Giải pháp xây dựng hệ thống lãi suất VNIBOR chuẩn (tham khảo)

Hiện nay, lãi suất VNIBOR do Reuteur phân phối chưa phản ánh sát nhu cầu và biến động của thị trường; bởi vậy, việc xây dựng một lãi suất VNIBOR chuẩn phản (lãi suất chào vay) ánh đúng cung cầu thị trường, với độ tham chiếu cao cần được nghiên cứu và triển khai sớm, tạo cơ sở vật chất cho sự phát triển của những sản phẩm và hình thức giao dịch mới trên thị trường liên nhà băng Việt Nam.
Theo đó, trước mắt cần xây dựng một phạm vi lãi suất chuẩn cho VNIBOR, bao gồm những vấn đề sau:
(i) Cơ quan chịu trách nhiệm về phạm vi lãi suất chuẩn cho VNIBOR: kinh nghiệm những nước cho thấy ko nhất thiết phải do NHTW mà với thể do một Hiệp hội tổ chức ngành nghề với uy tín và trách nhiệm trên thị trường thực hiện, chẳng hạn như Hiệp hội Nhà băng.
(ii) Nội dung thiết yếu của phạm vi lãi suất chuẩn cho VNIBOR: Dù do bất cứ tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm, để đảm bảo tính sáng tỏ, chuẩn xác và tính kỷ luật, phạm vi lãi suất chuẩn cho VNIBOR cần phải làm rõ những vấn đề sau:
Một là, những quy định về cơ chế quản trị và kiểm soát hoạt động xây dựng VNIBOR:
Những quy định này sẽ bao gồm những nội dung về cơ cấu tổ chức, thành viên và cơ chế hoạt động cho những nhà băng thành viên tham gia vào xây dựng hệ thống lãi suất VNIBOR (gọi tắt là những nhà băng VNIBOR) do cơ quan chịu trách nhiệm về phạm vi VNIBOR quyết định. Cụ thể:
(1) Thành lập Ủy ban chuyên trách về VNIBOR
Trong cơ quan chịu trách nhiệm về VNIBOR, cần thành lập một Ủy ban chuyên trách về VNIBOR. Chẳng hạn như ở Thụy Điển, Hiệp hội Nhà băng Thụy Điển, là đơn vị chịu trách nhiệm về STIBOR, sẽ thành lập một Ủy Ban Stibor. Về cơ cấu tổ chức, Ủy bản sẽ bao gồm đại diện từ những nhà băng Stibor (những nhà băng tham gia xây dựng lãi suất Stibor) và đại diện của Hiệp hội. Việc lựa chọn, thứ tự lựa chọn đại diện lựa chọn đại diện hợp thức của những nhà băng tham gia và nhiệm kỳ của Ủy ban cũng phải được cơ quan chịu trách nhiệm về VNIBOR soạn thảo và công bố công khai.
Ngoài ra, NHTW (nếu ko phải là cơ quan chịu trách nhiệm về VNIBOR) và phòng ban tính toán chỉ số VNIBOR với quyền chỉ định những giám sát viên vào Ủy ban. Những giám sát viên này với quyền tham gia vào những cuộc họp của Ủy ban. Mọi thông tin mà Ủy ban đưa ra về từng nhà băng tham gia vào Ủy ban được coi là bảo mật.
(2) Nhiệm vụ của Ủy ban
Xây dựng những quy định về cách thức báo cáo và tính toán VNIBOR, quy định về quy định về quản trị nội bộ trong những nhà băng VNIBOR; đề xuất những thay đổi cho phạm vi, đảm bảo tính sáng tỏ cho quá trình xây dựng VNIBOR, đề xuất nhà băng mới tham gia vào hệ thống nhà băng VNIBOR, hoặc thực hiện việc loại trừ một nhà băng ra khỏi hệ thống thành viên do vi phạm những điều khoản mà phạm vi đưa ra; báo cáo hoạt động xây dựng VNIBOR.
(3) Cơ chế ra quyết định của Ủy ban
Sự đồng thuận của tất cả những thành viên hay cơ chế quá bán đối với tất cả những quyết định hay hình thức quyết định khác nhau đối với từng loại hình quyết định.
