Các loại thị trường tài chính trong hệ thống tài chính Việt Nam

Tồn tại nhiều thị trường tài chính trong hệ thống tài chính. Tương ứng với những tiêu thức phân loại khác nhau, mang nhiều loại thị trường tài chính khác nhau.
Theo thực chất của những dụng cụ tài chính, vốn lưu chuyển trên thị trường tài chính thông qua thị trường những chứng khoán vay nợ và thị trường những chứng khoán góp vốn.
Theo kỳ hạn của những dụng cụ tài chính, vốn mang thể lưu chuyển thông qua thị trường tiền tệ và thị trường vốn trong hệ thống tài chính. Theo quy ước, thị trường tiền tệ là thị trường giao dịch những dụng cụ tài chính mang kỳ hạn dưới một năm và thị trường vốn là thị trường giao dịch những dụng cụ tài chính mang kỳ hạn trên một năm.
Theo mức độ công khai của những giao dịch, vốn lưu chuyển thông qua thị trường mở và thị trường thương lượng. Thị trường mở là thị trường sắm bán những dụng cụ tài chính mà bất cứ tư nhân và những định chế tài chính nào cũng mang thể tham gia. Trái lại, trong thị trường thương lượng, những dụng cụ tài chính được trao đổi theo những điều khoản sắm bán trong những hợp đồng mang tính chất riêng tư đựoc thiết lập bởi những cuộc bàn thảo và thoả thuận trực tiếp giữa người sắm và người bán.
Theo thời hạn tồn tại của những dụng cụ tài chính kể từ đợt phát hành trước nhất, vốn mang thể được trao đổi trên thị trường sơ cấp hoặc thị trường thứ cấp. Thị trường sơ cấp là thị trường sắm bán những chứng khoán mới được phát hành lần đầu. Ngược lai, thị trường thứ cấp là thị trường giao dịch những loại chứng khoán đã qua tay. Theo cấu trúc tổ chức của thị trường, vốn đựơc chuyển tải qua thị trường đấu giá hoặc trên thị trường ko chính thức. Trong thị trường đấu giá, người đầu tư đặt giá sắm cao nhất sẽ là người được nhận chứng khoán. Trong thị trường ko chính thức, những dụng cụ tài chính được sắm bán thông qua những nhà môi giới hoạt động bên ngoài những cơ sở vật chất giao dịch chính thức, nơi giao dịch những dụng cụ tài chính của những doanh nghiệp to nhất, mang tình trạng tài chính ổn định nhất.
Cũng mang thể phân loại những thị trường tài chính theo phương thức phân phối những dụng cụ tài chính sau lúc thực hiện một giao dịch. Trên thị trường giao dich ngay, những dụng cụ tài chính được giao ngay tức tốc (thường là trong khoản vài ba ngày làm việc). Trái lại, trên thị trường giao sau (thị trường những dụng cụ tài chính phát sinh hay thị trường những chứng khoán tuỳ thuộc: chứng khoán mang trị giá tuỳ thuộc vào giá tri của một tài sản khác như những hợp đồng trong tương lai và những hợp đồng quyền chọn), những dụng cụ tài chính mang thể được trao đổi tại một thời khắc nhất định trong tương lai ở một mức giá được xác định.

Rate this post

Originally posted 2019-05-10 11:09:45.

Bình luận