Thông tư 228 năm 2009 ” Hướng dẫn chế độ chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng “

Số hiệu văn bản: 228/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành: BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành: Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2009
Phạm vi điều chỉnh: Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng những khoản dự phòng ưu đãi hàng tồn kho, tổn thất những khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắp tại doanh nghiệp.

Văn bản liên quan:
– Căn cứ Luật chứng khoán;
– Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
– Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN;
– Căn cứ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng những khoản dự phòng ưu đãi hàng tồn kho, dự phòng tổn thất những khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắp tại doanh nghiệp như sau:

Phần I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng vận dụng:

Những tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp sở hữu thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là doanh nghiệp).

1. Đối với những doanh nghiệp được thành lập trên hạ tầng những Hiệp nghị ký giữa Chính phủ nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước ngoài, nếu Hiệp nghị sở hữu những quy định về trích lập và sử dụng những khoản dự phòng khác với hướng dẫn tại Thông tư này, thì thực hiện theo quy định của Hiệp nghị đó.

2. Việc trích lập dự phòng của những Tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định tại văn bản hướng dẫn chế độ tài chính đối với những Tổ chức tín dụng. (Thông tư 34/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011: Bỏ khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 228/2009/TT-BTC).

Điều 2. Giảng giải từ ngữ:

1. Dự phòng ưu đãi hàng tồn kho: là dự phòng phần trị giá bị tổn thất do giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm.

2. Dự phòng tổn thất những khoản đầu tư chính: là dự phòng phần trị giá bị tổn thất do những loại chứng khoán đầu tư của doanh nghiệp bị ưu đãi; trị giá những khoản đầu tư tài chính bị tổn thất do tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư vào bị lỗ.

3. Dự phòng nợ phải thu khó đòi: là dự phòng phần trị giá bị tổn thất của những khoản nợ phải thu quá hạn trả tiền, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng sở hữu thể ko đòi được do khách nợ ko sở hữu khả năng trả tiền.

4. Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắp: là dự phòng giá bán cho những sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắp đã bán, đã bàn ủy quyền người tìm nhưng doanh nghiệp vẫn sở hữu nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng.

Điều 3. Nguyên tắc chung trong trích lập những khoản dự phòng.

1. Những khoản dự phòng nêu tại điểm 1, 2, 3, 4 Điều 2 Thông tư này được trích trước vào giá bán hoạt động kinh doanh năm báo cáo của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sở hữu nguồn tài chính để bù đắp tổn thất sở hữu thể xảy ra trong năm kế hoạch, nhằm bảo toàn vốn kinh doanh; đảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh trị giá vật tư hàng hóa tồn kho, những khoản đầu tư tài chính ko cao hơn giá cả trên thị trường và trị giá của những khoản nợ phải thu ko cao hơn trị giá sở hữu thể thu hồi được tại thời khắc lập BCTC.

2. Thời khắc lập và hoàn nhập những khoản dự phòng là thời khắc cuối kỳ kế toán năm. Trường hợp doanh nghiệp được Bộ Tài chính chấp thuận vận dụng năm tài chính khác với năm dương lịch (kể từ ngày 1/1 và kết thúc 31/12 hàng năm) thì thời khắc lập và hoàn nhập những khoản dự phòng là ngày cuối cùng của năm tài chính.

Đối với những doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán phải lập BCTC giữa niên độ thì được trích lập và hoàn nhập dự phòng ở cả thời khắc lập BCTC giữa niên độ.

3. Doanh nghiệp phải xây dựng cơ chế về quản lý vật tư, hàng hóa, quản lý công nợ để hạn chế những rủi ro trong kinh doanh. Đối với công nợ, hàng hoá, quy chế phải xác định rõ trách nhiệm của từng phòng ban, từng người trong việc theo dõi, quản lý hàng hoá, thu hồi công nợ.

Nghiêm cấm doanh nghiệp lợi dụng việc trích lập dự phòng để tính thêm vào giá bán những khoản dự phòng ko sở hữu đủ căn cứ nhằm làm giảm nghĩa vụ nộp ngân sách. Những doanh nghiệp cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt như hành vi trốn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Doanh nghiệp phải lập Hội đồng để thẩm định mức trích lập những khoản dự phòng và xử lý tổn thất thực tế của vật tư hàng hóa tồn kho, những khoản đầu tư tài chính, những khoản nợ ko sở hữu khả năng thu hồi theo quy định tại Thông tư này và văn bản pháp luật khác sở hữu liên quan. Riêng việc trích lập dự phòng giá bán bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắp thì thực hiện theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng.

