Nội dung và nguyên tắc chung lập Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một bảng tổng hợp – cân đối tổng quát phản ánh tổng hợp tình hình về vốn kinh doanh của doanh nghiệp trên hai mặt tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời khắc nhất định. Thời khắc qui định là ngày cuối cùng của kỳ kế toán. Bảng cân đối kế toán là một tài liệu rất quan yếu giúp giám định tổng quát về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh, trình độ sử dụng vốn và triển vọng kinh tế của doanh nghiệp.

 Thực chất Bảng cân đối kế toán chính là bảng cân đối tổng quát thể hiện trên phương trình kế toán cơ bản: cân đối giữa tổng tài sản và tổng vốn đầu tư của một doanh nghiệp.

Về phía tài sản, những khoản mục tài sản được sắp xếp theo mức độ thanh hoạt giảm dần, mang tức là những tài sản nào mang mức thanh hoạt cao nhất sẽ sắp xếp trước. Tương tự, phải sắp xếp tài sản ngắn hạn trước rồi tới tài sản dài hạn sau. Trong tài sản ngắn hạn, khoản mục trước nhất sẽ là tiền mặt, rồi tới tiền gửi nhà băng v.v.

 Về phương diện kinh tế, số liệu bên phần tài sản của Bảng cân đối kế toán thể hiện qui mô và kết cấu những loại tài sản của doanh nghiệp hiện mang vào thời khắc lập báo cáo. Nó thể hiện tiềm lực kinh tế của doanh nghiệp.

 Về phía vốn đầu tư, những khoản mục vốn đầu tư sẽ được sắp xếp theo thứ tự mức độ trách nhiệm phải trả tiền của doanh nghiệp giảm dần hay thứ tự ưu tiên trả tiền. Tương tự, những khoản nợ phải trả xếp trước, sau đó mới tới vốn chủ sở hữu. Trong những khoản nợ phải trả, những khoản vay, nợ ngắn hạn xếp trước, vay, nợ dài hạn xếp sau v.v.

Về phương diện kinh tế, số liệu bên phần vốn đầu tư thể hiện những nguồn mà doanh nghiệp đang sử dụng trong kỳ kinh doanh, qui mô và kết cấu của từng nguồn. Nó cho biết tình hình nguồn tài trợ của doanh nghiệp, cơ cấu tài trợ cũng như mức độ phụ thuộc tài chính của doanh nghiệp vào vốn đầu tư bên ngoài. Nói cách khác, phía vốn đầu tư trong Bảng cân đối kế toán thể hiện tình hình huy động vốn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào và mức độ tự chủ về tài chính của doanh nghiệp ra sao.

Về phương diện pháp lý, số liệu về vốn đầu tư còn thể hiện trách nhiệm về mặt pháp lý của doanh nghiệp đối với Nhà nước, đối với nhà băng, với khách hàng và cán bộ người lao động viên của doanh nghiệp về tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng.

Nói tóm lại, số liệu bên vốn đầu tư của Bảng cân đối kế toán cho chúng ta thông tin về tình hình huy động vốn của doanh nghiệp và số liệu bên tài sản cho chúng ta thông tin về sử dụng  vốn như thế nào trong doanh nghiệp.

Kết cấu của Bảng cân đối kế toán mang thể thiết kế theo hai cách: theo chiều ngang và theo chiều dọc.

Theo chiều dọc, tài sản được sắp xếp trước rồi tới vốn đầu tư, theo chiều ngang thì tài sản xếp bên trái, vốn đầu tư xếp bên phải

Đối với Bảng cân đối kế toán cũng như đối với tất cả mọi bảng tổng hợp – cân đối đều phải trình bày 4 nội dung yêu cầu trên đầu bảng như sau:

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 10:40:19.

Bình luận