Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ Hải Phòng

Khoa học, kỹ thuật trong thời đại cách mệnh công nghiệp 4.0 mang vai trò quan yếu, quyết định tới năng lực khó khăn và thành công của doanh nghiệp, nhưng đây lại là vấn đề khó, phức tạp và khá tốn kém với doanh nghiệp, đặc trưng với những doanh nghiệp NVV, doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, tất cả quốc gia trên toàn cầu và những tổ chức quốc tế đều dành ưu đãi về chính sách tương trợ khoa học kỹ thuật cho những doanh nghiệp và chính sách tương trợ khoa học kỹ thuật ít bị hạn chế trong những chính sách tương trợ của Nhà nước với những doanh nghiệp theo lộ trình hội nhập và cam kết quốc tế.

phủ chủ động ứng phó cuộc cách mệnh công nghiệp lần thứ tư (4.0).

+ Chính sách tương trợ nghiên cứu, đổi mới thông minh.

+ Những chính sách liên quan tới tăng cường trợ giúp, tương trợ những hoạt động Sở hữu công nghiệp:

+ Những chính sách và tương trợ về hoạt động đăng ký nhãn hiệu

+ Những chính sách tương trợ xây dựng khu tập trung nhà cung cấp tương trợ khởi nghiệp đổi mới thông minh của Hải Phòng.

Xây dựng Khu tập trung nhà cung cấp tương trợ khởi nghiệp đổi mới thông minh tại Hải Phòng mang tiềm năng phát triển hoạt động khởi nghiệp, trong đó tương trợ một phần kinh phí sửa chữa và ứng dụng mức phí ưu đãi trong khai thác cơ sở vật chất hạ tầng (diện tích, ko gian sẵn mang) tại những địa điểm thuận lợi cho sản xuất nhà cung cấp tương trợ khởi nghiệp đổi mới thông minh, ưu tiên khu vực sắp những trường đại học, tổ chức kinh tế, tài chính; tương trợ kinh phí lắp đặt hạ tầng kỹ thuật thông tin và sản xuất nhà cung cấp Web miễn phí trong Khu tập trung nhà cung cấp tương trợ khởi nghiệp đổi mới thông minh.

Thu hút tư nhân đầu tư sửa chữa, trả phí khai thác cơ sở vật chất hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cần thiết và tổ chức quản lý, khai thác Khu tập trung nhà cung cấp tương trợ khởi nghiệp đổi mới thông minh; sản xuất những nhà cung cấp tập huấn, huấn luyện, tư vấn; kết nối đầu tư, khách hàng; sản xuất nguồn nhân lực, ko gian làm việc, thiết bị sử dụng chung cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới thông minh.

Phát triển hoạt động tập huấn, tăng năng lực và nhà cung cấp cho khởi nghiệp đổi mới thông minh. Cụ thể, tương trợ một phần kinh phí tìm bản quyền chương trình tập huấn, huấn luyện khởi nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi nghiệp đã được nghiên cứu, thử nghiệm thành công trong nước, quốc tế cho một số cơ sở vật chất giáo dục, cơ sở vật chất ươm tạo và tổ chức xúc tiến kinh doanh; tương trợ một phần kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai những khóa tập huấn khởi nghiệp đổi mới thông minh, tập huấn huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp tại một số cơ sở vật chất giáo dục, cơ sở vật chất ươm tạo và tổ chức xúc tiến kinh doanh.

Rate this post

Bình luận