So sánh Thị trường niêm yết tập trung và không tập trung

Thị trường niêm yết tập trung

Vị trí: thị trường niêm yết (listed market /alternate market) là thị trường với vị trí tập trung, cụ thể là sàn giao dịch với những phương tiện về mặt bằng và trang bị nhất định.

Cơ chế giá cả: thị trường niêm yết hoạt động trên cơ sở vật chất đấu giá từ hai phía (double-auction). Những môi giới sàn giao dịch cùng nhau trả giá khó khăn và sẽ thực hiện giao dịch lúc được giá thoả đáng nhất cho khách hàng đầu tư. Động lực chuyển hướng giá : lúc nhà môi giới đại diện cho khách hàng thực hiện một giao dịch sắm chứng khoán ở một giá chào bán (provide) cao hơn giá thực hiện trước đó, thì giá thị trường sẽ chuyển lên; trường hợp thực hiện giao dịch bán chứng khoán cho khách hàng, nếu môi giới chấp nhận bán với một giá rao sắm (bid) thấp hơn giá thực hiện trước đó, thì giá thị trường sẽ đi xuống.

Vai trò chủ đạo thị trường: đối với sàn giao dịch đó là những chuyên gia trên sàn, họ chịu trách nhiệm phải duy trì thị trường ổn định và phải liên tục chào giá những chứng khoán mà họ đảm nhận. Lúc với sự mất cân đối về cung và cầu đối với một loại chứng khoán họ sẽ liệu cách mà can thiệp, bằng cách đứng ra sắm bán cho chính tài khoản của họ trong chừng mực để hoặc là bình ổn hoặc là giữ cho thị trường luôn với sắm bán.

Giao dịch bên ngoài thị trường chính: theo quy luật, những nhà kinh doanh chứng khoán ko được sắm trữ riêng cho mình, hoặc kinh doanh như tư cách chủ sở hữu (principal) đối với những chứng khoán đã được niêm yết, ngoại trừ lúc họ đã tham gia vào cơ chế giao dịch của thị trường thứ 3 (thị trường sắm bán lượng to những chứng khoán niêm yết theo cơ chế giao dịch OTC) . Tất cả lệnh sắm bán của khách đầu tư sẽ được những nhà môi giới (đơn vị chứng khoán) thu xếp chuyển tới sàn giao dịch thực hiện,và tuỳ theo nhà sản xuất phục vụ cho khách, những nhà môi giới sẽ thu một khoản hoả hồng.

Cơ bản về Thị trường phi tập trung (OTC)

Đúng như tên gọi, thị trường phi tập trung OTC ko với một ko gian giao dịch tập trung. Thị trường này được những đơn vị chứng khoán cùng nhau duy trì trên phạm vi cả một quốc gia hay lãnh thổ. Việc giao dịch và thông tin được dựa vào hệ thống điện thoại và web với sự trợ giúp của những thiết bị đầu cuối.

Cơ chế giá cả: thị trường OTC vận động nhờ một cơ chế tạo giá và duy trì hoạt động gọi là “mạng lưới liên đơn vị” (interdealer community). Những nhà tạo giá trong tổ chức sẽ khó khăn giữa họ với nhau, liên tục đưa ra giá rao sắm (bid) và giá chào bán (ask). Giá thị trường được tham khảo từ mạng lưới này, giao dịch sẽ được gút lại bằng thương lượng, nên người ta còn gọi đây là “thị trường thương lượng” (negociated market).

Động lực chuyển hướng giá: một lúc với nhà tạo giá nào đó muốn khuyến khích người đầu tư bán ra thì họ sẽ đưa ra (quote) giá rao sắm (bid) cao hơn. Điều này thu hút những nhà tạo giá khác bám theo nhịp độ, và làm cho giá cả chứng khoán tăng lên. Trái lại lúc họ muốn quyến rũ người sắm sắm vào, họ sẽ khuyến mãi chào bán (ask) và lúc xu thế này lan qua những nhà tạo giá khác sẽ làm cho giá cả giảm xuống.

Vai trò chủ đạo thị trường: những nhà tạo giá (Market makers) là những người đưa ra giá rao sắm và chào bán cho thị trường. Giá tốt nhất từ đó khách đầu tư với thể sắm (finest ask) và giá tốt nhất mà họ với thể bán (finest bid) được lựa chọn tối ưu trong một tập hợp chào giá trên hệ thống chung, gọi là giá thị trường nội bộ (inside market). Giá này được xác định chi từng loại chứng khoán OTC. Những đơn vị chứng khoán muốn tạo giá cho một chứng khoán OTC nào đó sẽ được tổ chức chủ quản (ở Mỹ là NASD) yêu cầu duy trì một lượng vốn tối thiểu.

Giao dịch bên ngoài thị trường chính: ko giống như trong thị trường tập trung, nhiều đơn vị kinh doanh chứng khoán với thể duy trì lượng chứng khoán OTC tồn kho riêng cho mình chứ ko cần phải đăng ký làm nhà tạo giá mới được. Hoặc họ cũng với thể sẵn sàng ở tư thế để sắm hay bán chứng khoán OTC cho chính tài khoản của họ bất cứ lúc nào (gọi là place buying and selling). Những đơn vị chứng khoán hoạt động trong thị trường OTC này với thể tuỳ ý chọn cách để thực hiện lệnh cho khách hàng của mình, giao dịch tự doanh bằng tài khoản đơn vị, hoặc giao dịch môi giới hưởng hoả hồng bằng cách chỉ thu xếp sắm bán cho tài khoản của khách hàng.

Rate this post

Originally posted 2020-01-03 21:22:33.

Bình luận