Các yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên và điều kiện KT-XH

Xét về mặt cơ cấu, hoạt động NN chiếm  tỷ  trọng  to  ở  khu vực NT, trong lúc đó sản xuất NN nước ta phụ thuộc nhiều  vào điều  kiện tự nhiên. Điều kiện tự nhiên thuận lợi sẽ tác động tích cực tới  phát  triển  sản  xuất  NN và trái lại. Do đó, mọi sự biến đổi trong tự nhiên tác động ko nhỏ  tới  sản xuất NN và đời sống của cư dân NT từ đó, tác động rất to  tới quá trình XDNTM ở mỗi địa phương. Tài nguyên thiên nhiên dồi dào về nguyên vật liệu với giá rẻ, vị trí địa lý thuận lợi cũng là yếu tố tích cực thu hút những NLTC cho XDNTM. Trình độ phát triển KT-XH được thể hiện bằng những tiêu chí cụ thể như:  CSHT của địa phương, tăng trưởng GRDP, tăng trưởng trị giá sản xuất NN… Trình độ phát triển kinh tế ở địa phương ở mức cao, người dân sở hữu mức sống tốt thì sở hữu thể thực hiện huy động NLTC của địa phương cũng như trong cùng đồng dân cư tốt hơn, XDNTM vì thế cũng sẽ thuận lợi hơn. Kinh tế càng phát triển thì của nả vật chất được tạo ra ngày càng nhiều, nhu cầu và chất lượng cuộc sống tăng lên. Nhà nước sở hữu điều kiện để tăng tỷ lệ động viên từ GDP vào NSNN;  mặt  khác, lúc kinh tế phát triển, những chủ thể trong nền kinh tế bao gồm những tổ chức, tư nhân sở hữu thêm điều kiện và tiềm lực để đầu tư phát triển. Cả hai yếu tố trên là điều kiện để những tổ chức và tư nhân tham gia đầu tư trực tiếp,  gián tiếp vào xây dựng dự án hạ tầng KT-XH thông qua những kênh huy động NLTC  khác nhau. Tốc độ phát triển kinh tế là yếu tố bao trùm mang tính chất chi phối những yếu tố khác tác động tới việc huy động, sử dụng NLTC cho XDNTM.

Rate this post

Bình luận