Kết quả đo lường tại xi măng Hoàng Thạch

Qua dữ liệu và hình vẽ so sánh giữa chỉ số thực hiện của Hoàng Thạch và định mức VICEM ta thấy rằng gần như những chỉ số đều nằm trong định mức cho phép của VICEM (Bảng 5.1 và Hình 5.1). Chỉ số 2 chỉ số Dầu DO tiêu dùng chung cho SXXM và xăng cho thời kỳ SXXM vượt định mức VICEM.

Khía cạnh môi trường tự nhiên

 Những chỉ số trong khía cạnh môi trường tự nhiên được chỉ ra trong Bảng 5.2:

Đối với những chỉ số về khí thải CO, NO2, SO2, TSP (lượng bụi) và tiếng ồn được quan trắc theo khu vực bao gồm:

Kết quả quan trắc những chỉ số khí thải, bụi, tiếng ồn tại 3 khu vực trên:

Quy định về nồng độ những chất thải và bụi trong ko khí thuộc khu vực xung quanh tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng ko khí xung quanh [116]. Tương tự, theo QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ những chất thải và nồng độ bụi khu vực xung quanh nhà máy xi măng Hoàng Thạch đều đạt mức cho phép (bên trong định mức).

Đối với khu vực làm việc, giới hạn chác chất thải và bụi lại tuân theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động [117]. Giới hạn về nồng độ bụi TSP quy định trong mục VIII, giới hạn về nồng độ những chất quy định trong mục XXI. Theo đó, nồng đội khí thải và bụi bên trong nhà máy Hoàng Thạch đều nằm trong định mức cho phép.

 Đối với khu vực khai thác mỏ thì cả Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường đều quy định định mức. Tuy nhiên, định mức của Bộ Tài nguyên và Môi trường là nghiêm nhặt hơn thể hiện qua những trị giá định mức về những chất thải và bụi trong ko khí thấp hơn. So với định mức của Bộ TNMT, nồng độ những chất thải và bụi khu vực khai thác mỏ đều trong giới hạn định mức cho phép.

Chỉ số về ô nhiễm tiếng ồn (I15) chỉ ra ở Bảng 5.6:

Trị giá tiếng ồn đo tại những vị trí trực tiếp sản xuất, độ ồn đo được đều khá cao,  và hầu hết những trị giá đo được tại gần như những vị trí đều nằm trên trị giá cho phép theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT. Tuy nhiên, tiếng ồn tại những vị trí: Phân xưởng nghiền Clinker, Phân xưởng nghiền than, Phân xưởng nghiền liệu, Lò nung, Máy nghiền đá vôi, Trạm khí nén, Trạm nén khí xưởng đóng bao to hơn 85 dBA.

Nhận xét về tiếng ồn khu vực khai thác mỏ của Đơn vị

 Trị giá tiếng ồn đo tại những vị trí khai thác mỏ của Đơn vị đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT

Rate this post

Bình luận