Tài khoản 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh số tiền hoặc trị giá tài sản mà doanh nghiệp đem đi ký quỹ, ký cược dài hạn tại những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác với thời hạn trên một năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

Ký quỹ là việc doanh nghiệp gửi một khoản tiền hoặc kim loại quý, đá quý hay những giấy tờ với trị giá vào tài khoản phong toả tại nhà băng để đảm bảo việc thực hiện bảo lãnh cho doanh nghiệp.

Ký cược là việc doanh nghiệp đithuê tài sản ủy quyền bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim loại quý, đá quý hoặc những vật với trị giá cao khác nhằm mục đích ràng buộc và tăng trách nhiệm của người đi thuê tài sản phải quản lý, sử dụng tốt tài sản đi thuê và hoàn trả tài sản theo đúng thời kì quy định. Tiền đặt cược do bên với tài sản cho thuê quy định với thể bằng hoặc cao hơn trị giá tài sản cho thuê.

Những khoản tiền, tài sản đem đi ký quỹ, ký cược dài hạn phải được theo dõi chặt chẽ và kịp thời thu hồi lúc hết thời hạn ký quỹ, ký cược.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 244 – KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN

Bên Nợ:

Số tiền hoặc trị giá tài sản đem đi ký quỹ, ký cược dài hạn.

Bên Với:

– Khoản khấu trừ (Phạt) vào tiền ký quỹ, ký cược dài hạn tính vào giá thành khác;
– Số tiền hoặc trị giá tài sản ký quỹ, ký cược dài hạn giảm do rút về.

Số dư bên Nợ:

Số tiền hoặc trị giá tài sản đang ký quỹ, ký cược dài hạn.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Lúc chuyển tiền, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý để ký quỹ, ký cược dài hạn, ghi:

Nợ TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn (Chi tiết theo từng khoản)
Với TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112, 1113)
Với TK 112 – Tiền gửi Nhà băng.(1121, 1122, 1123).

Trường hợp chuyển tiền là ngoại tệ thì đồng thời ghi Với TK 007- “Ngoại tệ những loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán)

2. Lúc nhận lại số tiền hoặc trị giá tài sản ký quỹ, ký cược dài hạn, ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112, 1113)
Nợ TK 112 – Tiền gửi Nhà băng (1121, 1122, 1123)
Với TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn.

– Trường hợp nhận lại tiền là ngoại tệ thì đồng thời ghi Nợ TK 007- “Ngoại tệ những loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán).

3. Trường hợp doanh nghiệp bị phạt, khấu trừ vào tiền ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ TK 811 – Giá bán khác
Với TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 12:23:15.

Bình luận