Điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội: Người lao động hưởng lương hưu lúc mang đủ những điều kiện sau đây:

– Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

– Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

– TRường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời kì đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu ko quá năm năm so với thời kì quy định, kể cả những người đã mang từ đủ mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội đề nghị trở lên mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần mang nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được đóng tiếp theo quy định cho tới lúc đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội.

Rate this post

Bình luận