Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh trị giá hàng hoá, thành phẩm đã gửi hoặc chuyển tới cho khách hàng; hàng hoá, thành phẩm gửi bán đại lý, ký gửi; Hàng hoá, sản phẩm chuyển cho những đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc để bán; trị giá nhà cung cấp đã hoàn thành, bàn ủy quyền người đặt hàng nhưng chưa được chấp nhận trả tiền. Tài khoản này sử dụng cho tất cả những đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc mọi ngành.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Hàng gửi đi bán phản ánh trên Tài khoản 157 được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02- “Hàng tồn kho”.

2. Chỉ phản ánh vào Tài khoản 157- “Hàng gửi đi bán” trị giá của hàng hoá, thành phẩm đã gửi đi cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi, gửi cho những đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc đã bán, nhà cung cấp đã hoàn thành bàn ủy quyền khách hàng theo hợp đồng kinh tế hoặc đơn đặt hàng, nhưng chưa được xác định là bán (chưa được tính là doanh thu bán hàng trong kỳ đối với hàng hoá, thành phẩm đã gửi đi, nhà cung cấp đã phân phối cho khách hàng).

3. Hàng hoá, thành phẩm phản ánh trên tài khoản này vẫn thuộc quyền sở hữu của đơn vị, kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng loại hàng hoá, thành phẩm, từng lần gửi hàng từ lúc gửi đi cho tới lúc được xác định là bán.

4. Ko phản ánh vào tài khoản này mức giá vận chuyển, bốc xếp,…chi hộ khách hàng.
5. Tài khoản 157 với thể mở chi tiết theo dõi từng loại hàng hoá, thành phẩm gửi đi bán, nhà cung cấp đã phân phối cho từng khách hàng, cho từng hạ tầng nhận đại lý.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 157- HÀNG GỬI ĐI BÁN

Bên Nợ:

– Trị giá hàng hoá, thành phẩm đã gửi cho khách hàng, hoặc gửi bán đại lý, ký gửi; gửi cho đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc;
– Trị giá nhà cung cấp đã phân phối cho khách hàng, nhưng chưa được xác định là bán;
– Cuối kỳ, kết chuyển trị giá hàng hoá, thành phẩm đã gửi đi bán chưa được xác định là đã bán cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Sở hữu:

– Trị giá hàng hoá, thành phẩm gửi đi bán, nhà cung cấp đã phân phối được xác định là đã bán;
– Trị giá hàng hoá, thành phẩm, nhà cung cấp đã gửi đi bị khách hàng trả lại;
– Đầu kỳ, kết chuyển trị giá hàng hoá, thành phẩm đã gửi đi bán, nhà cung cấp đã cung cấp chưa được xác định là đã bán đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:

Trị giá hàng hoá, thành phẩm đã gửi đi, nhà cung cấp đã phân phối chưa được xác định là đã bán trong kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

I. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

1. Lúc gửi hàng hoá, thành phẩm cho khách hàng, xuất hàng hoá, thành phẩm cho đơn vị nhận bán đại lý, ký gửi theo hợp đồng kinh tế, căn cứ Phiếu xuất kho, phiếu xuất hàng gửi đại lý, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng hoá gửi đi bán
Sở hữu TK 156 – Hàng hoá
Sở hữu TK 155 – Thành phẩm.

2. Nhà sản xuất đã hoàn thành bàn ủy quyền khách hàng nhưng chưa xác định là đã bán trong kỳ, ghi:
Nợ TK 157 – Hàng hoá gửi đi bán
Sở hữu TK154 – Tầm giá SXKD dở dang.

3. Lúc hàng gửi bán và nhà cung cấp đã hoàn thành bàn ủy quyền khách hàng được xác định là đã bán trong kỳ:

– Nếu hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và doanh thu nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, phân phối nhà cung cấp theo giá bán chưa với thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà cung cấp (Giá chưa thuế GTGT)
Sở hữu TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

– Nếu hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và doanh thu nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, phân phối nhà cung cấp theo giá bán đã với thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Sở hữu TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà cung cấp (Giá đã với thuế GTGT)

+ Đồng thời, phản ánh trị giá giá vốn của hàng hoá, thành phẩm, nhà cung cấp đã bán trong kỳ, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Sở hữu TK 157 – Hàng hoá gửi đi bán.

4. Lúc xuất hàng hoá, sản phẩm (thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) cho những đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, trường hợp sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán đơn vị cấp trên, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng hoá gửi đi bán
Sở hữu TK 155 – Thành phẩm
Sở hữu TK 156 – Hàng hoá.

– Định kỳ, đơn vị cấp trên căn cứ vào Bảng kê hoá đơn hàng hoá bán ra do đơn vị cấp dưới lập chuyển tới để lập hoá đơn GTGT phản ánh thành phẩm, hàng hoá tiêu thụ nội bộ gửi cho đơn vị cấp dưới, căn cứ hoá đơn GTGT, kế toán đơn vị cấp trên, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 136,… (Tổng giá trả tiền)
Sở hữu TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311)
Sở hữu TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán nội bộ đã với thuế GTGT).

+ Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán ra, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Sở hữu TK 157 – Hàng hoá gửi đi bán.

5. Trường hợp hàng hoá, thành phẩm đã gửi bán nhưng bị khách hàng trả lại:

5.1. Nếu hàng hoá, thành phẩm vẫn với thể bán được hoặc với thể sửa chữa được, ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá
Nợ TK 155 – Thành phẩm
Sở hữu TK 157 – Hàng hoá gửi đi bán.

5.2. Nếu hàng hoá, thành phẩm bị hư hỏng khồng thể bán được và ko thể sửa chữa được, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Sở hữu TK 157 – Hàng hoá gửi đi bán.

II- Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

1. Đầu kỳ kế toán kết chuyển trị giá hàng hoá, thành phẩm đã gửi cho khách hàng nhưng chưa được xác định là đã bán trong kỳ, hàng hoá gửi bán đại lý, ký gửi (chưa được coi là đã bán trong kỳ), trị giá nhà cung cấp đã bàn ủy quyền người đặt hàng nhưng chưa được xác định là đã bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 611 – Sắm hàng (Đối hàng hoá)
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Đối với thành phẩm, nhà cung cấp)
Sở hữu TK 157 – Hàng hoá gửi đi bán.

2. Cuối kỳ kế toán, căn cứ kết quả kiểm kê hàng tồn kho, xác định trị giá hàng hoá, thành phẩm, nhà cung cấp phân phối cho khách hàng, nhờ bán đại lý, ký gửi chưa được coi là đã bán cuối kỳ:

– Trị giá hàng hoá gửi khách hàng nhưng chưa được chấp nhận trả tiền; hàng hoá gửi bán đại lý, ký gửi chưa được coi là đã bán cuối kỳ, ghi:
Nợ TK 157 – Hàng hoá gửi đi bán
Sở hữu TK 611 – Sắm hàng.

– Cuối kỳ, kế toán kết chuyển trị giá thành phẩm phân phối cho khách hàng hoặc nhờ bán đại lý, ký gửi, trị giá nhà cung cấp phân phối cho người đặt hàng nhưng chưa được xác định là đã bán cuối kỳ, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng hoá gửi đi bán
Sở hữu TK 632 – Giá vốn hàng bán.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 18:01:36.

Bình luận