Quy trình nhập khẩu bằng đường hàng không

NHẬP KHẨU HÀNG BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

1.   Chuẩn bị trước lúc làm thủ tục thương chính

2.   Làm thủ tục thương chính

Theo Luật sửa đổi một số điều của Luật Thương chính đã được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ bãy thông qua, với hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006; Nghị Định 154/2006 CP – CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thương chính; Thông tư số 12/2005/ TT – BTC của BTC hướng dẫn về thủ tục thương chính, rà soát, giám sát thương chính, trong đó quy định lúc làm thủ tục thương chính, người khai thương chính phải:

2.1   Mở tờ khai thương chính – tính thuế

–   Trước lúc tới cơ quan thương chính làm thủ tục doanh nghiệp phải khai báo qua thương chính điện tử trên mạng điện tử của thương chính. Người khai thương chính phải khai và nộp tờ khai; nộp, xuất trình những chứng từ thuộc hồ sơ thương chính; trong trường hợp thực hiện thủ tục thương chính điện tử, người khai thương chính được khai và gửi hồ sơ thương chính thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của Thương chính.

–   Việc khai thương chính được thực hiện theo mẫu tờ khai thương chính do Bộ tài chính quy định.

–   Người khai thương chính khai đầy đủ, xác thực, rõ ràng về tên và mã số hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, trọng lượng, chất lượng, xuất xứ, đơn giá, trị giá thương chính, những loại thuế suất và những tiêu chí khác quy định tại tờ khai thương chính; tự tính để xác định số thuế, những khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai.

–   Lúc làm thủ tục thương chính đối với hàng hóa nhập khẩu. Người khai thương chính phải nộp cho cơ quan thương chính hồ sơ thương chính. Bộ hồ sơ thương chính bao gồm những chứng từ sau:

+ Tờ khai thương chính hàng hóa nhập khẩu: 2 bản chính;

+ Hợp đồng tìm bán hàng hóa hoặc những chứng từ pháp lý với trị giá tương đương hợp đồng: 1 bàn sao;

+ Vận tải đơn: 1 bản sao chụp từ bản gốc hoặc bản chính của những vận tải đơn với ghi chữ COPY; Tùy trường hợp cụ thể, bộ hồ sơ thương chính được bổ sung thêm những chứng từ sau:

+ Bảng kê chi tiết hàng hóa đối với hàng với nhiều chủng loại họặc hàng đóng gói ko đồng nộp cho cơ quan Thương chính hồ sơ thương chính. Bộ hồ sơ thương chính gồm những chứng từ sau nhất: 1 bản chính và 1 bản sao;

+ Giấy đăng ký rà soát Nhà nước về chất lượng hàng hóa hoặc Giấy thông tin miễn rà soát Nhà nước về chất lượng do cơ quan quản lý Nhà nước với thẩm quyền cấp trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc diện rà soát Nhà nước về chất lượng: 1 bản chính;

+ Chứng thư giám định trường hợp hàng hóa được giảm phóng hàng trên cơ sở vật chất kết quả giám định: 1 bản chính;

+ Tờ khai trị giá hàng nhập khẩu trường hợp hàng hóa thuộc diện phải khai tờ khai trị giá hàng hóa: 1 bản chính;

+ Giấy phép của cơ quan Nhà nước với thẩm quyền đối với hàng hóa phải với giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật: 1 bản ( là bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc bản sao lúc nhập khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu).

+ Giấy chứng thực xuất xứ hnàg hóa trường hợp chủ hàng phải yêu cầu được lợi thuế suất ưu đãi đặt biệt: 1 bản dốc và 1 bản sao;

+ những chứng từ khác theo quy định pháp luật liên quan phải với: 1 bản chính;

2.2   Làm thủ tục lấy hàng nhanh

Sau lúc với số tờ khai do cán bộ thương chính phân phối người mở tờ khai sẽ qua quầy đăng ký lấy hàng nhanh để làm đăng ký lấy hàng nhanh. Sản xuất thông tin và số điện thoại liên lạc để cán bộ thương chính thông tin lúc hàng về tới kho của sân bay.