Thành phần Hội đồng gồm: Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc), Kế toán trưởng, những trưởng phòng, ban sở hữu liên quan và một số chuyên gia (nếu cần). Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) doanh nghiệp quyết định thành lập Hội đồng.

Phần II. TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG

Căn cứ vào biến động thực tế về giá hàng tồn kho, giá chứng khoán, trị giá những khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và cam kết bảo hành sản phẩm, hàng hoá, doanh nghiệp chủ động xác định mức trích lập, sử dụng từng khoản dự phòng đúng mục đích và xử lý theo những quy định cụ thể dưới đây:

Điều 4. Dự phòng ưu đãi hàng tồn kho.

1. Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên vật liệu, dụng cụ tiêu dùng cho sản xuất, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tồn kho (gồm cả hàng tồn kho bị hư hỏng, kém mất phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, ứ đọng, chậm luân chuyển…), sản phẩm dở dang, giá bán nhà cung cấp dở dang (sau đây gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn trị giá thuần sở hữu thể thực hiện được và đảm bảo điều kiện sau:

– Mang hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính hoặc những chứng cớ khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho.

– Là những vật tư hàng hóa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tồn kho tại thời khắc lập BCTC.

Trường hợp nguyên vật liệu sở hữu trị giá thuần sở hữu thể thực hiện được thấp hơn so với giá gốc nhưng giá bán sản phẩm nhà cung cấp được sản xuất từ nguyên vật liệu này ko bị ưu đãi thì ko được trích lập dự phòng ưu đãi nguyên vật liệu tồn kho đó.

2. Phương pháp lập dự phòng:

Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau:

Mức dự phòng ưu đãi vật tư hàng hóa

=

Lượng vật tư hàng hóa thực tế tồn kho tại thời khắc lập BCTC

( Giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế toán

Trị giá thuần sở hữu thể thực hiện được của hàng tồn kho )

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: giá bán tìm, giá bán chế biến và những giá bán liên quan trực tiếp khác phát sinh để sở hữu được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trị giá thuần sở hữu thể thực hiện được của hàng tồn kho (trị giá dự kiến thu hồi) là giá bán (ước tính) của hàng tồn kho trừ (-) giá bán để hoàn thành sản phẩm và giá bán tiêu thụ (ước tính).

Mức lập dự phòng ưu đãi hàng tồn kho được tính cho từng loại hàng tồn kho bị ưu đãi và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết. Bảng kê là căn cứ để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong kỳ) của doanh nghiệp.

Riêng nhà cung cấp phân phối dở dang, việc lập dự phòng ưu đãi hàng tồn kho tính theo từng loại nhà cung cấp sở hữu mức giá riêng biệt.

3. Xử lý khoản dự phòng:

Tại thời khắc lập dự phòng nếu giá gốc hàng tồn kho cao hơn trị giá thuần sở hữu thể thực hiện được của hàng tồn kho thì phải trích lập dự phòng ưu đãi hàng tồn kho theo những quy định tại điểm 1, điểm 2 Điều này.

– Nếu số dự phòng ưu đãi phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng ưu đãi hàng tồn kho, thì doanh nghiệp ko phải trích lập khoản dự phòng ưu đãi hàng tồn kho;

– Nếu số dự phòng ưu đãi phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng ưu đãi hàng tồn kho, thì doanh nghiệp được trích thêm phần chênh lệch vào giá vốn hàng bán ra trong kỳ.

– Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng ưu đãi hàng tồn kho, thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch và ghi ưu đãi vốn hàng bán.

4. Xử lý huỷ bỏ đối với vật tư, hàng hoá đã trích lập dự phòng:

a) Hàng tồn đọng do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, dịch bệnh, hư hỏng do ko còn trị giá sử dụng như: dược phẩm, thực phẩm, vật tư y tế, con giống, vật nuôi, vật tư hàng hoá khác phải huỷ bỏ thì xử lý như sau:

Doanh nghiệp lập Hội đồng xử lý tài sản để thẩm định tài sản bị huỷ bỏ. Biên bản thẩm định phải kê chi tiết tên, số lượng, trị giá hàng hoá phải huỷ bỏ, nguyên nhân phải huỷ bỏ, trị giá thu hồi được do bán thanh lý, trị giá thiệt hại thực tế.

