Kế toán thanh toán ủy nhiệm chi

a. Kế toán trả tiền Lệnh chi hay UNC cùng một tổ chức cung ứng nhà sản xuất trả tiền

– Trật tự trả tiền:

– Trật tự kế toán:

Nhận lệnh chi (UNC) từ khách hàng, kế toán kiểm soát tính hợp thức, hợp pháp của lệnh chi, khả năng chi trả của tài khoản trả tiền. Nếu lệnh chi đủ điều kiện trả tiền kế toán vào sổ tài khoản chi tiết hoặc nhập dữ liệu vào máy tính (lệnh chi ko đủ điều kiện trả tiền được trả lại sức chi trả ngay lúc kiểm soát, xử lý lệnh chi).

Hạch toán:

Nợ TK tiền gửi trả tiền/người chi trả
Mang TK tiền gửi trả tiền/người thụ hưởng

b. Kế toán trả tiền Lệnh chi hay UNC khác tổ chức cung ứng nhà sản xuất trả tiền

– Trật tự trả tiền:

– Trật tự kế toán:

+ Tại tổ chức cung ứng nhà sản xuất trả tiền phục vụ người chi trả:

Lúc nhận được Lệnh chi (hay UNC) từ khách hàng, kế toán thực hiện kiểm soát Lệnh chi (UNC), rà soát số dư TKTG người chi trả, nếu đủ điều kiện, trích tài khoản người chi trả, lập Lệnh chuyển Mang trả tiền vốn cho tổ chức cung ứng nhà sản xuất trả tiền phục vụ người thụ hưởng (tuỳ những tổ chức cung ứng lựa chọn phương thức trả tiền vốn mà hạch toán vào những tài khoản thích hợp), kế toán hạch toán:

Nợ TK tiền gửi trả tiền/người chi trả
Mang TK trả tiền vốn giữa những TCCƯDVTT thích hợp

+ Tại tổ chức cung ứng nhà sản xuất trả tiền phục vụ người thụ hưởng

Nhận được Lệnh chuyển Mang từ tổ chức cung ứng nhà sản xuất trả tiền phục vụ người chi trả, thực hiện kiểm soát Lệnh, nếu đúng kế toán hạch toán:

Nợ: TK trả tiền vốn TCCƯDVTT thích hợp
Mang: – TKTG trả tiền/người thụ hưởng (nếu người thụ hưởng sở hữu tài khoản tại tổ chức nhận chuyển tiền); hoặc
– TK chuyển tiền phải trả (nếu người thụ hưởng ko sở hữu tài khoản tại tổ chức nhận chuyển tiền)

Trường hợp đã hạch toán vào tài khoản chuyển tiền phải trả, tuỳ nhu cầu khách hàng, nhà băng sẽ tất toán TK này và trả tiền cho khách hàng.

Về thu phí và thuế GTGT đối với UNC trả tiền khác TCTƯDVTT do TCCƯDVTT phát sinh chuyển tiền thu. Phương pháp hạch toán phí và thuế GTGT giống phần trả tiền Séc đã trình bày ở phần trên.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 11:40:31.

Bình luận