tài chính chủ sở hữu” để thấy được tình hình biến động của tổng số tài chính chủ sở hữu cũng như từng loại tài chính chủ sở hữu của doanh nghiệp. Qua đó, thẩm định được tính hợp lý của việc hình thành và sử dụng từng tài chính chủ sở hữu.

+ Phân tích “Tình hình tăng giảm những khoản đầu tư vào những đơn vị khác” để nắm được tình hình đầu tư và hiệu quả đầu tư vào những đơn vị khác.

+ Phân tích tiêu chí “Những khoản phải thu và nợ phải trả” sẽ nắm được tình hình trả tiền những khoản phải thu và những khoản nợ phải trả trong kỳ của doanh nghiệp.

Tình hình trả tiền những khoản phải thu và những khoản phải trả là một trong những tiêu chí phản ánh khá sát thực chất lượng hoạt động tài chính. Nếu hoạt động tài chính tốt, lành mạnh doanh nghiệp sẽ trả tiền kịp thời những khoản nợ phải trả cũng như thu kịp thời những khoản nợ phải thu, tránh được tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau cũng như tình trạng công nợ dây dưa kéo dài, tình trạng tranh chấp, mất khả năng trả tiền.

+ Phân tích những tiêu chí về tỷ suất lợi nhuận sẽ phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những tỷ suất lợi nhuận càng to so với trước thì chứng tỏ hiệu quả kinh doanh càng tăng.

Rate this post

Originally posted 2019-01-08 01:32:15.

Bình luận