Mức độ tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn đọng ko thu hồi được là khoản chênh lệch giữa trị giá ghi trên sổ kế toán trừ đi trị giá thu hồi do thanh lý (do người gây ra thiệt hại đền bù, do bán thanh lý hàng hoá).

b) Thẩm quyền xử lý: Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp sở hữu Hội đồng quản trị) hoặc Hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp sở hữu Hội đồng thành viên); Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) đối với doanh nghiệp ko sở hữu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; chủ doanh nghiệp căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý, những chứng cớ liên quan tới hàng hoá tồn đọng để quyết định xử lý huỷ bỏ vật tư, hàng hoá nói trên; quyết định xử lý trách nhiệm của những người liên quan tới số vật tư, hàng hoá đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước chủ sở hữu và trước pháp luật.

c) Xử lý hạch toán:

Trị giá tổn thất thực tế của hàng tồn đọng ko thu hồi được đã sở hữu quyết định xử lý huỷ bỏ, sau lúc bù đắp bằng nguồn dự phòng ưu đãi hàng tồn kho, phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp.

Điều 5. Dự phòng tổn thất những khoản đầu tư tài chính.

1. Đối với những khoản đầu tư chứng khoán:

a) Đối tượng: là những chứng khoán sở hữu đủ những điều kiện sau:

– Là những loại chứng khoán được doanh nghiệp đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

– Được tự do tìm bán trên thị trường mà tại thời khắc kiểm kê, lập BCTC sở hữu giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán.

Những chứng khoán ko được phép tìm bán tự do trên thị trường như những chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật; cổ phiếu quỹ  thì ko được lập dự phòng ưu đãi.

Những tổ chức đăng ký hoạt động kinh doanh chứng khoán như những doanh nghiệp chứng khoán, doanh nghiệp quản lý quỹ được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật chứng khoán, việc trích lập dự phòng ưu đãi chứng khoán thực hiện theo quy định riêng.

b) Phương pháp lập dự phòng:

Mức trích lập dự phòng ưu đãi đầu tư chứng khoán được tính theo công thức sau: 

Mức dự phòng ưu đãi đầu tư chứng khoán

=

Số lượng chứng khoán bị ưu đãi tại thời khắc lập BCTC

x

( Giá chứng khoán hạch toán trên sổ kế toán

Giá chứng khoán thực tế trên thị trường )

– Đối với chứng khoán đã niêm yết: giá chứng khoán thực tế trên thị trường được tính theo giá thực tế trên những Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) là giá giao dịch bình quân tại ngày trích lập dự phòng; Sở giao dịch chứng khoán thành xã Hồ Chí Minh (HOSE) là giá đóng cửa tại ngày trích lập dự phòng.

– Đối với những loại chứng khoán chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định như sau:

+ Đối với những Đơn vị đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của những doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết (UPCom) thì giá chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định là giá giao dịch bình quân trên hệ thống tại ngày lập dự phòng.

+ Đối với những doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch ở thị trường giao dịch của những doanh nghiệp đại chúng thì giá chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định là giá trung bình trên hạ tầng giá giao dịch được phân phối tối thiểu bởi ba (03) doanh nghiệp chứng khoán tại thời khắc lập dự phòng.

Trường hợp ko thể xác định được trị giá thị trường của chứng khoán thì những doanh nghiệp ko được trích lập dự phòng ưu đãi chứng khoán.

– Đối với những chứng khoán niêm yết bị huỷ giao dịch, ngừng giao dịch kể từ ngày giao dịch thứ sáu trở đi là trị giá sổ sách tại ngày lập bảng cân đối kế toán sắp nhất.

Doanh nghiệp phải lập dự phòng riêng cho từng loại chứng khoán đầu tư, sở hữu biến động ưu đãi tại thời khắc lập BCTC và được tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng ưu đãi chứng khoán đầu tư, làm căn cứ hạch toán vào giá bán tài chính của doanh nghiệp.

c) Xử lý khoản dự phòng:

Tại thời khắc lập dự phòng nếu những chứng khoán do doanh nghiệp đầu tư bị ưu đãi so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán thì phải trích lập dự phòng theo những quy định tại tiết b điểm 1 Điều này;

Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng, thì doanh nghiệp ko phải trích lập khoản dự phòng;

Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng, thì doanh nghiệp trích thêm vào giá bán tài chính của doanh nghiệp phần chênh lệch.

Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng, thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch ghi giảm giá bán tài chính.

2. Những khoản đầu tư tài chính dài hạn:

a) Đối tượng: là những khoản vốn doanh nghiệp đang đầu tư vào tổ chức kinh tế khác được thành lập theo quy định của pháp luật như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp hợp danh… và những khoản đầu tư dài hạn khác phải trích lập dự phòng nếu tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước lúc đầu tư).

b) Phương pháp lập dự phòng:

Mức trích tối đa cho mỗi khoản đầu tư tài chính bằng số vốn đã đầu tư và tính theo công thức sau:

Mức dự phòng tổn thất những khoản đầu tư tài chính

=

( Vốn góp thực tế của các đối tác tại tổ chức kinh tế

Vốn chủ sở hữu  thực sở hữu)

x

Số vốn đầu tư của doanh nghiệp

______________________

Tổng số vốn góp thực tế của các đối tác tại tổ chức kinh tế

 

Trong đó:

– Vốn góp thực tế của các đối tác tại tổ chức kinh tế được xác định trên Bảng cân đối kế toán của tổ chức kinh tế năm trước thời khắc trích lập dự phòng (mã số 411 và 412 Bảng cân đối kế toán – ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

– Vốn chủ sở hữu thực sở hữu được xác định tại Bảng cân đối kế toán của tổ chức kinh tế năm trước thời khắc trích lập dự phòng (mã số 410 Bảng cân đối kế toán – ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Căn cứ để lập dự phòng lúc vốn góp thực tế của các đối tác tại tổ chức kinh tế to hơn vốn chủ sở hữu thực sở hữu tại thời khắc BCTC của tổ chức kinh tế.

Doanh nghiệp phải lập dự phòng riêng cho từng khoản đầu tư tài chính sở hữu tổn thất và được tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng tổn thất đầu tư tài chính. Bảng kê là căn cứ để hạch toán vào giá bán tài chính của doanh nghiệp.

c) Xử lý khoản dự phòng:

Tại thời khắc lập dự phòng nếu những khoản vốn đầu tư vào tổ chức kinh tế bị tổn thất do tổ chức kinh tế bị lỗ thì phải trích lập dự phòng tổn thất những đầu tư tài chính theo những quy định tại tiết b điểm 2 Điều này;

Nếu số dự phòng tổn thất đầu tư tài chính phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng, thì doanh nghiệp ko phải trích lập khoản dự phòng tổn thất đầu tư tài chính;

Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng, thì doanh nghiệp trích thêm vào giá bán tài chính của doanh nghiệp phần chênh lệch.

Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng, thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch ghi giảm giá bán tài chính.

Điều 6. Dự phòng nợ phải thu khó đòi.

1. Điều kiện: là những khoản nợ phải thu khó đòi đảm bảo những điều kiện sau:

– Khoản nợ phải sở hữu chứng từ gốc, sở hữu đối chiếu xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ và những chứng từ khác.

Những khoản ko đủ căn cứ xác định là nợ phải thu theo quy định này phải xử lý như một khoản tổn thất.

– Mang đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi:

+ Nợ phải thu đã quá hạn trả tiền ghi trên hợp đồng kinh tế, những khế ước vay nợ hoặc những cam kết nợ khác.

+ Nợ phải thu chưa tới thời hạn trả tiền nhưng tổ chức kinh tế (những doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dụng …) đã lâm vào tình trạng vỡ nợ hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị những cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đã chết.

2. Phương pháp lập dự phòng:

Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất sở hữu thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn của những khoản nợ và tiến hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo những chứng cứ chứng minh những khoản nợ khó đòi nói trên. Trong đó:

– Đối với nợ phải thu quá hạn trả tiền, mức trích lập dự phòng như sau:

+ 30% trị giá đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng tới dưới 1 năm.

+ 50% trị giá đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm tới dưới 2 năm.

+ 70% trị giá đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm tới dưới 3 năm.

+ 100% trị giá đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên.

