Chỉ số đánh giá hiệu quả nguồn lực

Bộ chỉ số hiệu quả nguồn lực giúp sản xuất vững bền và tiêu thụ tài nguyên một cách sở hữu hiệu quả của vùng/quốc gia. Bộ chỉ số được xây dựng dựa trên khung hiệu quả nguồn lực (Bảng 2.2) và chia thành 2 nhóm: nhóm giám sát và cải tiến hiệu quả tài nguyên (bao gồm 32 chỉ số/8 ngành) và nhóm tăng trưởng kinh tế, phát triển con người (11 chỉ số) [101]. Chi tiết bộ chỉ số này trong Phụ lục 1.

Rate this post

Bình luận