Các yếu tố độc lập tác động đến “Sự ác cảm của người tiêu dùng”

Nhóm những yếu tố nhận được nhiều sự quan tâm nhất của những tác giả tác động tới “sự ác cảm của người tiêu sử dụng” là “chủ nghĩa yêu nước”, “chủ nghĩa dân tộc” và “chủ nghĩa quốc tế”. Cả ba khái niệm này xuất phát từ nghiên cứu trong ngành nghề chính trị của Kosterman và Feshbach (1989) và Karasawa (2002). “Chủ nghĩa yêu nước” kể tới lòng yêu nước của người dân đối với quốc gia mà họ đang sinh sống. “Chủ nghĩa dân tộc” nói tới lòng tự hào dân tộc của người dân đối với quốc gia của họ trong lúc đó “chủ nghĩa quốc tế” nói tới tính hướng ra bên ngoài, hướng về toàn cầu của một người nào đó. Mượn lý thuyết “bản sắc xã hội” (Social Id Principle) làm nền, những tác giả giảng giải cho mối quan hệ cùng chiều giữa “chủ nghĩa yêu nước”, “chủ nghĩa dân tộc” và “sự ác cảm của người tiêu sử dụng”; mối quan hệ nghịch chiều giữa “chủ nghĩa quốc tế” và “sự ác cảm của người tiêu sử dụng”. Điều này sở hữu tức thị, lúc một biến cố mà một quốc gia gây ra cho một quốc gia khác thì nhận thức của người dân về biến cố đó sở hữu thể sẽ khác nhau. Những người sở hữu mức độ yêu nước và tự hào dân tộc cao sở hữu thể sẽ sở hữu mức độ ác cảm cao hơn so với những người sở hữu lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc thấp. Trái lại, những người sở hữu chủ nghĩa quốc tế cao sở hữu thể sẽ ít ác cảm hơn. Kết quả nghiên cứu của những tác giả cho thấy “chủ nghĩa yêu nước” sở hữu tác động tích cực tới “sự ác cảm của người tiêu sử dụng” tiêu biểu như Klein và Ettenson (1999); Tian và Pasadeo (2012); Fernández-Ferrín và cùng sự. (2015).

Tuy nhiên, những tác giả khác ko sản xuất chứng cứ thống kê để ủng hộ mối quan hệ này vd., Ishii (2009); Hoffmann và cùng sự. (2011). Ishii (2009) cho rằng ko thể sở hữu mối quan hệ giữa “chủ nghĩa yêu nước” và “sự ác cảm của người tiêu sử dụng”. Bởi vì, “sự ác cảm” là tổ hợp của xúc cảm và giám định của một nhóm người hướng về một quốc gia khác (hướng ra nhóm bên ngoài) trong lúc đó, “chủ nghĩa yêu nước” là tình yêu của một người hướng về tổ quốc của họ (hướng vào bên trong). Kết quả kiểm định là một sự tranh chấp với giả thuyết mà tác giả đặt ra bởi vì sở hữu chứng cứ thống kê cho thấy “chủ nghĩa yêu nước” của người dân TQ càng cao thì sự ác cảm của họ đối với Nhật, Mỹ càng giảm. Kết quả này cho thấy sự xung đột giữa những những tác giả cả về suy diễn lý thuyết và kết quả kiểm định.

Từ những kết quả tổng hợp trên, một số khoảng trống được rút ra từ đó đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo. Từ những lập luận và kết quả kiểm định tranh chấp giữa những tác giả cho mối quan hệ giữa “chủ nghĩa yêu nước” và “sự ác cảm của người tiêu sử dụng”, nghiên cứu tiếp theo nên giám định lại mối quan hệ này. Lòng yêu nước của người dân của mỗi quốc gia rất khác nhau phụ thuộc rất to vào văn hóa, chính trị ở quốc gia mà người dân đó đang sống, vì vậy cần thực hiện nghiên cứu khám phá để giám định nội dung đo lường của khái niệm “chủ nghĩa yêu nước”. Ngoài ra, liệu “chủ nghĩa yêu nước” sở hữu tác động tích cực tới “xúc cảm tiêu cực” hay ko là thắc mắc cần được trả lời.

Rate this post

Bình luận