– Đối với nợ phải thu chưa tới hạn trả tiền nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào tình trạng vỡ nợ hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị những cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết …  thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất ko thu hồi được để trích lập dự phòng.

– Sau lúc lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng những khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm căn cứ hạch toán vào giá bán quản lý của doanh nghiệp.

3. Xử lý khoản dự phòng:

– Lúc những khoản nợ phải thu được xác định khó đòi, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng theo những quy định tại điểm 2 Điều này; nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư dự phòng nợ phải thu khó, thì doanh nghiệp ko phải trích lập;

– Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, thì doanh nghiệp phải trích thêm vào giá bán quản lý doanh nghiệp phần chênh lệch;

– Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch ghi giảm giá bán quản lý doanh nghiệp.

4. Xử lý tài chính những khoản nợ ko sở hữu khả năng thu hồi:

a) Nợ phải thu ko sở hữu khả năng thu hồi bao gồm những khoản nợ sau:

– Đối với tổ chức kinh tế:

+ Khách nợ đã giải thể, vỡ nợ: Quyết định của Tòa án tuyên bố vỡ nợ doanh nghiệp theo Luật vỡ nợ hoặc quyết định của người sở hữu thẩm quyền về giải thể đối với doanh nghiệp nợ, trường hợp tự giải thể thì sở hữu thông tin của đơn vị hoặc xác nhận của cơ quan quyết định thành lập đơn vị, tổ chức.

+ Khách nợ đã ngừng hoạt động và ko sở hữu khả năng chi trả: Xác nhận của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động ko sở hữu khả năng trả tiền.

– Đối với tư nhân phải sở hữu một trong những tài liệu sau:

+ Giấy chứng tử (bản sao) hoặc xác nhận của chính quyền địa phương đối với người nợ đã chết nhưng ko sở hữu tài sản thừa kế để trả nợ.

+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương đối với người nợ còn sống hoặc đã mất tích nhưng ko sở hữu khả năng trả nợ.

+ Lệnh truy nã hoặc xác nhận của cơ quan pháp luật đối với người nợ đã bỏ trốn hoặc đang bị truy tố, đang thi hành án hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về việc khách nợ hoặc người thừa kế ko sở hữu khả năng chi trả.

b) Xử lý tài chính:

Tổn thất thực tế của từng khoản nợ ko thu hồi được là khoản chênh lệch giữa nợ phải thu ghi trên sổ kế toán và số tiền đã thu hồi được (do người gây ra thiệt hại đền bù, do phát mại tài sản của đơn vị nợ hoặc người nợ, do được chia tài sản theo quyết định của tòa án hoặc những cơ quan sở hữu thẩm quyền khác…).

Trị giá tổn thất thực tế của khoản nợ ko sở hữu khả năng thu hồi, doanh nghiệp sử dụng nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng tài chính (nếu sở hữu) để bù đắp, phần chênh lệch thiếu hạch toán vào giá bán quản lý của doanh nghiệp.

Những khoản nợ phải thu sau lúc đã sở hữu quyết định xử lý, doanh nghiệp vẫn phải theo dõi riêng trên sổ kế toán và được phản ánh ở ngoài bảng cân đối kế toán trong thời hạn tối thiểu là 10 năm, tối đa là 15 năm kể từ ngày thực hiện xử lý và tiếp tục sở hữu những giải pháp để thu hồi nợ. Nếu thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau lúc trừ những giá bán sở hữu liên quan tới việc thu hồi nợ, doanh nghiệp hạch toán vào thu nhập khác.

c) Lúc xử lý khoản nợ phải thu ko sở hữu khả năng thu hồi doanh nghiệp phải lập hồ sơ sau:

– Biên bản của Hội đồng xử lý nợ của doanh nghiệp. Trong đó ghi rõ trị giá của từng khoản nợ phải thu, trị giá nợ đã thu hồi được, trị giá thiệt hại thực tế (sau lúc đã trừ đi những khoản thu hồi được).

– Bảng kê chi tiết những khoản nợ phải thu đã xóa để làm căn cứ hạch toán, biên bản đối chiếu nợ được chủ nợ và khách nợ xác nhận hoặc Bản thanh lý hợp đồng kinh tế hoặc xác nhận của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp, tổ chức hoặc những tài liệu khách quan khác chứng minh được số nợ tồn đọng và những giấy tờ tài liệu liên quan.

