Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống dịch vụ hỗ trợ

Xây dựng và vận hành hệ thống thống kê về thiên cư nhằm hoàn thiện chính sách và quản lý lao động di chuyển.

Những nước phát triển hơn trong ASEAN đều mang hệ thống thống kê và quản lý số liệu thiên cư theo ngành nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tuổi, nam nữ và nước tới. Hệ thống này rất mang lợi cho việc quản lý, theo dõi, thẩm định người lao động trong quá trình thiên cư, xác định những xu hướng, dòng thiên cư, đặc thù là dòng thiên cư của lao động mang kỹ năng, phát hiện kịp thời những vấn đề, những nhóm lao động nữ và nam đang thiệt thòi hoặc chịu nhiều hệ lụy trong quá trình thiên cư. Hệ thống dữ liệu này được quản lý thống nhất và được san sớt cho những đối tác mang liên quan và thông suốt giữa cơ quan quản lý lao động trong nước và cơ quan đại diện ở nước ngoài. Đây là căn cứ thực tiễn quan yếu cho đề xuất những chính sách, giải pháp, nhà sản xuất tương trợ những nhóm lao động thiên cư và phát triển thị trường việc làm ngoài nước. Đồng thời, là nguồn căn cứ quan yếu trong việc kết nối việc làm với lao động trở về với những kỹ năng thích hợp với công việc trên thị trường lao động trong nước.

Tăng chất lượng hệ thống dự đoán, thông tin, phân tích thị trường lao động trong nước và trong ASEAN.

Do vậy, Nhà nước phải chủ động dự đoán, sản xuất thông tin, xu hướng thị trường lao động, kể cả ở trong nước, trong khu vực và trên tầm quốc tế để những hạ tầng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chủ động lựa chọn ngành nghề tập huấn, phương thức sản xuất tri thức, kỹ năng cho người học thích ứng với thị trường lao động và yêu cầu của những ngành, nghề mới. Người lao động, qua đó, cũng chủ động lựa chọn định hướng nghề nghiệp cho chính mình dựa trên dự đoán của nhà nước; chủ động tham gia học tập, tích lũy tri thức và rèn luyện kỹ năng để tìm kiếm việc làm thích hợp, góp phần vào hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia và mang thể tham gia thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Cần xây dựng một cổng thông tin điện tử quốc gia về thị trường lao động trong Cùng đồng Kinh tế ASEAN hoặc xúc tiến hợp tác về cung– cầu trên thị trường lao động ở cấp khu vực; thí điểm sàn giao dịch, chợ việc làm trong Cùng đồng ASEAN với thông tin thiết thực về chính sách, tiêu chuẩn, mức tiền lương, điều kiện sinh hoạt để người dân tiện lợi tiếp cận; Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động sẽ giúp những hạ tầng Giáo dục và Tập huấn, Giáo dục nghề nghiệp mang thể đáp ứng với nhu cầu về kỹ năng hiện tại và tương lai của những doanh nghiệp và những ngành kinh tế. Tuy nhiên, cần phân tích dự đoán thông tin thị trường lao động khu vực ASEAN nhằm thẩm định, nắm bắt kịp thời những biến động của thị trường để mang chính sách điều chỉnh thích hợp.

Theo dõi, cập nhật nhu cầu việc làm đối với 8 nhóm nghề di chuyển theo MRAs và những nghề mang nhu cầu lao động cao khác của những nước trong khu vực; xây dựng và tổ chức tốt thông tin giữa hệ thống hướng nghiệp, thông tin tư vấn, tập huấn dạy nghề, nhà sản xuất việc làm và doanh nghiệp. Hình thành nhà băng việc làm đối với 8 nhóm nghề tham gia di chuyển theo MRAs trong ASEAN. Đây là căn cứ cho những hạ tầng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, những doanh nghiệp chủ động quyết định lựa chọn ngành nghề tập huấn, phương thức sản xuất tri thức, kỹ năng cho người học thích ứng với những tầng lớp khác nhau của thị trường lao động trong khu vực và của từng nước.

Tăng năng lực của những trung tâm nhà sản xuất việc làm quốc gia, vùng và địa phương nhằm thực hiện tốt chức năng sản xuất những nhà sản xuất tương trợ việc làm và di chuyển lao động, đặc thù là lao động mang kỹ năng thông qua kết nối và san sớt thông tin giữa người lao động với doanh nghiệp, hạ tầng tập huấn trong nước với những hiệp hội và doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Điều này đòi hỏi sự hợp tác, kết nối giữa những trung tâm nhà sản xuất việc làm trong nước và những trung tâm nhà sản xuất/trung tâm cung ứng nhân lực của những nước ASEAN. Về mặt quản lý vĩ mô, cần xúc tiến, nghiên cứu, giao dịch để hình thành mạng lưới những trung tâm nhà sản xuất việc làm ASEAN. Việc hình thành mạng lưới trung tâm nhà sản xuất việc làm ASEAN sẽ tạo điều kiện và hạ tầng để xúc tiến hình thành một thị trường lao động chung trong AEC, tạo điều kiện cho lao động tất cả quốc gia, trong đó mang Việt Nam mang sự lựa chọn tốt hơn lúc tham gia di chuyển trong thị trường lao động khu vực.

Rate this post

Bình luận