2.3   Nhận chứng từ gốc

lúc hàng về tới kho của sân bay thì viên chức thương chính thông tin qua số điện thoại cho người mở tờ khai biết là hàng đã về tới kho. lúc này người mở tờ khai sẽ mang giấy giới thiệu của doanh nghiệp và CMND của mình tới quầy đăng ký hàng nhanh để nhận lại chứng từ gốc và Air Waybill.

2.4   Nộp phí nhập khẩu

người mở tờ khai sẽ qua quầy bốc số thứ tự và chờ gọi tới lượt sau đó làm thủ tục nộp lệ phí.

2.5   Viết biên lai lệ phí

người mở tờ khai mang số tờ khai do cán bộ thương chính phân phối qua quầy viết biên lai và thu lệ phí để làm thủ tục.

2.6   Làm thủ tục nhận hàng

người mở tờ khai mang Air Waybill xuống phòng ban kho để làm thủ tục nhân hàng. Tại đây sẽ nhận được số thứ tự sau đó đưa cho phòng ban cổng kho để đưỡc nhận hàng.

2.7   Rà soát hàng hóa

Theo thứ tự của thủ tục thương chính của Tổng cục Thương chính, hàng hóa của chủ hàng nhập khẩu được phân ra làm 3 luồng theo nguyên tắc sau:

Luồng xanh :

+ Hàng hóa ko thuộc danh mục cấm nhập khẩu, hoặc thuộc danh mục nhập khẩu phải với giấy phép hoặc phải giám định, phân tích, phân loại nhưng chủ hnàg đã nộp, xuất trình văn bản cho phép cho cơ quan Thương chính.

Hàng hóa của chủ hàng thuộc luồng này được miễn rà soát chi tiết hồ sơ, miễn rà soát thực tế hàng hóa.

Luồng vàng:

+ Hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc phải giám định, phân tích, phân loại nhưng chưa nộp văn bản cho phép của cơ quan với thẩm quyền cho cơ quan thương chính;

+ Hàng hóa thuộc diện phải nộp thuế ngay;

+ Hàng hóa phát hiện với nghi vấn về hồ sơ thương chính.

Hàng hóa của chủ hàng thuộc luồng này phải rà soát chi tiết hồ sơ, miễm rà soát chi tiết hàng hóa.

– Luồng đỏ :

+ Hàng hóa của chủ hàng nhập khẩu nhiều lần vi phạm pháp luật thương chính;

+ Hàng hóa của chủ hàng nhập khẩu với khả năng vi phạm pháp luật;

+ Hàng hóa của chủ hàng nhập khẩu với tín hiệu vi phạm pháp luật;

Hàng hóa của chủ hàng thuộc luồng này phải rà soát chi tiết hồ sơ, miễn rà soát thực tế hàng hóa.

Với 3 mức độ rà soát ở luồng đỏ:

*   mức (a) : rà soát toàn bộ lô hàng

*   mức (b) : rà soát 10% lô hàng, nếu ko phát hiện thì kết thúc rà soát, nếu phát hiện vi phạm thì tiếp tục rà soát để kết luận mức độ vi phạm.

*   mức ( c) : rà soát 5% lô hàng, nếu ko phát hiện thì kết thúc rà soát, nếu phát hiện vi phạm thì tiếp tục rà soát để kết luận mức độ vi phạm.

Sau lúc cán bộ thương chính xử lý hồ sơ xong nếu:

+ máy của thương chính chấm hàng hóa vào luồng xanh thì được miễn rà soát thực tế hàng hóa và sau đó cán bộ thương chính sẽ lên tờ khai và trả lại tờ khai cho doanh nghiệp

+ máy của thương chính chấm hàng hóa vào luồng đỏ thì phải rà soát chi tiết hàng hóa.

Lúc này hàng hóa sẽ được chuyển tới khu vực rà soát. Người mở tờ khai sẽ liên hệ với cán bộ kiểm hóa để rà soát hàng hóa của mình. sau lúc rà soát xong thì cán bộ thương chính sẽ lên tờ khai.

2.8   Trả tờ khai thương chính

Người đi mở tờ khai sẽ mang biên lai lệ phí tới quầy trả tờ khai đưa cho cán bộ thương chính để nhận lại tờ khai của mình.

2.9   Thanh lý cổng

Người đi mở tờ khai mang tờ khai vừa nhận được ra cổng để làm thủ tục thanh lý cổng và mang hàng về.

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-08 01:13:16.

Bình luận