Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hạ tầng nhân lực công nghệ thông tin

Lực lượng nhân lực CNTT trong ngành NH hiện nay còn thiếu và yếu thể hiện qua tỷ lệ nhân sự CNTT so với tổng nhân sự chung còn thấp trong lúc khối lượng vận hành những hệ thống trong nhà băng to; lực lượng chuyên gia hàng đầu còn thiếu; chất lượng tập huấn của lực lượng CNTT ứng dụng trong NH chưa giải quyết được yêu cầu của thực tế ngành NH trong bối cảnh tốc độ thay đổi kỹ thuật trong NH to, yêu cầu kỹ năng nghiệp vụ ngày càng cao.

Rate this post

Bình luận