Tổng quan về thị trường tiền tệ tại Trung Quốc

TTTT ở China hình thành tương đối muộn, sau lúc thống nhất được thị trường tín dụng liên nhà băng và thị trường trái phiếu liên nhà băng. Cùng với quá trình cải cách kinh tế nói chung và phát triển thị trường tài chính nói riêng tại China, TTTT ngày càng phát triển, nhanh chóng mở rộng cả về quy mô cũng như chất lượng hoạt động, đóng vai trò quan yếu trong việc duy trì ổn định của hệ thống tài chính cũng như xúc tiến kinh tế trong nước phát triển. TTTT ở China gồm những thị trường phòng ban sau:
(i) Thị trường tín dụng liên nhà băng
Những nghiệp vụ cho vay liên nhà băng của China khởi đầu hình thành từ năm 1984, sau lúc China tiến hành bước cải cách quan yếu trong hệ thống nhà băng. Thị trường tín dụng liên nhà băng bao gồm: Hệ thống giao dịch điện tử tại trung tâm giao dịch tín dụng liên nhà băng toàn quốc; Hệ thống những hoạt động cho vay của những chi nhánh Nhà băng Nhân dân China (PBC); Hệ thống những giao dịch khác do PBC chấp nhận.
Sự phát triển của thị trường tín dụng liên nhà băng đóng vai trò quan yếu trong quá trình tự do hóa lãi suất tại China. Lãi suất trên thị trường tín dụng liên nhà băng do các đối tác tham gia quan hệ tín dụng tự quyết định dựa trên cung cầu của thị trường. Những mức lãi suất hình thành trên thị trường (lãi suất Chibor và Shibor) nhanh chóng trở thành những mức lãi suất cơ sở vật chất, là cơ sở vật chất quan yếu trong định giá những sản phẩm tài chính khác.
(ii) Thị trường trái phiếu liên nhà băng
Thị trường trái phiếu China gồm 3 phòng ban: thị trường trái phiếu liên nhà băng quốc gia, những trung tâm giao dịch trái phiếu (Thượng Hải và Thẩm Quyến) và những quầy giao dịch trái phiếu tại những nhà băng; trong đó thị trường liên nhà băng đóng vai trò chủ đạo với hơn 97 % tổng quy mô giao dịch trái phiếu của toàn thị trường.
Những thành viên tham gia thị trường bao gồm: những tổ chức tín dụng và những tổ chức phi tài chính với đủ tư cách pháp nhân; Bộ Tài chính, những nhà băng chính sách, những doanh nghiệp ủy thác và đầu tư quốc tế (CITIC)… PBC vừa đóng vai trò như thành viên của thị trường – một nhà bán sỉ, thực hiện phân phối trái phiếu tới những nhà đầu tư tài chính, vừa đóng vai trò của cơ quan quản lý vĩ mô của nhà nước, duy trì sự vận hành ổn định của thị trường. Những nghiệp vụ thị trường mở trên thị trường trái phiếu liên nhà băng đồng thời cũng là dụng cụ quan yếu để PBC thực hiện những CSTT, đặc thù là từ lúc nước này huỷ bỏ chế độ quản lý bằng hạn mức tín dụng năm 1998.
Những loại trái phiếu được giao dịch chủ yếu trên thị trường bao gồm: tín phiếu NHTW, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu tài chính (được phát hành chủ yếu bởi những NHTM và những tổ chức tín dụng phi nhà băng như doanh nghiệp chứng khoán), ngoài ra còn với nhiều loại trái phiếu khác như: trái phiếu của những tổ chức phi tài chính (thương phiếu), trái phiếu tài chính do những nhà băng chính sách…được tiến hành giao dịch theo hai hình thức: giao dịch giao ngay (money bond) và hợp đồng tìm lại (repo).
Sự phát triển của thị trường trái phiếu liên nhà băng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành những trái phiếu Chính phủ và trái phiếu tài chính, góp phần tích cực để thực hiện chính sách tài khóa, cung ứng dụng cụ để thực hiện những hoạt động điều tiết thị trường tài chính nhà băng, thực hiện CSTT, góp phần quan yếu cho việc tự do hóa lãi suất.
Ngoài ra, trên TTTT của China còn với hoạt động của Hiệp hội những tổ chức đầu tư trên thị trường tài chính (Nationwide Affiliation of Monetary Market Institutional Buyers – viết tắt NAFMII) là hiệp hội phi lợi nhuận hình thành trên cơ sở vật chất tự nguyện của những thành viên tham gia thị trường liên nhà băng (bao gồm thị trường tín dụng liên nhà băng, thị trường trái phiếu liên nhà băng, thị trường ngoại hối, thị trường thương phiếu và thị trường vàng). NAFMII được Quốc vụ viện thông qua, và Bộ Dân chính phê chuẩn thành lập vào ngày 3 tháng 9 năm 2007, trực thuộc sự quản lý của PBC.
Việc thành lập NAFMII thực chất là một trong những giải pháp của PBC nhằm tăng năng lực tự quản lý của thị trường trước lúc tiến hành những bước nới lỏng dần những quy phạm pháp luật trên thị trường liên nhà băng, đồng thời tạo ra những cơ quan tương trợ cần thiết cho PBC trong lúc thị trường phát triển ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù NAFMII là một hiệp hội độc lập nhưng những hoạt động của hiệp hội thực chất vẫn là thực thi và tăng chất lượng những hoạt động quản lý của PBC. Tuy nhiên việc ra đời của NAFMII cũng là động thái quan yếu để hình thành tính chủ động trong quản lý rủi ro và tăng năng lực hoạt động cho những thành viên, phần nào cũng cho thấy những bước chuyển đổi chủ động của China trong quá trình chuẩn bị cho việc mở cửa hoàn toàn thị trường.
Nhiệm vụ của NAFMII tập trung vào 3 nội dung chủ yếu: (i) tạo lập những quy tắc hoạt động trên thị trường và kêu gọi tính đồng thuận của tất cả những thành viên tham gia từ đó giúp thị trường vận hành ổn định; (ii) là cầu nối giữa những thành viên, giữa những thành viên với khách hàng, giữa những thành viên với những cơ quan quản lý, cơ quan lập pháp, tạo ra sự thông suốt về thông tin trên thị trường; (iii) tiến hành những hoạt động nghiên cứu, tập huấn tạo điều kiện để phát triển thị trường theo chiều sâu.
NAFMII đã tổ chức nhiều hội nghị đăng ký phát hành trái phiếu, giới thiệu đợt phát hành trái phiếu của những tập đoàn to, tạo điều kiện thuận lợi cũng như sáng tỏ hóa thông tin trong những đợt phát hành trái phiếu phi tài chính. Ngoài ra, tổ chức này cũng ban hành “Hiệp nghị giao dịch những sản phẩm tài chính phái sinh trên thị trường liên nhà băng China” góp phần quan yếu trong việc hình thành những sản phẩm mới trên thị trường, tạo lập hành lang quản lý ngành nghề để những sản phẩm mới đó với thể hoạt động an toàn hiệu quả.

Rate this post

Bình luận