– Sổ kế toán, chứng từ, tài liệu chứng minh khoản nợ chưa thu hồi được, tới thời khắc xử lý nợ doanh nghiệp đang hạch toán nợ phải thu trên sổ kế toán của doanh nghiệp.

d) Thẩm quyền xử lý nợ:

Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp sở hữu Hội đồng quản trị) hoặc Hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp sở hữu Hội đồng thành viên); Tổng giám đốc, Giám đốc (đối với doanh nghiệp ko sở hữu Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên) hoặc chủ doanh nghiệp căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý, những chứng cớ liên quan tới những khoản nợ để quyết định xử lý những khoản nợ phải thu ko thu hồi được và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật, đồng thời thực hiện những giải pháp xử lý trách nhiệm theo chế độ hiện hành.

Điều 7. Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắp.

1. Đối tượng và điều kiện lập dự phòng: là những sản phẩm, hàng hóa, dự án xây lắp do doanh nghiệp thực hiện và đã bán hoặc bàn giao trong năm được doanh nghiệp cam kết bảo hành tại hợp đồng hoặc những văn bản quy định khác.

2. Phương pháp lập dự phòng:

Doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất trích bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắp đã tiêu thụ trong năm và tiến hành lập dự phòng cho từng loại sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắp sở hữu cam kết bảo hành. Tổng mức trích lập dự phòng bảo hành của những sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắp theo quy định đã cam kết với khách hàng nhưng tối đa ko vượt quá 5% tổng doanh thu tiêu thụ đối với những sản phẩm, hàng hoá và ko quá 5% trên tổng trị giá dự án đối với những dự án xây lắp.

Sau lúc lập dự phòng cho từng loại sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắp doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng vào bảng kê chi tiết. Bảng kê chi tiết là căn cứ để hạch toán:

– Đối với dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá lúc trích lập hạch toán vào giá bán bán hàng.

– Đối với dự phòng bảo hành dự án xây lắp lúc trích lập hạch toán vào giá bán sản xuất chung.

3. Xử lý khoản dự phòng:

Tại thời khắc lập dự phòng nếu số thực chi bảo hành to hơn số đã trích lập dự phòng thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào giá bán bán hàng. Nếu số dự phòng bảo hành phải trích lập bằng số dư của khoản dự phòng, thì doanh nghiệp ko phải trích lập khoản dự phòng bảo hành;

Nếu số dự phòng bảo hành phải trích lập cao hơn số dư của khoản dự phòng bảo hành, thì doanh nghiệp trích thêm vào giá bán bán hàng đối với dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá hoặc giá bán sản xuất chung đối với dự phòng bảo hành dự án xây lắp  của doanh nghiệp phần chênh lệch này.

Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư của khoản dự phòng, thì doanh nghiệp hoàn nhập phần chênh lệch:

– Đối với dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá ghi giảm giá bán bán hàng.

– Đối với dự phòng bảo hành dự án xây lắp hạch toán vào thu nhập khác.

Hết thời hạn bảo hành, nếu ko phải chi bảo hành hoặc ko sử dụng hết số tiền dự phòng đã trích lập, số dư còn lại được hoàn nhập theo nguyên tắc trên.

Phần III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Điều 8. Thông tư này sở hữu hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và được vận dụng việc trích lập những khoản dự phòng của doanh nghiệp từ năm 2009, thay thế Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/2/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng những khoản dự phòng ưu đãi hàng tồn kho, tổn thất những khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắp tại doanh nghiệp và những văn bản khác quy định về trích lập và sử dụng những khoản dự phòng trái với quy định của Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu sở hữu vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, những Phó TTCP;
– VPTW và những Ban của Đảng;
– VP Quốc Hội;
– VP Chủ toạ nước;
– VP Chính phủ;
– Viện kiểm sát nhân dân vô thượng;
– Toàn án nhân dân vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Cơ quan TW của những đoàn thể;
– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Ngân khố những tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Web site Chính phủ; Công báo;
– VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
– Cục rà soát văn bản (Bộ Tư pháp);
– Những Tập đoàn kinh tế nhà nước; Những Tổng doanh nghiệp Nhà nước; VCCI; Hội kế toán và Kiểm toán VN; Hội Kiểm toán viên hành nghề VN;
– Những đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Web site Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Cục TCDN. KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Hiếu

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 03:54:28.

Bình luận