Tăng cường chiến lược kinh doanh định hướng trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Hoạch định chiến lược kinh doanh khơi nguồn từ việc xác định những mục tiêu chủ yếu dài hạn của những DN might. Hiện nay, dòng chảy của quá trình hội nhập là phát triển hướng tới phát triển vững bền và thực hiện  TNXH đảm bảo quyền và  lợi ích cho NLĐ. Vì vậy, TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ được coi là một yếu tố quan yếu như những yếu tố truyền thống khác như mức giá, chất lượng và tiến bộ trong kinh doanh.

Theo Ian Wilson chiến lược kinh doanh của những DN mang trách nhiệm đối với  bối cảnh mang điều kiện thay đổi là những loại chiến lược với mức độ chủ động ngày càng cao theo thứ tự bao gồm: (1) – Chiến lược phản ứng; (2) – Chiến lược phòng vệ; (3) – Chiến lược thích ứng; (4) – Chiến lược dự đoán. Trên cơ sở vật chất nghiên cứu TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ của DN việc hoạch định chiến lược mà những DN might cần quan tâm trong chiến lược kinh doanh của mình (xem bảng 4.5).

Nội dung TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ được lồng ghép vào  chiến lược, hoạch định chiến lược của DN và trở thành điều kiện yêu cầu để DN tồn tại và phát triển. Vì thế lúc những DN might hoạch định chiến lược cần phải chọn lựa phân bổ những nguồn lực để thực hiện những mục tiêu đề ra trong đó mang mục tiêu TNXH đảm bảo quyền hay cả lợi ích cho NLĐ. Hoạch định chiến lược hướng tới theo đuổi mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ là thế tất và những DN này cần hoạch định chiến lược một cách bài bản, khoa học và hiệu quả. Ngoài ra, trong hoạch định chiến lược cần tăng khả năng nắm bắt thông tin, sự nhạy bén trong hoạch định chiến lược về sự thay đổi của những luật lệ quốc tế, những    bộ quy tắc xử sự, những chính sách về pháp luật lao động, chính sách của tiền    lương trong TNXH đảm bảo lợi ích cho NLĐ.

Rate this post

Bình luận