Mối quan hệ giữa “Vị chủng tiêu dùng” và “Hành vi tẩy chay”

Shimp và Sharma (1987) cho rằng thuật ngữ “chủ nghĩa vị chủng” (ethnocentrism) được giới thiệu lần trước tiên bởi học giả Sumner vào năm 1906. Người với hành vi vị chủng thể hiện ý kiến nhìn nhận bản thân họ là trung tâm của mọi sự vật hiện tượng và những người bên ngoài phải tham chiếu họ lúc giám định (Sharma và cùng sự. 1995). “Người tiêu sử dụng vị chủng sẽ với xu hướng phản đối những người, những biểu tượng, những trị giá ko tương đồng về văn hóa, trong lúc những người trong nhóm sẽ thấy hãnh diện bởi những nét văn hóa tương đồng” (Herche 1994, trang 6). Dưới khía cạnh hành vi tiêu sử dụng, Balabanis và Diamantopoulos (2004) cho rằng “chủ nghĩa vị chủng” với thể giảng giải cho việc ủng hộ hàng nội hay tẩy chay hàng ngoại của người tiêu sử dụng ở một quốc gia. Lý do là “khách hàng vị chủng với những niềm tin rằng tậu hàng nhập nội là sai trái và vô đạo đức bởi vì nó gây tổn hại tới nền kinh tế trong nước và với thể gây ra tình trạng thôi việc làm” (Shimp và Sharma 1987, trang 280). Phụ lục 1 trình bày bảng tổng kết những nghiên cứu liên quan tới chủ nghĩa vị chủng và hành vi tẩy chay.

Hướng thứ hai mà những nhà nghiên cứu tiếp cận là khám phá và kiểm định những yếu tố tác động tới “vị chủng tiêu sử dụng” tiêu biểu như Balabanis và cùng sự. (2001); Kongsompong (2005); Kongsompong và Powtong (2012).

Hướng thứ ba nhận được nhiều sự quan tâm nhất của những học giả là hướng xem xét những yếu tố tác động tới “vị chủng tiêu sử dụng” và đồng thời xem xét “vị chủng tiêu sử dụng” tác động như thế nào tới “dự kiến tiêu sử dụng hàng nội/ngoại”, “sự sẵn lòng tiêu sử dụng hàng nội/ngoại” hoặc “tiêu sử dụng hàng nội” tiêu biểu như: Herche (1994); Sharma và cùng sự. (1995); Klein và cùng sự. (2006); Chryssochoidis và cùng sự. (2007); Nguyen và cùng sự. (2008); Wei (2008); Ahmad và Juhdi (2009); Dmitrovic và cùng sự (2009); Erdogan và Uzkurt (2010); Josiassen và cùng sự. (2011); Elements và Vida (2011).

Những tác giả nêu trên kiểm định mô phỏng tại nhiều thị trường đã phát triển cũng như đang phát triển. Kết quả kiểm định mối quan hệ giữa “chủ nghĩa vị chủng” và “hành vi dự kiến/sự sẵn lòng/hành vi tiêu sử dụng” còn một số tranh luận ở những thị trường và trên những loại sản phẩm. Wang và Chen (2004) tổng kết rằng người tiêu sử dụng với xu hướng tậu hàng ở tất cả quốc gia với nền kỹ nghệ phát triển vì họ cho rằng chất lượng sản phẩm sẽ tốt hơn so với những hàng hóa được sản xuất ở những nước kém phát triển hơn. Ở những nước đã phát triển, người tiêu sử dụng với xu hướng nghĩ rằng hàng hóa nội địa với chất lượng tốt hơn hàng nhập nội (Wang và Chen, 2004). Trái lại, điều này ko xảy ra với người tiêu sử dụng ở những nước đang phát triển như Nigieria, Rumani, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn và TQ. Ở những quốc gia này người tiêu sử dụng với giám định rằng hàng nhập nội với chất lượng cao hơn so với hàng hóa sản xuất trong nước, đặc thù nếu chúng được sản xuất ở những nước đã phát triển (Vida và Reardon, 2008). Trong một nghiên cứu ở những thị trường như Croatia, Serbia, Bosnia – Herzegovina và Montenegro; Dmitrovic và cùng sự. (2009) phát hiện ra “chủ nghĩa vị chủng” với tác động tích cực tới “hành vi tiêu sử dụng hàng nội”. Kết quả này được khẳng định thêm từ nghiên cứu của Rybina và cùng sự. (2010) ở thị trường Kazakhstan.

Ngoài ra, lúc giám định đồng thời mối quan hệ giữa “vị chủng tiêu sử dụng”, “sự ác cảm của người tiêu sử dụng” và “hành vi tẩy chay” với xuất xứ từ một quốc gia bị ác cảm thì những kết quả vẫn còn chưa nhất quán. Kết quả nghiên cứu của nhóm Klein (1998) cho thấy “vị chủng tiêu sử dụng” quan hệ cùng chiều với “sự sẵn lòng tẩy chay” sản phẩm với xuất xứ từ quốc gia bị ác cảm. Kết quả này được chấp nhận bởi những nhà nghiên cứu như (Ang và cùng sự., 2004; Russell và Russell, 2006; Nakos và Hajidimitriou, 2007; Ishii, 2009; Rose và cùng sự., 2009; Huang và cùng sự., 2010; Cui và cùng sự., 2012; Wang và cùng sự. 2013). Tuy nhiên, một số kết quả khác ko cung ứng đủ bằng cớ thống kê để chấp nhận mối quan hệ này chẳng hạn như (Ettenson và Klein, 2005; Maher và cùng sự., 2010; Russell và cùng sự., 2011; Ma và cùng sự., 2012).

Tóm lại, xuất phát từ những kết quả thiếu nhất quán vừa nêu, hướng nghiên cứu tiếp theo nên tập trung vào mối quan hệ đang còn tranh chấp này. Cụ thể hơn nữa là xem xét mối quan hệ giữa “vị chủng tiêu sử dụng” và “hành vi tẩy chay” hàng hóa xuất xứ TQ.

Rate this post

Bình luận