Các kết quả đạt được trong củng cố và hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy quản lý thuế TNCN

Để thực hiện công việc quản lý và tổ chức thu thuế theo quy định của pháp luật, trong đó mang thuế TNCN trên khu vực TP.HCM, Cục thuế Thành xã được tổ chức bộ máy gồm 22 phòng chức năng mang nhiệm vụ tham vấn giúp việc Cục trưởng, gồm:
– Những phòng quản lý chung và quản lý nội bộ: Phòng Hành chính lưu trữ, Phòng Quản trị – Tài vụ, Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tin học, phòng Ấn chỉ, Trung tâm tích hợp và lưu trữ dữ liệu NNT;
– Những phòng chức năng: Phòng Pháp chế, Phòng Tổng hợp – nghiệp vụ – dự toán, Phòng Tuyên truyền và tương trợ NNT, Phòng Rà soát nội bộ, 04 phòng Thanh tra thuế; 04 phòng Kê khai và kế toán thuế; 04 phòng Rà soát thuế, phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, phòng thuế TNCN, phòng Quản lý những khoản thu từ đất.
Những phòng chức năng được tổ chức kết hợp, vừa theo chức năng quản lý thuế, vừa theo đối tượng và sắc thuế. Do thuế TNCN là khoản thu phức tạp, mang số thu ngày càng giữ vai trò quan yếu trong hệ thống thuế nên đã được tổ chức 01 phòng quản lý thuế TNCN.
Ngoài ra, tại những chi cục thuế ở những quận, quận còn tổ chức những đội như: đội Tuyên truyền và tương trợ NNT, đội Kê khai – kế toán thuế và tin học, đội Rà soát nội bộ, đội Rà soát thuế, đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đội Tổng hợp – nghiệp vụ và dự toán, đội Hành chính – nhân sự – tài vụ và ấn chỉ, đội quản lý lệ phí trước bạ – thu khác – thuế TNCN, đội thuế liên xã phường.
Tại Cục thuế TP.HCM, phòng quản lý thuế TNCN mang chức năng, nhiệm vụ: tham vấn, đề xuất việc xây dựng chính sách; thực hiện tuyên truyền chính sách, hướng dẫn, trả lời, trả lời vướng mắc về chính sách, pháp luật thuế TNCN; quản lý thu thuế TNCN; thực hiện quyết toán và khắc phục hoàn thuế; rà soát việc chấp hành chính sách thuế TNCN của những tổ chức và tư nhân trên khu vực. Ngoài ra, phòng còn mang nhiệm vụ tiếp nhận tờ khai, xử lý vi phạm hành chính đối với việc kê khai chậm, phân loại và nhập tờ khai theo phương pháp thủ công, đôn đốc tờ khai, trên hạ tầng đối chiếu số liệu đã nhập, đôn đốc thu nợ, thông qua việc tra cứu chứng từ hoặc căn cứ trên số liệu kê khai của tổ chức và tư nhân. Tổng số công chức của phòng TNCN là 25 người.
Đối tượng nộp thuế TNCN trên khu vực mang số lượng to và phạm vi rộng, bao gồm: những tư nhân mang thu nhập từ nhiều nơi và những tổ chức như những VPĐD, tổ chức ngoại giao và phi chính phủ, những cơ quan hành chính sự nghiệp.
Tại những chi cục thuế, công việc quản lý thuế TNCN được phân công trực tiếp cho 2 đội: đội quản lý thuế TNCN và đội quản lý nợ và cưỡng chế thuế. Đội quản lý thuế TNCN thực hiện những nhiệm vụ như: QTT, khắc phục thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; quản lý thông tin NNT; trả lời những thắc mắc của NNT. Tổng số 6 cán bộ, phân công mỗi cán bộ quản lý từ 2- 5 phường tùy theo từng quận theo khả năng. Trong một số trường hợp, cán bộ quản lý phường cũng tham gia hướng dẫn NNT. Đội quản lý nợ và cưỡng chế thuế chịu trách nhiệm thanh tra, quản lý, thu hồi nợ thuế nói chung và nợ thuế TNCN nói riêng.
Tương tự, mang thể thấy việc tổ chức bộ máy quản lý thuế tại TP.HCM được sắp đặt theo hệ thống dọc từ Thành xã xuống những quận, quận để thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động thu thuế nói chung và thuế TNCN nói riêng trên khu vực Thành xã.

Rate this post

Bình luận