Bảo hiểm xã hội tự nguyện có những chế độ nào?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm những chế độ sau:

– Hưu trí

– Tử tuất

Rate this post

Bình luận