Chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh cấp quốc gia

Theo OECD chỉ số thẩm định TTX cấp quốc gia dựa trên khung TTX bao gồm 4 nhóm [29]: (i) Nhóm chỉ số hiệu suất đa yếu tố; (ii) Nhóm chỉ số nền tảng tài sản tự nhiên;

Nhóm chỉ số chất lượng môi trường sống; và (iv) Nhóm chỉ số phản hồi chính sách và những thời cơ kinh tế. Cấu trúc bộ chỉ số TTX quốc gia OECD bao gồm những nhóm chỉ số và những nội dung thẩm định trong Bảng 1:

Rate this post

Bình luận