Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con

Tài khoản này sử dụng để phản ánh trị giá hiện mang và tình hình biến động tăng, giảm đầu tư vốn trực tiếp vào đơn vị con. Tổ chức con là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của doanh nghiệp khác (gọi là đơn vị mẹ). Khoản đầu tư vào đơn vị con bao gồm:

1. Đầu tư cổ phiếu: Cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận những quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị mẹ trong đơn vị con. Cổ phiếu mang thể gồm cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Tổ chức mẹ là chủ sở hữu cổ phiếu phổ thông tại đơn vị con mang quyền tham gia Đại hội cổ đông, mang thể ứng cử và bầu vào Hội đồng quản trị, mang quyền biểu quyết những vấn đề quan yếu về sửa đổi, bổ sung điều lệ, phương án kinh doanh, phân chia lợi nhuận theo qui định trong điều lệ hoạt động của doanh nghiệp.

Tổ chức mẹ là chủ sở hữu cổ phiếu thừa hưởng cổ tức trên kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị con, nhưng đồng thời chủ sở hữu cổ phiếu cũng chịu rủi ro lúc đơn vị con thua lỗ, giải thể (hoặc vỡ nợ) theo điều lệ của doanh nghiệp và Luật Vỡ nợ doanh nghiệp.

2. Khoản đầu tư vốn dưới hình thức góp vốn bằng tiền, tài sản khác vào đơn vị con hoạt động theo loại hình đơn vị Nhà nước, đơn vị TNHH một thành viên, đơn vị cổ phần Nhà nước và những loại hình doanh nghiệp khác.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Chỉ hạch toán vào Tài khoản 221- “Đầu tư vào đơn vị con” lúc nhà đầu tư nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu (nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết) và mang quyền chi phối những chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Lúc doanh nghiệp đầu tư ko còn quyền kiểm soát doanh nghiệp con thì ghi giảm khoản đầu tư vào đơn vị con.

2. Những trường hợp sau khoản đầu tư vẫn được hạch toán vào Tài khoản 221- “Đầu tư vào đơn vị con” lúc doanh nghiệp nắm giữ ít hơn 50% vốn chủ sở hữu (ít hơn 50% quyền biểu quyết) tại đơn vị con, nhưng mang thoả thuận khác:

a) Những nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho đơn vị mẹ hơn 50% quyền biểu quyết;

b) Tổ chức mẹ mang quyền chi phối những chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận;

c) Tổ chức mẹ mang quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ những thành viên Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;

d) Tổ chức mẹ mang quyền bỏ toàn bộ phiếu tại những cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp tương đương.

3. Vốn đầu tư vào đơn vị con phải được phản ánh theo giá gốc, bao gồm: Giá tìm công (+) mức giá tìm (nếu mang), như: Giá bán môi giới, giao dịch, lệ phí, thuế và phí nhà băng,…

4. Kế toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình thống nhất kinh doanh được xác định là bên tìm trong trường hợp thống nhất kinh doanh dẫn tới quan hệ đơn vị mẹ- đơn vị con được thực hiện theo Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện những Chuẩn mực kế toán số 11- “Thống nhất kinh doanh”.

5. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi khoản đầu tư vào từng đơn vị con theo mệnh giá, giá thực tế tìm cổ phiếu, mức giá thực tế đầu tư vào những đơn vị con,…

6. Phải hạch toán đầy đủ, kịp thời những khoản thu nhập từ đơn vị con (lãi cổ phiếu, lãi kinh doanh) của năm tài chính vào BCTC riêng của đơn vị mẹ. Cổ tức, lợi nhuận được chia từ đơn vị con được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hàng năm của đơn vị mẹ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TK 221- ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

Bên Nợ:

Trị giá thực tế những khoản đầu tư vào đơn vị con tăng.

Bên Với:

Trị giá thực tế những khoản đầu tư vào đơn vị con giảm.

Số dư bên Nợ:

Trị giá thực tế những khoản đầu tư vào đơn vị con hiện mang của đơn vị mẹ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Lúc đơn vị mẹ tìm cổ phiếu hoặc đầu tư vào đơn vị con bằng tiền theo cam kết góp vốn đầu tư hoặc tìm khoản đầu tư tại đơn vị con, căn cứ vào khoản tiền thực tế đầu tư vào đơn vị con, ghi:

Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con
Với những TK 111, 112, 341,…

Đồng thời mở sổ chi tiết để theo dõi từng loại cổ phiếu theo mệnh giá (nếu đầu tư vào đơn vị con bằng tìm cổ phiếu của đơn vị con).

2. Nếu mang mức giá phát sinh về thông tin, môi giới, giao dịch tìm, bán trong quá trình tìm cổ phiếu, hoặc thực hiện đầu tư vào đơn vị con, ghi:

Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con
Với những TK 111, 112,…

3. Trường hợp chuyển những khoản đầu tư vào đơn vị liên kết, liên doanh, phương tiện tài chính thành khoản đầu tư vào đơn vị con lúc đầu tư bổ sung để trở thành mang quyền kiểm soát, ghi:

Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con
Với TK 222 – Vốn góp liên doanh
Với TK 223 – Đầu tư vào đơn vị liên kết
Với TK 228 – Đầu tư dài hạn khác
Với TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Với những TK 111, 112 (Số phải đầu tư bằng tiền).