(4) Điều kiện để trở thành một nhà băng VNIBOR
Nhà băng phải với tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đáng kể tới mức lãi suất VNIBOR thông qua những hoạt động của mình và phải hoạt động tích cực, năng động trên TTTT.
Nhà băng phải với đủ năng lực về nhân sự và hệ thống để đảm bảo báo cáo hàng ngày mức lãi suất của mình.
(5) Vấn đề kiểm soát
NHTW và Ủy ban VNIBOR phải với quyền tiếp cận thông tin về việc báo cáo lãi suất của những nhà băng VNIBOR, cơ sở vật chất để đưa ra những mức lãi suất này và những thông tin quan yếu khác đối với việc hình thành VNIBOR.
Hai là, những quy định về báo cáo và tính toán VNIBOR:
Trật tự hành động và thời khắc thông tin lãi suất của những nhà băng: Điều này với tính tác động tới độ chuẩn xác cũng như mức tác động của VNIBOR trên thị trường. Theo cách thức của những nhà băng Thụy Điển, thứ tự này bao gồm những khoảng thời kì hành động, mỗi khoảng thời kì kéo dài 5 phút. Năm phút trước tiên, những nhà băng tự thông tin lãi suất của mình và từ thời kì này, ko một nhà băng nào biết thông tin về lãi suất của nhà băng nào; 5 phút tiếp theo, những nhà băng thành viên được biết mức lãi suất của nhau và thực hiện những giao dịch với nhau trước tiên.
Cách tính toán: lúc với đầy đủ thông tin từ những nhà băng thành viên, lúc ko với đủ thông tin phải quy định mức tối thiểu số thành viên thực hiện báo cáo để tiến hành tính toán. Theo đó, phải quy định cách tính toán trong mỗi trường hợp để đảm bảo sự xuyên suốt của VNIBOR.
Ba là, những quy định về quản trị nội bộ trong những nhà băng thành viên tham gia vào xây dựng VNIBOR:
Để đảm bảo việc tính toán lãi suất VNIBOR với tính kỷ luật và tham chiếu trên thị trường, tránh tình trạng lãi suất VNIBOR ko sát với lãi suất giao dịch thực tế hiện nay, mỗi một nhà băng thành viên phải quy định nội bộ về những vấn đề liên quan tới lãi suất công bố. Tham khảo về vấn đề này tại một số quốc gia, những quy định này phải bao gồm được một số điểm chung sau:
– Người quyết định mô phỏng tính toán mà nhà băng sử dụng để đưa ra mức lãi suất để báo cáo. Mô phỏng này sẽ giảng giải vì sao mức lãi suất này được lựa chọn;
– Người chịu trách nhiệm và cách thức lập và lưu trữ hàng ngày những văn bản về lãi suất tham gia tính toán VNIBOR. Những văn bản này phải bao gồm những nội dung về: mức lãi suất báo cáo, người chịu trách nhiệm báo cáo, những thay đổi với thể với đối với mô phỏng/cách thức đưa ra quyết định về lãi suất;
– Cách thức lưu trữ những mức lãi suất đã báo cáo, những thông tin về những giao dịch hình thành nên nền tảng cho những lãi suất báo cáo và xuất trình cho những cơ quan kiểm soát và kiểm toán;
– Cách thức đảm bảo việc báo cáo lãi suất được đảm bảo thực hiện hàng ngày;
– Cách thức đảm bảo người chịu trách nhiệm báo cáo lãi suất ko chịu một chỉ thị nào từ người trong hay ngoài nhà băng liên quan tới lãi suất hay trả lời bất cứ thắc mắc nào liên quan tới lãi suất trước lúc thực hiện việc báo cáo lãi suất lên Ủy ban.

Rate this post

Bình luận