Các giả thuyết và mô hình nghiên cứu đề xuất

Từ kết quả nghiên cứu định tính nêu trên. Những giả thuyết đề xuất (proposition – P) và mô phỏng nghiên cứu đề xuất được tổng hợp lại như sau:

Bảng 3.12: Những giả thuyết đề xuất

Rate this post

Bình luận