4. Lúc nhận được thông tin về cổ tức, lợi nhuận được chia hoặc nhận được tiền về những khoản cổ tức, lợi nhuận được chia từ đơn vị con, ghi:

Nợ những TK 111, 112,… (Nếu nhận được tiền)
Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)
Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con (Trường hợp cổ tức, lợi nhuận được chia để làm tăng vốn đầu tư vào đơn vị con- Nếu mang)
Với TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

5. Lúc chuyển đầu tư vào đơn vị con thành những khoản đầu tư vào đơn vị liên kết, hoặc đầu tư vào cơ sở vật chất kinh doanh đồng kiểm soát, hoặc thành khoản đầu tư là phương tiện tài chính do bán một phần khoản đầu tư vào đơn vị con và ko còn quyền kiểm soát:

5.1. Trường hợp mang lãi, ghi:

Nợ những TK 111, 112 (Số tiền nhận về)
Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh
Nợ TK 223 – Đầu tư vào đơn vị liên kết
Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác
Với TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con
Với TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

5.2. Trường hợp bị lỗ, ghi:

Nợ những TK 111, 112 (Số tiền nhận về)
Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh
Nợ TK 223 – Đầu tư vào đơn vị liên kết
Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác
Nợ TK 635 – Giá bán tài chính (Số lỗ)
Với TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con.

6. Lúc thu hồi, thanh lý, nhượng bán những khoản vốn đầu tư vào đơn vị con mà mang phát sinh lỗ, ghi:
Nợ những TK 111, 112, 131,…
Nợ TK 635 – Giá bán tài chính (Đối với những khoản lỗ đầu tư ko thể thu hồi)
Với TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con.

7. Lúc thu hồi, thanh lý, nhượng bán những khoản vốn đầu tư vào đơn vị con mà mang phát sinh lãi, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,…
Với TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con
Với TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Số lãi).

8. Kế toán giá phí thống nhất kinh doanh ở bên tìm trong trường hợp thống nhất kinh doanh dẫn tới quan hệ đơn vị mẹ- đơn vị con.
Tại ngày tìm, bên tìm sẽ xác định và phản ánh giá phí thống nhất kinh doanh bao gồm: Trị giá hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của những tài sản đem trao đổi, những khoản nợ đã phát sinh hoặc đã thừa nhận và những phương tiện vốn do bên tìm phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bị đơn tìm, cùng (+) những mức giá liên quan trực tiếp tới việc thống nhất kinh doanh. Đồng thời bên tìm là đơn vị mẹ sẽ ghi nhận phần sở hữu của mình trong đơn vị con như một khoản đầu tư vào đơn vị con.

– Nếu việc tìm bán lúc thống nhất kinh doanh được bên tìm trả tiền bằng tiền hoặc những khoản tương đương tiền, ghi

Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con
Với những TK 111, 112, 121,…

Nếu việc tìm, bán lúc thống nhất kinh doanh được thực hiện bằng việc bên tìm phát hành cổ phiếu, nếu giá phát hành (theo trị giá hợp lý) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao đổi to hơn mệnh giá cổ phiếu, ghi:

Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con
Với TK 4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Theo trị giá hợp lý)
Với TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (Số chênh lệch giữa trị giá hợp lý to hơn mệnh giá cổ phiếu).

– Nếu giá phát hành (Theo trị giá hợp lý) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao đổi nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu, ghi:

Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con (Theo trị giá hợp lý)
Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (Số chênh lệch giữa trị giá hợp lý nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu)
Với TK 4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Theo mệnh giá).

– Giá bán phát hành cổ phiếu thực tế phát sinh, ghi:
Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần
Với những TK 111, 112,…

– Nếu việc tìm, bán lúc thống nhất kinh doanh được bên tìm trả tiền bằng cách trao đổi những tài sản của mình vơi bị đơn tìm:

+ Trường hợp trao đổi bằng TSCĐ, lúc đưa TSCĐ đem trao đổi, ghi giảm TSCĐ:
Nợ TK 811 – Giá bán khác (Trị giá còn lại của TSCĐ hữu hình đem trao đổi)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Trị giá hao mòn)
Với TK 211 – TSCĐ (Nguyên giá).

+ Đồng thời ghi tăng thu nhập khác và tăng khoản đầu tư vào đơn vị con do trao đổi TSCĐ, ghi:

Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con (Tổng giá trả tiền)
Với TK 711 – Thu nhập khác (Trị giá hợp lý của tài sản đem đi trao đổi)
Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (TK33311) (Nếu mang).

+ Trường hợp trao đổi bằng sản phẩm, hàng hoá, lúc xuất kho sản phẩm hàng hoá
đưa đi trao đổi, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Với những TK 155,156,…
+ Đồng thời phản ánh doanh thu bán hàng và ghi tăng khoản đầu tư vào đơn vị con, ghi:

Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con
Với TK 511 – Doanh thu bán hàng và sản xuất nhà cung cấp
Với TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (TK33311)(Nếu mang).

– Việc tìm, bán lúc thống nhất kinh doanh được bên tìm trả tiền bằng việc phát hành trái phiếu:

+ Trường hợp trả tiền bằng trái phiếu theo mệnh giá, ghi:
Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con (Theo trị giá hợp lý)
Với TK 343- Trái phiếu phát hành (3431- Mệnh giá trái phiếu).

+ Trường hợp trả tiền bằng trái phiếu mang chiết khấu, ghi:
Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con (Theo trị giá hợp lý)
Nợ TK 3432 – Chiết khấu trái phiếu (Phần chiết khấu)
Với TK 3431 – Mệnh giá trái phiếu (Theo mệnh giá trái phiếu).

– Những mức giá liên quan trực tiếp tới việc thống nhất kinh doanh như mức giá tư vấn pháp lý, thẩm định giá,…,ghi:
Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con
Với những TK 111, 112, 331,…

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 05:49:35.

Bình luận