Các quan điểm về đầu trong chứng khoán và thị trường chứng khoán

Theo quan niệm kinh tế học hiện đại, đầu tư là việc sử dụng vốn là tài sản, của nả hiện mang để tạo ra một khối lượng tài sản, của nả to hơn thông qua việc sản xuất kinh doanh hoặc thu lợi nhuận thông qua việc giao khối lượng tài sản, của nả đó cho người khác sử dụng vào sản xuất kinh doanh.

Theo quan niệm của tài chính, đầu tư là chuỗi những hoạt động chi tiêu với mong muốn mang lại chuỗi những dòng thu nhập mang trị giá to hơn so với những khoản chi.

Theo quan niệm tiêu sử dụng, đầu tư là việc hy sinh tiêu sử dụng hiện tại để tạo ra thu nhập và mang được mức tiêu sử dụng to hơn trong tương lai. Người sử dụng tài sản, của nả dành cho việc tiêu sử dụng trong hiện tại để tạo ra thu nhập và khả năng tiêu sử dụng to hơn trong tương lai được gọi là nhà đầu tư hay pháp nhân đầu tư. Nhà đầu tư được gọi là nhà đầu tư trực tiếp với hình thức bỏ vốn thứ nhất và được gọi là nhà đầu tư gián tiếp với hình thức bỏ vốn thứ hai.

Xét trên mọi quan niệm, nguyên tắc cơ bản của việc đầu tư là lượng tài sản, của nả ban sơ, phải được sử dụng để tạo ra khối lượng của nả vật chất mới, to hơn cho toàn xã hội.

Về mặt pháp luật, đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng những loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành những hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật. Hoạt động đầu tư là hoạt động của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư bao gồm những khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện và quản lý thông qua những dự án đầu tư, là tập hợp những đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành những hoạt động đầu tư trên khu vực cụ thể, từ thời kì xác định.

Rate this post

Bình luận